Der Heilige Stuhl
           back          up     Hilfe

Katechismus der Katholischen Kirche

1997
IntraText - rückläufige Wortliste

U  =  34 Wörter (4092 Belege)
(0-9)  (weiteres)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  ß  T  U  V  W  X  Y  Z  Frequenz - Wortform
  1 u
  1 bau
  1 abbau
  20 aufbau
  1 ackerbau
  1 hausbau
  11 schau
  1 zusammenschau
  5 gottesschau
  6 genau
 122 frau
  81 jungfrau
  1 esau
 355 du
  1 scheu
  5 abscheu
  1 milieu
  12 neu
  1 freu
  36 treu
  4 getreu
  1 untreu
  1 tou
  1 qu
 232 jesu
  1 statu
 3020 zu
 137 dazu
  2 geradezu
  1 nahezu
  4 allzu
  17 hinzu
  7 wozu
  1 immerzu


U  =  34 Wörter (4092 Belege)
(0-9)  (weiteres)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  ß  T  U  V  W  X  Y  Z  Copyright © Libreria Editrice Vaticana