Der Heilige Stuhl
           back          up     Hilfe

Codex des Kanonischen Rechtes


IntraText - rückläufige Wortliste
U  =  21 Wörter (1980 Belege)
(0-9)  (weiteres)  A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  ß  T  U  V  W  X  Z  Š  Frequenz - Wortform
  2 bau
  4 aufbau
  1 unterbau
  1 ausbau
 17 genau
 13 frau
  2 ehefrau
  3 jungfrau
  6 neu
 14 treu
 14 getreu
  2 jesu
  1 cultu
  4 motu
1835 zu
 49 dazu
  4 allzu
  3 hinzu
  1 wozu
  3 hierzu
  1 immerzu


U  =  21 Wörter (1980 Belege)
(0-9)  (weiteres)  A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  ß  T  U  V  W  X  Z  Š  Copyright © Libreria Editrice Vaticana