The Holy See
           back          up     Help

Catechism of the Catholic Church


IntraText - Inverse alphabetical word list
A  =  168 words (2970 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Frequency - Word Form
 2485 a
  1 1120a
  1 440a
  1 840a
  1 1a
  1 621a
  1 402a
  1 453a
  1 534a
  1 1834a
  1 225a
  2 525a
  1 1145a
  1 255a
  1 1265a
  1 17a
  1 527a
  1 1157a
  1 528a
  1 1268a
  1 1088a
  1 587d-588a
  1 19a
  1 1159a
  2 959a
  14 aa
  7 abba
  30 ca
  1 rebecca
  3 dominica
  1 thessalonica
  1 monica
  1 israelitica
  1 domestica
  1 loca
  1 arca
  1 da
  1 provida
  2 praenotanda
  1 laodicaea
  12 nicaea
  5 idea
  1 arimathea
  4 plea
  1 mea
  8 area
  11 sea
  2 hosea
  1 auriga
  2 ecloga
  1 elisha
  3 tha
  3 maranatha
  1 golgotha
  4 rcia
  4 acedia
  13 media
  1 pisidia
  1 compendia
  1 basileia
  1 hagia
  1 panagia
  1 anagogia
  1 eu-logia
  3 theologia
  1 apologia
  1 theotokia
  1 philokalia
  4 moralia
  3 oikonomia
  1 epiphania
  2 diakonia
  1 koinonia
  2 maria
  1 samaria
  1 troparia
  1 caesaria
  4 alexandria
  1 egeria
  13 criteria
  1 allegoria
  1 hodigitria
  1 syria
  3 euthanasia
  1 parrhesia
  2 ecclesia
  1 ekklesia
  3 parousia
  3 gratia
  1 adversantia
  1 concupiscentia
  2 conscientia
  1 alleluia
  1 scala
  1 puebla
  5 avila
  1 della
  2 vexilla
  1 sola
  5 loyola
  1 opuscula
  3 regula
  12 formula
  11 drama
  4 dogma
  2 lima
  1 anima
  1 dilemma
  1 summa
  1 aroma
  9 na
  5 cana
  5 humana
  3 marana
  4 siena
  2 phenomena
  1 disciplina
  7 doctrina
  2 divina
  3 anna
  2 manna
  1 hosanna
  1 gehenna
  1 dona
  12 persona
  1 bara
  2 para
  2 membra
  1 sacra
  1 cathedra
  5 era
  1 libera
  1 preghiera
  1 hemera
  1 lettera
  6 anaphora
  2 diaspora
  5 contra
  1 extra
  1 cura
  1 natura
  2 ezra
  10 teresa
  47 isa
  1 universa
  1 missa
  10 nyssa
  1 ta
  2 data
  1 beata
  1 liberata
  1 samosata
  7 sancta
  1 merita
  4 vita
  1 quanta
  1 octoginta
  1 gesta
  1 ambigua
  2 joshua
  2 ianua
  1 qua
  1 aqua
  2 sua
  2 tua
  1 motiva
  1 libya
  1 stanza


A  =  168 words (2970 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Copyright © Libreria Editrice Vaticana