La Santa Sede
           back          up     Aiuto

Catechismo della Chiesa Cattolica


IntraText - Lista alfabetica delle parole rovesciate
U  =  24 parole (1888 occorrenze)
(0-9)  (altro)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Frequenza - Parola
  1 esaù
  4 tribù
  2 du
  2 seu
 63 fu
  1 giù
 14 quaggiù
 490 più
  1 manu
  1 tou
 138 su
  1 invocazione-su
 854 gesù
  2 iesu
  1 jesu
  5 lassù
 97 tu
  1 flatu
  1 statu
  6 spiritu
 30 schiavitù
  1 exitu
  1 gioventù
 171 virtù


U  =  24 parole (1888 occorrenze)
(0-9)  (altro)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Copyright © Libreria Editrice Vaticana