The Holy See
back up
Search
riga

GIOVANNI PAOLO II

ANGELUS

Castel Gandolfo
Mercoledģ, 26 agosto 1981

 

Oggi č mercoledģ e il mercoledģ c'era la tradizione delle udienze generali. L'ultima doveva essere il 13 maggio: č cominciata regolarmente e poi sappiamo bene che cosa č successo. Non posso ancora riprendere le udienze generali in questo mese, ma neanche posso lasciare insoddisfatti tutti quei pellegrini che vengono appositamente il mercoledģ: cosi abbiamo trovato una soluzione diciamo meno estesa, un "Angelus". Meno estesa ma molto devota.

1. Oggi desidero riprendere, benché in forma breve, la serie dei miei incontri del mercoledģ, per salutare i pellegrini di ogni Nazione, che sempre numerosi vengono a visitare Roma, avvinti dal suo richiamo d'intensa elevazione spirituale, e che ora sono giunti qui a Castel Gandolfo.

Carissimi fratelli e Sorelle, rivolgo a voi tutti il mio cordiale pensiero ed i miei voti di serena prosperitą cristiana, avvalorandoli con l'invocazione che la Chiesa ha messo sulle nostre labbra, domenica scorsa, e che ci accompagna in questa settimana: « Signore, concedi al tuo popolo di amare ciō che comandi e di desiderare ciņ che prometti ».

2. In questo giorno, 26 di agosto, la Polonia celebra la solenne festa della Vergine SS.ma di Częstochowa. I cuori di tutti i Polacchi sono rivolti verso Jasna Góra, per attingere luce, conforto e speranza 108 dalla loro Regina e Madre, che ha costituito per essi un costante punto di riferimento, durante i secoli, per il superamento dei loro problemi personali, familiari e sociali.

Invito anche tutti voi ad indirizzare, con la devota preghiera dell'« Angelus », le vostre menti verso la Madre di Dio, implorando la sua intercessione.

3. Oggi dobbiamo anche ricordare un altro avvenimento: l'elezione a Sommo Pontefice di Papa Giovanni Paolo I avvenuta esattamente tre anni fa. Era un uomo di profonda fede, di ardente caritą, unita ad una grande semplicitą e umiltą.

Preghiamo oggi il buon Papa Giovanni Paolo I particolarmente per la Chiesa, da Lui tanto amata, affinché ci ottenga la grazia dell'unitą e della santitą.

Al termine dell'« Angelus », impartendovi la mia Benedizione, intendo benedire, insieme con voi, tutte le vostre famiglie e gli oggetti religiosi che recate con voi.

 


Dopo l'Angelus

Ai fedeli di lingua francese

Je suis heureux de vous accueillir, visiteurs de langue franēaise: vous qui employez vos vacances ą visiter cette région si riche en beautés et en souvenirs historiques et religieux; et vous, surtout, qui venez en pčlerinage, auprčs des tombeaux des Apōtres Pierre et Paul et des martyrs, et autour du Successeur de Pierre, pour mieux vous appuyer sur le Roc de la Foi, comme disait Jésus dans l'Evangile de dimanche dernier. Je salue en particulier les pčlerins du diocčse du Puy, avec leur Evźque, et ceux du diocčse de Metz. A vous tous, ą vos familles, surtout ą ceux qui sont dans l'épreuve, mes voeux cordiaux et ma Bénédiction Apostolique.

Agli altri pellegrini

I am glad to be able to greet all the English speakers present, in particular the group of one hundred Missionaries of Charity, the Sisters of Mother Teresa of Calcutta. May your visit be a happy one. May it be an occasion for special graces from God. In his name I bless you all.

Mit freude begrüße ich auch die Besucher aus den Ländern deutscher Sprache: aus Deutschland. Österreich, der Schweiz, darunter vor allem eine Wallfahrt von Seminaristen mit ihren Familien aus der Diözese Graz-Seckau mit ihrem Bischof Mons. Johann Weber.

Einen besonderen Dank an die Musikkapelle aus Blankenbach, die uns Proben ihres Könnens geboten hat!

Euch allen erbitte ich mit meinem Segen Gottes treuen Schutz und weise Führung für euer ganzes Leben.

Con verdadero placer dirijo ahora mi saludo a todos los aquķ presentes de lengua espaüola, procedentes de diversos Paķses, y que han acudido a este encuentro para recitar conmigo la plegaria del įngelus.

Gracias por vuestra visita y llevāos mi aliento a no olvidar la oración en vuestra vida, para mantener ese contacto con Dios que nos estimula hacia el bien. A vosotros y vuestras familias doy mi cordial Bendición.

Para os peregrinos e ouvintes de lingua portuguesa vai agora a minha saudaēäo cordial: que ela chegue ąs vossas familias e aos vossos conterrāneos. Obrigado pela visita! E que a fé e o amor cristäo iluminer sempre a vossa vida, e que sejais felizes, com os favores de Deus que vos desejo com a Bźnćāo Apostólica.

Dirigo, infine, un vivo pensiero di affetto ai gruppi di pellegrini italiani delle Parrocchie della « Sacra Famiglia » di Bologna e di « Santa Petronilla » dell'Arcidiocesi di Palermo. Cosģ desidero ricordare particolarmente i fedeli della Parrocchia della « Beata Maria Vergine della Visitazione » di Susegana della Diocesi di Vittorio Veneto, qui convenuti, con generoso proposito, insieme con i loro ammalati; e inoltre il gruppo di 50 ciclisti di Vigevano, accompagnati dal Cancelliere Vescovile.

A tutti il mio augurio di pace e di confidente speranza, accompagnato dalla mia Benedizione.

Ai fedeli polacchi

Znajdują się tutaj różne grupy. Pielgrzymka diecezjalna młodzieży z Koszalina, duszpasterstwa akademickiego z Krakowa, młodzieży z Częstochowy, kleryków i młodzieży z Lublina, młodzieży ze Szczecina; pielgrzymka z kościoła NMP z Krakowa — mariacka, dwie grupy pielgrzymów z Warszawy i innych miast Polski. Prócz tego grupa pielgrzymów polonijnych z USA. No i na pewno z calego kraju liczni indywidualni pielgrzymi.

Pragnę wspólnie z wami dzisiaj stanąć przed ołtarzem Pani Jasnogórskiej, tak jak przez tyle lat stawałem, sprawując Najświętszaą Eucharystię na Szczycie w obecności Księdza Prymasa i calego Episkopatu. Pragnę tak jak przez tyle lat i dzisiaj z tego miejsca wspólnie z wami i wspólnie z wszystkimi Polakami polecić Pani Jasnogórskiej sprawy naszej Ojczyzny, sprawy naszych Rodaków. Mam na myśli te sprawy, o których mówi zwłaszcza ostatni komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski. Mam na myśli sprawy budzące nadzieję, ale także i te, które budzą niepokój. Dzisiaj, poniedkqd jak przy dożynkach, dziękujemy Bogu za tegoroczne urodzaje, a równocześnie musimy myśleć z niepokojem o tych wszystkich brakach zaopatrzeniowych, które dają o sobie znać na co dzień. Które utrudniają życie rodzinom i wszystkkim ludziom, zwłaszcza ludziom pracy.

Polacy odczuwają wdzięczność do wszystkich, którzy w ubiegłym roku, trudnym, jak wiemy, pospieszyli narn z pomocą, przede wszystkim z zagranicy. Równocześnie spodziewają się, po tych, których zadaniem jest służba dobru wspólnemu calego społeczeństwa na jakimkolwiek stanowisku, że te braki stopniowo znikną i życie społeczeństwa w tej dziedzinie powróci do normy.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na te osoby, czy grupy społeczeństwa, które tymi brakami zaopatrzenia w szczególny sposób są dotknięte. Mam na myśli ludzi chorych, szpitale, ludzi starych, rodziny wielodzietne. I tutaj pragnę się zwrócić z apelem, osobistym apelem do wszystkich w mojej Ojczyźnie. Również licząc na pomoc indywidualną, idącą od czlowieka do czlowieka. Mam na myśli zwłaszcza ludzi młodych. Ażeby z tą pomocą spieszyli potrzebującym, tym najbardziej potrzebującym. To także jest w duchu chrześcijańskiej solidarności. To jest wyrazem tej prawdy, która od początku byla świadectwem chrześcijan. Przecież to, co dla chrześcijaństwa pozyskiwało pogan w starożytnym świecie, to byla właśnie prawda, wyrażona w słowach: « Patrzcie, jak oni się miłują ».

Potrzeba nam dzisiaj w Polsce na pewno sprawiedliwości, ale potrzeba też właśnie tej chrześcijańskiej miłości, która sprawi, że w tych trudnych warunkach jedni drugim będą wzajemnie oparciem. I o to, jak powiedziałem, proszę, wspólnie z warni i wspólnie z wszystkimi Rodakami, przed ołtarzem Pani Jasnogórskiej w Częstochowie, w dniu, w którym obchodzi Ona swoją uroczystość, swoje poniekąd imieniny.

W jedności z Episkopatem tam obecnym, wszystkim tutaj obecnym, wszystkim w Ojczyźnie z calego serca błogosławię.

Traduzione italiana

Si trovano qui vari gruppi. Il pellegrinaggio diocesano della gioventł da Koszalin, quello della pastorale accademica da Cracovia, dei giovani da Częstochowa, dei chierici e giovani di Lublino, dei giovani di Stettino; il pellegrinaggio della chiesa di S. Maria Vergine di Cracovia — « mariacka », due gruppi di pellegrini da Varsavia e dalle altre cittą della Polonia. Inoltre un gruppo di pellegrini polacchi dagli USA. E sicuramente da tutto il Paese numerosi pellegrini individuali. Desidero assieme a voi presentarmi dinanzi all'altare della Signora di Jasna Góra, cosģ come mi sono presentato per tanti anni, celebrando la Santissima Eucaristia in Vetta, alla presenza del Cardinale Primate e di tutto l'Episcopato. Desidero — come per tanti anni — anche oggi da quel luogo, assieme a voi ed assieme a tutti i polacchi, raccomandare alla Signora di Jasna Góra le questioni della nostra Patria, le questioni dei nostri connazionali. Penso a quelle questioni delle quali parla specialmente l'ultimo comunicato del Consiglio Generale dell'Episcopato Polacco. Penso alle questioni che suscitano la speranza, ma anche quelle che suscitano l'ansia. Oggi, in certo qual modo come nell'occasione della sagra del grano, ringraziamo il Signore per il buon raccolto. Ma, nello stesso tempo dobbiamo pensare con ansia a tutte quelle carenze dell'approvvigionamento, che si fanno sentire quotidianamente, che rendono difficile la vita delle famiglie e di tutti, specialmente dei lavoratori.

I Polacchi nutrono gratitudine verso tutti coloro che nell'anno scorso, anno difficile come sappiamo, sono accorsi in nostro aiuto, soprattutto dall'estero. E insieme si attendono da quelli il cui compito č di servire il bene comune di tutta la societą, in qualsiasi carica, che questa penuria svanisca e la vita sociale in questo settore torni alla normalitą.

Desidero rivolgere particolare attenzione verso quelle persone o gruppi della societą, che da queste carenze di approvvigionamento sono colpite in modo particolare: ho in mente gli ammalati, ospedali, anziani, famiglie numerose. Qui desidero rivolgere un appello, un appello personale a tutti nella mia Patria, contando anche su aiuti dei singoli, l'aiuto che va da uomo a uomo — ho in mente soprattutto i giovani che accorrono con questo aiuto verso i bisognosi, i pił bisognosi. Anche questo č nello spirito della solidarietą cristiana. Questa č l'espressione della veritą che dall'inizio costituiva la testimonianza dei cristiani. Perché ciņ che del cristianesimo nel mondo antico colpiva i pagani era proprio la veritą espressa nelle parole: « Guardate loro, come si amano ».

Oggi in Polonia abbiamo sicuramente bisogno della giustizia, ma c'č pure bisogno di questa caritą cristiana, che farą sģ, che in queste circostanze difficili saranno di sostegno gli uni per gli altri. E per questo, come ho detto, prego, insieme con voi ed insieme con tutti i connazionali, dinanzi all'altare della Signora di Jasna Góra a Częstochowa, nel giorno in cui Lei celebra la sua festa, in certo qual modo, il suo onomastico.

In unitą con i Vescovi lģ presenti di cuore benedico tutti coloro che sono qui e tutti coloro che sono nella Patria.


© Copyright 1981 - Libreria Editrice Vaticana

 

top