The Holy See
back up
Search
riga

JANA PAWŁA II

Orędzie 

URBI et ORBI

  

Wielkanoc, 11 kwietnia 2004 r.

     

1.     Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja!
To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą
tej nocy podczas Wigilii,
również w tym roku umacnia naszą nadzieję.
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał
(Łk 24, 5-6).
Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom przybyłym do grobu.
Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam,
ludziom trzeciego tysiąclecia:
Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas!
Odtąd Jego imię brzmi: „Żyjący”,
śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy (por. Rz 6, 9). 

2.     Resurrexit! Ty, Odkupicielu człowieka,
powstajesz dziś z grobu zwycięski, aby również nam,
niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń,
ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju.
Do Ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodniku,
niech się zwróci każdy,
kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy,
aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi.
W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią,
niech ludzkość odnajdzie w Tobie, o Panie, odwagę,
aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła, które ją dręczy.
Niech znajdzie zwłaszcza siłę, by przeciwstawić się
nieludzkiemu, niestety coraz bardziej szerzącemu się zjawisku terroryzmu,
który gardzi życiem i sprawia,
że w codzienność rzesz ludzi uczciwie pracujących i pragnących pokoju
zakrada się niepokój i niepewność.
Niech Twoja mądrość oświeci ludzi dobrej woli,
którzy słusznie przeciwstawiają się tej pladze. 

3.     Niech działania instytucji krajowych i międzynarodowych
przyspieszą pokonywanie obecnych trudności
i ułatwią zdążanie 
ku bardziej uporządkowanej i pokojowej organizacji świata.
Niech utwierdzą się i umocnią działania odpowiedzialnych
za odpowiednie zaradzenie trwałym konfliktom,
znaczącym krwią niektóre regiony Afryki,
Irak i Ziemię Świętą.
O Ty, pierworodny pośród wielu braci, spraw,
aby wszyscy, którzy uważają się za dzieci Abrahama,
odkryli na nowo braterstwo, które ich jednoczy
i nakłania ich, by szukali możliwości współdziałania i pokoju.

4.     Posłuchajcie wszyscy, którym leży na sercu przyszłość człowieka!
Posłuchajcie ludzie dobrej woli!
Pokusa zemsty
niech ustąpi odwadze przebaczenia;
niech kultura życia i miłości
obróci wniwecz logikę śmierci;
niech powróci ufność, aby dać wytchnienie narodom.
Jeżeli nasza przyszłość jest jedna,
zadaniem i obowiązkiem wszystkich jest budować ją
z cierpliwą i przykładną dalekowzrocznością. 

5.     Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty, który pokonałeś śmierć, jedynie Ty
masz słowa życia wiecznego
(J 6, 68).
Do Ciebie zanosimy z ufnością naszą modlitwę,
prosząc o pocieszenie
dla rodzin tak licznych ofiar przemocy.
Pomóż nam niestrudzenie pracować, 
aby nastał świat bardziej sprawiedliwy i solidarny,
któremu Ty dałeś początek zmartwychwstając.
W wypełnianiu tego zadania towarzyszy nam
Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana (por. Łk 1, 45).
Błogosławiona jesteś, Maryjo, milczący świadku Paschy!
Ty, o Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,
która w godzinie cierpienia i śmierci
zachowałaś płomień nadziei,
naucz i nas,
jak pośród sprzeczności upływającego czasu
stawać się przekonującymi i radosnymi świadkami
wiecznotrwałego orędzia życia i miłości,
jakie niesie światu zmartwychwstały Odkupiciel.


   

    

top