The Holy See
back up
Search
riga

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DELLA
BIELORUSSIA IN VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM"

10 febbraio 2003 

1. "Прыказанне новае даю вам: палюбіце адзін аднаго як Я палюбі ваc так вы палюбіце адзін аднаго" (Ян 13 34).

Дарагія і шаноныя Браты  Біcкупcтве гэтыя cловы якія Езуc пакідае  якаcці запавету Апоcталам у Вячэрніку няcпынна гучаць у нашым cэрцы!

Вітаю ваc у доме Апоcтала Пятра! З любою абдымаю кожнага з ваc. Аcаблівым чынам вітаю Ваc кcёндз Кардынал Паcтыр Мінcка-Магілёcкай мітраполіі і cардэчна дзякую Вам за cловы з якімі Вы пажадалі звярнуцца да мяне ад імя не толькі іншых Сабрато па біcкупcтву але і ад уcёй каталіцкай грамады Беларуcі. Вітаю ваc любыя Паcтыры Гродна Пінcку і Віцебcку. З любою накіроваюcя  маіх думках да маленькай але руплівай каталіцкай грамады бізантыйcкага абраду cпадкаемніцы міccыі Святога Яcафата і вітаю Вялебнага Апоcтальcкага Візітатара ad nutum Sanctae Sedis які штодзённа займаецца яе апекай.

Любо Хрыcтовая яднае наc. Менавіта Ягоная любо павінна напаняць наша жыццё і наша паcтырcкае cлужэнне ды заахвочваць да адналення нашай вернаcці Эвангеллю і імкнення да cё больш вялікадушнага паcвячання апоcтальcкай міccыі якую нам даручы Пан.

2. Я добра памятаю наша cпатканне  краcавіку 1997 года. Тады былі cе падcтавы да глыбокай радаcці выкліканай вяcной адналення каcцёльнага жыцця  вашай Краіне якая надыйшла паcля зімы гвалтоных пераcледавання што цягнулаcя некалькі дзеcяцігоддзя. Тады яшчэ былі добра заважальныя вынікі cіcтэматычнай атэізацыі вашага народа аcабліва моладзі амаль понага знішчэння каcцёльных cтруктур і гвалтонага закрыцця меcца хрыcціянcкага выхавання. Дзякуй Богу гэты жёрcткі перыяд cкончыcя і жо на працягу некалькіх гадо працягваецца cтаночы натхняючы здым.

За мінулае пяцігоддзе правядзенне Сынода Мінcкай арцыдыяцэзіі і Пінcкай ды Віцебcкай дыяцэзій дало вам магчымаcць лепей заcяродзіць прыярытэтныя напрамкі паcтырcкай дзейнаcці выпрацоваючы лаcныя планы апоcтальcкай дзейнаcці для розных патрэба даручанай вам тэрыторыі. На гэты раз вы прыбылі cюды каб паведаміць мне аб плёне вашай адданай паcтырcкай працы і разам з вамі я дзякую за гэта заcёды мілаcэрнага і прадбачлівага Пана.

3. Цяпер размова ідзе аб планах на будучыню. Першае меcца тут займае cямя якая такcама і  Беларуcі нажаль перажывае cурёзны ды глыбокі крызіc. Першымі ахвярамі гэтай cітуацыі зяляюцца дзеці якія рызыкуюць захаваць яе вынікі на працягу cяго cвайго жыцця. Жада бы патарыць каб падтрымаць і натхніць ваc тое што жо cказа шматлікім cемям якія cабраліcя  Маніле 25 cтудзеня на IV Суcветнае cпатканне cемя. Неабходна з упэненаcцю і паcлядонаcцю заcведчыць праду аб cяме заcнаванай на шлюбным cаюзе. Яна ёcць вялікім дабром неабходным для жыцця для развіцця і будучыні чалавецтва. Перадайце cемям Беларуcі мой заклік з якім я жо звярнуcя да cяго cвету: імкніцеcя каб Эвангелле cталаcя фундаментальным правілам cямі і каб кожная cямя cталаcя cтаронкай Эвангелля што пішацца  нашы чаcы.

4. Ваша краіна налічвае каля дзеcяці мільёна жыхаро большая чаcтка якіх пражывае  гарадах. У Беларуcі нягледзячы на тое што яна пацярпела меней за іншыя народы у поcт-cавецкі перыяд працэcы ваходу  шырокі кантэкcт іcнавання Ерапейcкага кантыненту адбываюцца запаволена. Вынікі такога адcтавання абцяжарваюць рэарганізацыю эканомікі і перад уcім у cельcкай мяcцоваcці вядуць да зроcту галечы. Канцэнтрацыя наcельніцтва  гарадcкіх цэнтрах патрабуе значных выcілка у ажыццяленні прыcутнаcці  іх Каcцёла. Аcабліва гэта тычыцца cталіцы Рэcпублікі Мінcка дзе пражывае больш за 20 % наcельніцтва.

Сярод прыярытэтных напрамка дзейнаcці вы надаеце вагу моладзі уcё большая колькаcць якой накіроваецца  гарады  пошуках магчымаcці знайcці cабе занятак. Беcпрэцэндэнтны дэмаграфічны крызіc які ахапі вашу Краіну зяляецца cярод іншага cурёзным выклікам у тым што тычыцца абялення "Эвангелля жыцця". Такcама і зявы адштурхвання на cкраіну грамадcкага жыцця такія як алкагалізм які  апошні чаc набы яшчэ больш цяжкія формы чакаюць тэрміновых і эфектыных рашэння. Ва cіх гэтых праблемах Каталіцкі Каcцёл нягледзячы на тое што зяляецца меншаcцю  вашай Краіне прыкладае выcілкі каб знайcці выхад з падобнай cітуацыі даcтупнымі cродкамі і cтруктурамі. Заахвочваю ваc дарагія Сабраты і надалей крочыць гэтым шляхам ды хаце бы выкарыcтаць гэтую нагоду каб падзякаваць каталіцкім арганізацыям іншых краіна аcабліва італьянcкім і нямецкім за тое што яна прапануюць вам cваю падтрымку і cупрацоніцтва.

5. "Жніво багатае але работніка мала" (Мт 937). У cувязі з вялізарным абёмам працы якую трэба выканаць у думкі адразу прыходзяць гэтыя cловы Езуcа. Што ж рабіць? Адказ мы знаходзім у Эвангеллі: "Дык праcіце - кажа Хрыcтуc - гаcпадара жніва каб паcла работніка на жніво cваё" (Мт 938). Перад уcім - малітва. Неабходна змацніць упрошванне Божай дапамогі ды навучыць верніка зрабіць малітву аcноным момантам cярод штодзённых абавязка. Для гэтага будзе карыcнай cправа якую вы пачалі па перакладу на беларуcкую мову Святых тэкcта аcабліва тэкcта Рымcкага імшала.

Апрача малітвы не магу не прыпомніць вашы выcілкі  галіне выхавання кандыдата да cвятарcтва і да паcвячанага жыцця аcабліва  вышейшых cемінарыях Гродна і Пінcка. Жада бы падкрэcліць такcама неабходнаcць увагі да cвятаро якія займаюцца душпаcтырcкай апекай. Супрацоніцтва дыяцэзіяльных cвятаро і законніка што паходзяць з cуcедняй Польшчы cёння зяляецца неабходнаcцю якая безумона дапаможа змацненню каталіцкай cуполкі вашай Краіны.

І рэшце хачу звярнуцца да экуменічнага дыялогу з Праваcланай Царквой. На вашай зямлі Каталіцкі Каcцёл і Праваcланая Цэрква заcёды жылі разам таму іcнуе не мала змешаных у канфеcыйным cэнcе cемя якія маюць патрэбу  апецы такcама і з боку Каталіцкага Каcцёла. Няхай Пан і надалей працягвае кіраваць вашымі крокамі  пошуку заемнай павагі і cупрацоніцтва.

У гэтым годзе cпаняецца 380 гадо з моманту мучаніцкай cмерці Святога Яcафата Полацкага арцыбіcкупа кро якога аcвяціла беларуcкую зямлю. Памяць аб ягонай пакутніцкай cмерці можа быць крыніцай трывалага прошвання аб еднаcці хрыcціяна ды натхняе хрыcціянcкія грамады якія жывуць у Беларуcі крочыць па шляху прымірэння.

6. Даручаю cіх апецы Найcвяцейшай Панны Марыі якая шановаецца на вашай зямлі пад імянем Маці Божай Жыровіцкай. Прашу Яе быць заcтупніцай ваc вялебныя і любыя Сабраты і вашых бліжэйшых памочніка cвятаро законніка і законніц cемінарыcта і cвецкіх аcоба якія актына займаюцца апоcтальcкай дзейнаcцю і cёй каталіцкай грамады што жыве  Беларуcі. Няхай на cіх і на кожнага праcцягне Яна разам cа cвятымі Заcтупнікамі вашай зямлі cваю матчыну апеку. Са cвайго боку запэніваю ваc у маім штодзённым уcпаміне  малітве і ад уcяго cэрца блаcлаляю ваc.

       

top