The Holy See Search
back
riga

 Gesł č giudicato da Pilato: V Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

Stacja piąta
Jezus osądzony przez Piłata

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 23, 13-25 

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». <A był obowiązany uwalniać im jednego na święta>. Zawołali więc wszyscy razem: «Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!» Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

 

ROZWAŻANIE 

Człowiek bez jakiejkolwiek winy stoi przed Piłatem. 
Prawo i przepisy ustępują wyrokowi totalitarnej władzy, 
Która szuka poklasku tłumu.
W niesprawiedliwym świecie sprawiedliwy może być tylko odrzucony i potępiony.
Niech żyje zabójca, śmierć dawcy życia.
Niech zwolnią Bar-Abbą, Barabasza, rozbójnika zwanego „synem Ojca”,
Niech ukrzyżują tego, który objawił Ojca i jest prawdziwym Synem Ojca.
Inni, nie Jezus, są podżegaczami tłumu.
Inni, nie Jezus, uczynili to, co złe jest w oczach Bożych,
Jednak władza obawia się o swój autorytet,
Odrzuca uznanie płynące z czynienia sprawiedliwości
I ustępuje.
Piłat, pan życia i śmierci,
Piłat, który nie wahał się utopić we krwi zarzewie buntu,
Piłat, który żelazną ręką rządził
Tą zapadłą prowincją Imperium, marząc o lepszych stanowiskach,
Ustępuje,
Poświęca niewinnego, a wraz z nim własny autorytet wrzeszczącej tłuszczy.
Ten, który w milczenie poddał się woli Ojca
Zostaje w ten sposób poddany woli tych, którzy głośniej krzyczą. 
  

MODLITWA 

Jezu, niewinny baranku prowadzony na rzeź
Aby zgładzić grzech świata
Zwróć Twe łaskawe wejrzenie na wszystkich niewinnie prześladowanych,
Na więźniów, którzy jęczących w więzieniach okrytych niesławą,
Na ofiary miłości do uciśnionych i sprawiedliwości,
Na nie mogących doczekać końca długiej, a niezasłużonej kary.
Niech Twoja odczuwana wewnętrznie obecność osłodzi ich gorycz
I rozproszy ciemności więzienia.
Spraw, abyśmy nie chowali głów w piasek widząc w kajdanach 
Wolność, jaką dałeś każdemu człowiekowi,
Stworzonemu na Twój obraz i podobieństwo. 

Jezu, łagodny władco królestwa sprawiedliwości i pokoju
Jaśniejesz odziany w purpurę:
Twej krwi wylanej z miłości. 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

Tutti:

Pater noster…

 

Któryż człowiek nie zapłacze                                          Quis est homo qui non fleret,

Widząc męki i rozpacze                                                            matrem Christi si videret

Matki Bożej w żalu tym?                          in tanto supplicio?

     
  

 

top