The Holy See Search
back
riga

 

Albero di Natale
in Piazza San Pietro

[Aggiornamento: 17.12.2001]


UDIENZA
ALLA DELEGAZIONE DELLA ROMANIA
IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA
DELL’ALBERO DI NATALE

17 DICEMBRE 2001

Alle 11.20 di lunedì 17 dicembre 2001, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza i membri della Delegazione proveniente dalla Romania in occasione della consegna dell’albero di Natale ed ha loro rivolto il discorso che pubblichiamo qui di seguito (nella versione originale in lingua romena e nelle traduzioni in italiano e in portoghese).

VERSIONE ORIGINALE IN LINGUA ROMENA

Domnule Preşedinte,
Distinse Autorităţi civile şi academice,
Venerabili Fraţi întru Episcopat,
Mult iubiţi Fraţi şi Surori,

Sunt bucuros să vă primesc pe toţi, veniţi să-mi prezentaţi darul pomului de Crăciun, care anul acesta provine din Carpaţii Orientali, inimă a frumoasei şi dragii Românii. Vă mulţumesc pentru acest gest semnificativ, ce mă impresionează profund. Mulţumesc şi pentru ceilalţi brazi de Crăciun, destinaţi să împodobească diferite locuri din Vatican.

Prezenţa voastră îmi readuce în memorie zilele intense, pe care am avut bucuria să le petrec în iubita voastră Ţară, în cursul Vizitei Apostolice de neuitat de acum doi ani.

Îmi aminesc cu intensă emoţie întîlnirea cu Patriarhul Teoctist şi cu Biserica Orotodox Roman ; il amintesc de asemenea cu afecţiune pe venerabilul Cardinal Alexandru Todea şi fervoroasa Comunicate catolic .

Profit bucuros de această oportunitate spre a reînnoi întregului popor român expresia gratitudinii mele pentru aleasa ospitalitate ce mi-a fost rezervată în acea circumstanţă.

Domnule Preşedinte, în timp ce Vă mulţumesc pentru amabila Dumneavoastră prezenţă şi pentru sentimentele cordiale pe care mi le-aţi manifestat în numele tuturor, doresc să subliniez prezenţa activă a României în anul care se încheie, în Preşedinţia Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa. Dintre deciziile luate prin colaborarea Ţării voastre, îmi place să citez cele relative la tema valorilor spirituale şi a libertăţii religioase. Dumnezeu să continue binecuvântarea eforturilor Naţiunii române, spre a nu înceta să-şi desfăşoare cu fidelitate rolul de „punte" între diversele tradiţii culturale şi religioase europene, favorizând astfel pacea şi armonia între oameni.

Urez îndeosebi vouă, venerabili Fraţi întru Episcopat şi întregii Comunităţi creştine să mărturisiţi în mod coerent valorile spirituale ale vieţii, iubirii şi păcii pe care le poartă în lume Naşterea lui Cristos. Crăciunul să vă aducă vouă celor prezenţi aici precum şi tuturor Românilor bucuria şi pacea pe care ni le-a purtat Isus născându-se din Fecioara Maria.

Tuturor, Sărăbători fericite de Crăciun şi Anul Nou !
Cu această urare, din inimă vă binecuvântez pe toţi.

TRADUZIONE IN ITALIANO

Signor Presidente,
Distinte Autorità civili ed accademiche,
Venerati Fratelli nell'Episcopato,
Carissimi Fratelli e Sorelle!

Sono lieto di accogliere tutti voi, venuti a presentarmi il dono dell'albero di Natale, che quest'anno proviene dai monti Carpazi orientali, cuore della bella e cara Romania. Grazie per questo significativo gesto, che molto mi colpisce. Grazie pure per gli altri alberi natalizi, destinati ad adornare vari luoghi del Vaticano.

La vostra presenza mi richiama alla mente i giorni intensi, che ho avuto la gioia di trascorrere nella vostra amata Terra, in occasione dell'indimenticabile Visita Apostolica di due anni or sono. Ricordo con intensa emozione l’incontro col Patriarca Teoctist e la Chiesa ortodossa romena; ricordo pure con affetto il venerato Cardinale Alexandru Todea e la fervorosa Comunità cattolica. Profitto volentieri di questa opportunità per rinnovare all'intero popolo romeno l'espressione della mia gratitudine per la squisita ospitalità che in quella circostanza mi è stata riservata.

Signor Presidente, mentre La ringrazio per la sua gentile presenza e per i cordiali sentimenti che a nome di tutti mi ha manifestato, desidero sottolineare l'attiva presenza della Romania, durante l'anno che sta per concludersi, alla Presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Fra le decisioni assunte con la collaborazione del vostro Paese, mi piace citare quelle relative al tema dei valori spirituali e della libertà religiosa. Iddio continui a benedire gli sforzi del Nazione romena, perché non cessi di svolgere fedelmente il suo ruolo di "ponte" tra le diverse tradizioni culturali e religiose europee, favorendo così la pace e la comprensione tra gli uomini.

Auguro in modo speciale a voi, venerati Fratelli nell'Episcopato, e all'intera Comunità cristiana di testimoniare con coerenza i valori spirituali della vita, dell'amore e della pace che il Natale di Cristo diffonde nel mondo. Il Natale rechi a voi qui presenti e a tutti i Romeni la gioia e la pace che ci ha portato Gesù nascendo dalla Vergine Maria.

A tutti buone feste di Natale e di Capodanno!
Con questo augurio, di cuore tutti vi benedico.

TRADUZIONE IN PORTOGHESE

Senhor Presidente
Ilustres Autoridades civis
e académicas
Veneráveis Irmãos no Episcopado
Caríssimos Irmãos e Irmãs

É-me grato receber-vos a todos vós, que viestes apresentar-me o dom da árvore de Natal, que neste ano provém dos montes Cárpatos orientais, centro da bela e querida Roménia. Obrigado por este gesto significativo, que muito me emociona. Quero agradecer também as outras árvores de Natal, que servirão para  embelezar  vários  ambientes  do Vaticano.

A vossa presença traz-me à mente os dias intensos, que tive a alegria de passar na vossa amada Terra, por ocasião da inesquecível Visita Apostólica de há dois anos. Lembro-me com intensa emoção do encontro com o Patriarca Teoctisto e com a Igreja ortodoxa da Roménia; recordo também com afecto o venerado Cardeal Alexandru Todea e a ardorosa Comunidade católica. É de bom grado que aproveito esta oportunidade para renovar a todo o povo da Roménia a expressão da minha gratidão pela amável hospitalidade que, nessa circunstância, me foi reservada.

Senhor Presidente, enquanto lhe agradeço a sua amável presença e os cordiais sentimentos que, em nome de todos, me quis manifestar, desejo realçar a presença activa da Roménia, durante o ano que está para terminar, na Presidência da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. Entre as decisões tomadas com a colaboração do seu País, agrada-me citar as decisões relativas ao tema dos valores espirituais e da liberdade religiosa. Deus continue a abençoar os esforços da Nação romena, para que não cesse de desempenhar com fidelidade o seu papel de "ponte" entre as várias tradições culturais e religiosas da Europa, favorecendo assim a paz  e  a  compreensão  entre  todos  os homens.

Formulo-vos votos especiais a vós, veneráveis Irmãos no Episcopado, bem como a toda a Comunidade cristã, para que ofereçais o testemunho coerente dos valores espirituais da vida, do amor e da paz que o Natal de Cristo difunde no mundo inteiro. O Natal inspire em vós, aqui presentes, assim como em todos os romenos, a alegria e a paz transmitida por Jesus, que nasceu da Virgem Maria.

A todos, boas-festas de Natal e de Ano Novo!

Com estes bons votos, é de coração que vos abençoo a todos.


  Albero di Natale donato al Santo Padre per la Piazza San Pietro - Elenco delle regioni montane dell'Europa che hanno donato l'abete
 

Ritorna a:

- Indice Eventi
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- Indice Documentazione
 
[Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- Indice Sala Stampa della Santa Sede
 
[Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

 

top