The Holy See
back up
Search
riga

شورای پاپی برای گفتگوی بين اديان

پيام به مناسبت پايان ماه رمضان
عيد فطر 1428/2007 ميلادي

مسيحيان و مسلمانان :
دعوت براي ترويج فرهنگي صلحآميز

 

دوستان عزيز مسلمان،

موجب بسي خوشنودي است كه در پايان مسير طي شده در اين ماه رمضان، زمان روزه و دعا، آرزوهاي دوستانه و صميمانه انجمن پاپي براي گفتگوي اديان را به مناسبت جشن شادان عيد فطر، به شما تقديم دارم. اين حرکت، تجربه بزرگي براي جماعت مسلمان محسوب ميشود و قوتي تازه به زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي فرد فرد آنان ميبخشد. آنچه مهم است آن است که هرکس بتواند صادقانه و با تطبيق روزافزون زندگي خود با تدبيرهاي آفريدگار عالم، شاهدي براي پيام مذهبي باشد و در خدمت به برادران خود، با همبستگي و برادري بيشتر با اعضاء اديان ديگر و جميع انسانهاي صادق درآيد، به اين اميد که همه بتوانند در راه نيکي عموم مردم، گام بردارند.

در شرايط پر اضطراب زمانه، اعضاء اديان به عنوان خادمان خداي قادر مطلق بيش از هرچيز ديگر موظف هستند از طريق احترام به اعتقادات شخصي و جمعي هر فرد و برقراري آزادي مذهبي، در راه نيل به صلح بكوشند. آزادي مذهبي كه تنها در آزادي برپايي مراسم مذهبي خلاصه نميشود، در واقع يكي از جنبههاي اساسي آزادي وجدان و حق مسلم هر شخص و سنگ زاويه حقوق بشر را تشكيل ميدهد. تنها با توجه به اين واقعيت است که امکان برپايي فرهنگ صلح و همبستگي انساني وجود خواهد داشت و همه خواهند توانست در راه تأسيس يک جامعه برادرانهتر، گام بردارند و در حد توانايي خود، با هرگونه خشونت به مقابله درآيند و آن را به هر شکل که باشد، نفي و محکوم کنند زيرا خشونت هرگز نميتواند ريشه مذهبي داشته باشد، بلكه همواره اهانتي است به منزلت انسان كه تصويري است از خدا. همه ميدانيم که خشونت و بهويژه تروريسم که کورکورانه عمل ميکند و تلفات جاني متعددي به خصوص در ميان بيگناهان به دنبال دارد، هرگز راهحلي براي پايان بخشيدن به جدالها نخواهد بود، بلکه تنها قادر است زنجير مرگبار نفرت مخرب را كه به زيان انسان و جامعههاست شدت بخشد.

به عنوان اشخاص مذهبي وظيفه داريم بيش از هرچيز آموزگاران صلح و حقوق بشر باشيم، آزادي سرشار از احترام نسبت به فرد فرد انسانها و همچنين يك زندگي اجتماعي با رشتههايي هرچه قويتر، زيرا انسان موظف است با ديد برادرانه به جمله افراد بشر بنگرد و هيچ تبعيضي بين آنان قائل نشود. هيچکس نميتواند به هرگونه دليل نژادي، مذهبي يا هر مشخصه شخصي ديگر، از جامعه ملي رانده شود. با آنکه به سنتهاي مذهبي مختلف تعلق داريم، به اين دعوت شدهايم که دستهجمعي تعليمي را گسترش دهيم که جمله مخلوقات بشري را محترم ميشمارد و پيام محبت مابين افراد و جوامع است. ما موظف هستيم كه به خصوص نسلهاي جوان را در اين راه، تعليم دهيم، زيرا اداره جهان فردا، به دست آنان خواهد بود. لازم است خانوادهها در وحله اول، افرادي که وظايفي در زمينه تعليم و تربيت دارند در وحله دوم، و مجموعه نظامهاي اجتماعي و مذهبي، در راه اشاعه تعليمي درست تلاش كنند. آنان بايد تعليمي متناسب با شرايط خاص هرشخص در اختيار او بگذارند به ويژه تعليم مدني كه جوانان را به احترام به اطرافيان فرا ميخواند و از آنان دعوت ميکند که به ديگران به ديد برادران و خواهراني بنگرند كه بايد هر روز با آنان زندگي كنند، نه اينکه با بيتفاوتي از کنارشان بگذرند. بنابراين بيش از هر زمان ديگر، تعليم معيارهاي اساسي بشري، اخلاقي و مدني به نسلهاي جوان ضروري مينمايد، زيرا اين معيارها هم لازمه زندگي شخصي هستند و هم زندگي اجتماعي. هرگونه سرپيچي از قوانين اجتماعي بايد فرصتي باشد براي يادآوري به نسل جوان كه زندگي اجتماعي چه انتظاراتي از آنان دارد. خوشبختي عمومي جوامع و کل جهان، به اين تعاليم وابسته است.

از اين ديدگاه، گفتگو مابين مسيحيان و مسلمانان نه تنها بايد ادامه يابد بلکه بايد در اين بعد آموزشي و فرهنگي خود،گسترش هم بيابد تا همه نيروها به خدمت بشر و بشريت دست به دست هم دهند و نسلهاي جوان در جبههاي فرهنگي يا مذهبي به مجادله با يکديگر در نيايند، بلکه همديگر را برادران و خواهران حقيقي خود در بشريت باز شناسند. اين گفتگوها راهحلي است كه ميتواند ما را براي رهايي از اين سلسله جدالها و بحرانهاي متعددي كه جامعه با آن درگير است، ياري بخشد تا همه ملتها بتوانند در صلح و آرامش و در احترام دوجانبه و روابط دوستانه ميان اعضاء متفاوتشان زندگي کنند.

با اين اميد، از صميم قلب از همگي درخواست دارم كه به اين موضوع توجه داشته باشيم تا مسيحيان و مسلمانان بتوانند با ملاقاتها و تبادلات فکري خود، در احترامي دوجانبه، براي برقراري صلح و آينده درخشانتري براي بشريت در جهتي واحد گام بردارند تا به اين ترتيب، براي جوانان امروز سرمشق باشند. اينچنين در جوانان اميد تازهاي به زندگي اجتماعي جوانه خواهد زد و تلاش بيشتري براي تعلق به آن و توسعه و تحولش از خود نشان خواهند داد. به علاوه تعليم و تربيت و سرمشق براي آنان، سرچشمه اميد به آينده خواهد بود.

اين است آرزوي بزرگي كه ميخواهم با شما تقسيم كنم: باشد تا مسيحيان و مسلمانان روابط دوستانه و سازنده خود را هرچه بيشتر گسترش دهند تا استعدادهاي خاص خود را با يكديگر تقسيم نمايند و توجهي ويژه براي کيفيت شهادت خود به عنوان افراد ايماندار قائل شوند!

در پايان، دوستان عزيز مسلمان، آرزوهاي صميمانه خود را براي برپايي جشنتان مجدداً تکرار ميکنم و از خداي صلح و رحمت خواستار سلامتي، آرامش و موفقيت براي همه شما هستم.

رئيس

 
وزير

 

top