The Holy See
back up
Search
riga

SANGGUNIAN SA SANTO PAPA
PARA SA PAKIPAGDIYALOGO SA MGA NAGKALAIN-LAING RELIHIYON

Mga Kristiano ug Muslim:
Nagkahiusa para sa pagbuntog sa nagpagubot sa mga tumutoo sa mga nagkalain-laing Relihiyon

MENSAHE PARA SA PAGTAPOS SA RAMADAN

Id al-Fitr 1431 H./2010 A.D.

Vatican City

Mga Higalang Muslim,

1.       Ang pag-saulog sa ‘Id al-Fitr, nga maoy pagtapos sa Ramadan usa gayud ka malipayong higayon sa pagpahatod sa inyo sa kinasing-kasing nga mahusayon ug mahinangopong paninguha sa ngalan sa Pontifical Council for Interreligious Dialogue.

Niining buwana, inyong gipanaad ang inyong mga kaugalingon sa pag-ampo, sa pagpuasa, sa pagtabang sa mga nagkinahanglan, ug pagpalig-on sa relasyon sa mga pamilya ug paghinigalahay. Ang Ginoo dili gayud makahilimot sa pagbalos sa inyong mga panlimbasog.

2. Nalipay gayud ako nga nakighiusa ang mga sumusunod sa ubang mga relihiyon, ilabina ang mga Kristiyanos, sa ilang ispirituwal nga pakig-uban pinaagi sa ilang makanunayon nga pagtigom ug mahinigalahong paghinisgutay ug pag-inambitay sa ilang mga nagkalain-laing pagtoo. Giisip ko nga kining mensahe nga akong ihatag kaninyo makatabang ug makadugang unta sa inyong pagpamalandong.

3. Ang tema nga gihatag karong tuiga sa Sanggunian sa Santo Papa nga nagapadayag: "Mga Kristiyano ug Muslim: Nagkahiusa sa Pagbuntog sa mga nagpagubot sa mga tumutoo ug mga sumusunod sa nagkalain-laing Relihiyon", sa katinuoray kini lisud nga hilisgotan, ilabina sa partikular nga parte sa kalibutan. Gipili usab sa Pinag-usa nga Komitiba para sa Diyalogo (Joint Committee for Dialogue) nga gidumala sa Sanggunian sa Santo Papa (Pontifical Council for Dialogue) ug ang Permanenting Komitiba sa al-Azhar para sa Diyalogo sa mga Relihiyong Monotheistic (Al-Azhar Permanent Committee for Dialogue among Monotheistic Religions) kini nga hilisgotan para estudyohan, pamalandongan ug hisgutan sa ilang tuigan nga panagtigum sa Cairo niadtong ika-23 hangtud ika-24 sa Pebrero 2010. Tuguti ko sa paghatag sa inyo ug pipila ka mga gisangputang sugyot sa kataposan sa ilang panagtigum.

4. May daghan nga hinungdan sa nagpagubot sa mga tumutoo ug mga sumusunod sa nagkalain-laing Relihiyosong tradisyon: ang pagmanipula sa relihiyon para sa mga kinagaulingong pulitikal nga intensyon; diskriminasyon base sa kaliwatan ug katukmaong relihiyon, pagkabahin-bahin ug kagubot sa katilingban. Pagkawalay-kabang-kaagan, kapobrehon, pagkawalay-kauswagan, kini usab gigikanan sa kagubot tumong man o dili tumong bisan sa sulod sa usa ka relihiyosong katilingban. Hinaot pa unta nga ang lungsudnon ug relihiyosong kagahuman magtanyag sa ilang hinabang para matabangan sa daghang higayon para sa katilingbanong kaayohan sa tanang katilingban. Hinaot pa unta nga ang mga lungsuranong kagamhanan maampingan ang pagkalabing hinungdanon sa balaod sa pagtinga sa tinood nga katarong para sa paghunong sa mga magmumungha ug nagpauswag sa kagubot.

5. May mga importe usab nga mga sugyot nga gikan sa nahisgotang pulong: ang pag-abre sa atong kasing-kasing sa pagpasaylo ug pakig-inuliay sa kabubut-on alang sa malinawon ug mabungahung pag-inuyunay; para mailhan unsay kasagaran sa atoa ug pagtahod sa unsay kalainan, isip usa ka basihan para sa usa ka paghinistoryahang kultural, para mailhan ug pagtahod sa dignidad ug katungod sa kada tawo sa walay pag pagdapig sa kaliwat o relihiyosong pagkaabin; kinahanglan ipabutyag ang mga matarong nga balaod nga nagpasalig ug nagkapasikaran sa pagkapatas sa tanan; para pagbakwi sa pagkamahinungdanon sa edukasyon padulong sa pagtahod, paghinistoryahay, ug pagkainigsoonay sa nagkalain-laing natad-paugnatan sa. edukasyon, sa panimalay, sa tulunghaan, sa mga simbahan ug sa mga Mosque. Tungod niini, kita makasupak sa kagubot tali sa mga magtutuo sa nagkalain-laing mga relihiyon ug pagtuga sa kalinaw ug kahusay tali sa nagkalain-laing relihiyosong komunidad. Ang pagtudlo gikan sa relihiyosong magaagak, pati usab sa mga tulunghaang basahonon nga nagpagula sa relihiyon isip usa ka obdyektibong pamaagi uban sa pagtudlo ug ginabatasan, naay pasidaang sukmag sa pagtulun-an ug sa pagporma sa kabatan-onang kaliwat.

6. Nagalaom ako nga kini nga mga konsiderasyon, labi na ang mga tubag nga nagagikan sa sulod sa inyong katilingban, ug kauban sa inyong mga higalang Kristiano nga makatabang sa pagpadayun sa pag-inistoryahanay, aron molambo ang pagtahod ug kahusayan, nga akong gitawag nga isip grasya sa Ginoo.

Jean-Louis Cardinal Tauran
Presidente

Arsobispo Pier Luigi Celata
Sekretaryo

  

 
top