The Holy See
back up
Search
riga

SANGGUNIAN NG SANTO PAPA
PARA SA DIALOGO
SA PAGITAN NG MGA RELIHIYON

Mga Kristiyano at Muslim:
Magkakapit-bisig sa Pagwawakas sa Karahasan
sa
pagitan ng mga Mananampalataya ng Iba't-ibang Relihiyon

PAHATID PARA SA PAGTATAPOS NG RAMADAN

Id Al-Fitr 1431 H./2010 A.D.

Vatican City

 

Mga minamahal kong kaibigang Muslim,

1. Ang pagdiriwang ng ‘Id al-Fitr sa pagtatapos ng Ramadan ay masayang pagkakataon upang ipahatid ang taos-pusong pagbati ng kapayapaan at kaligayahan sa ngalan ng Sanggunian ng Santo Papa para sa Diyalogo.

Sa buong buwang ito, itinalaga ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin, pag-aayuno at pagmamalasakit sa mga nangangailangan gayundin sa pagpapatibay ng mga ugnayang pampamilya at pagkakaibigan. Hindi magkukulang ang Diyos na pagpalain kayo sa mga gawaing ito.

2. Ikinagagalak kong malaman na nakikiisa sa inyo ang mga kasapi ng ibang relihiyon lalo na ang mga Kristyano sa pamamagitan ng mga pagpupulong na malimit na nagiging daan sa pagbabahagi ng inyong pananampalataya. Ikinalulugod ko ring isipin na maaring makatulong ang pahatid na ito sa inyong mga pagninilay.

3. Nakakalungkot na laganap sa ilang bahagi ng ating mundo ang katotohanang ipinapahayag ng tema na iminumungkahi ng Sanggunian ng Santo Papa sa taong ito: "Mga Kristiyano at Muslim: Magkakapit-bisig sa Pagwawakas sa Karahasan sa pagitan ng mga Mananampalataya ng Iba't-ibang Relihiyon." Napili rin ng Pinagsamang Lupon para sa Diyalogo (Joint Committee for Dialogue) na binuo ng Sanggunian ng Santo Papa (Pontifical Council for Dialogue) at ang Pampalagiang Lupong al-Azhar para sa Diyalogo ng mga Relihiyong Monotheistic (Al-Azhar Permanent Committee for Dialogue among Monotheistic Religions) ang paksang ito upang pag-aralan, pagnilayan at talakayin sa kanilang taunang pagpupulong sa Cairo noong ika-23 hanggang ika-24 ng Pebrero 2010. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang bunga ng pagpulong na ito.

4. Maraming sanhi ang karahasan sa pagitan ng mga mananampalataya ng iba't ibang relihiyon katulad ng pagmanipula ng relihiyon para sa mga pulitikal na adhikain; pagtatangi batay sa lahi o pinaniniwalaan; pagkakawatak-watak at kaguluhan sa lipunan. Pinagsisimulan din ng karahasan sa mga pamayanang pang-relihiyon ang mga sitwasyon ng kamangmangan, kahirapan at mabagal na pag-unlad. Magtulong-tulong nawa ang mga pamahalaan at mga simbahan na bigyang pansin ang mga suliraning ito para sa pangkalahatang kabutihan ng buong lipunan. Tiyakin nawa ng mga pamahalaan na mapatupad ang batas upang wakasan ang karahasan at maghari ang katarugan.

5. Mayroon ding mahahalagang panukala: buksan natin ang ating mga puso sa pagpapatawad at pakikipagkasundo sa bawa't isa tungo sa mapayapa at mabungang pamumuhay; kilalanin kung ano ang magkakatulad sa atin gayundin naman igalang ang pagkakaiba bilang batayan ng kultura ng diyalogo; kilalanin at igalang ang dignidad at karapatan ng bawa't tao na walang pagtatanging batay sa lahi o pinaniniwalaan; pagpapatupad ng mga batas na kumikilala sa pagakakapantay-pantay ng lahat; alalahanin ang kahalagahan ng edukasyon tungo sa paggalang, diyalogo at kapatiran sa iba't ibang mga batayang lugar ng paghuhubog: sa tahanan, sa paaralan, sa mga simbahan at mosque. Dahil dito malalabanan natin ang karahasan sa pagitan ng iba't ibang mananampalataya ng mga relihiyon at mapamamayani natin ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga pamayanang pang-relihiyon. Malaki ang maitutulong sa paghuhubog sa mga kabataan kung maituturo ang katotohanang relihiyon nang maayos at tama ng mga pinuno ng relihiyon gayundin ng mga aklat sa paaralan.

6. Umaasa akong makakatulong sa pagpapatuloy ng diyalogo, pag-unlad sa paggalang at kapayapaan ang mga nabanggit sa pahatid na ito gayundin ang tugon na ibubunga nito sa inyong mga pamayanan. Pagpalain nawa tayong lahat ng Poong Maykapal!

 

Jean-Louis Cardinal Tauran
Pangulo

 Arsobispo Pier Luigi Celata
Kalihim

 
top