The Holy See
back up
Search
riga

CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET SLOVACHIAE REM PUBLICAM

ZÁKLADNÁ ZMLUVA MEDZI SVÄTOU
STOLICOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

 

Svätá stolica a Slovenská republika,

vychádzajúc, Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva a Slovenská republika z ústavných noriem,

odvolávajúc sa na medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie Katolíckej cirkvi v dejinách Slovenska, ako aj na jej aktuálnu úlohu v sociálnej, morálnej a kultúrnej oblasti,

hlásiac sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu,

uznávajúc prínos občanov Slovenskej republiky pre Katolícku cirkev,

deklarujúc vôlu prispievať k célkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a spoločnému dobru, dohodli sa takto:

Článok 1

1. Svätá stolica a Slovenská republika (ďalej len « zmluvné strany ») sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva a budú tieto princípy uplatňovat vo svojich vzájomných vzťahoch.

2. Zmluvné strany vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.

Článok 2

1. Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len « Katolícka cirkev ») a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahrňuje ájmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej vierý, slobodu pri pinení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí.

2. Svätá stolica garantuje, že Katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra podľa princípov katolíckej náuky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 3

1. Katolícka cirkev má výlučné právo stanovovať a meniť svoj právny poriadok, zriaďovať, meniť a rušiť vlastné cirkevné štruktúry, najmä provincie, arcidiecézy, diecézy, eparchie, exarcháty a apoštolské administratúry.

2. Svätá stolica dá Slovenskej republike dôverným spôsobom na vedomie informáciu o zriadení, zmene alebo zrušení provincie, arcidiecézy, diecézy, eparchie, exarchátu alebo apoštolskej administratúry pred jej zverejnením.

3. Svätá stolica zabezpečí zhodu hraníc slovenských cirkevných rímskokatolíckych diecéz a apoštolských administratúr, ako aj slovenských cirkevných gréckokatolíckych eparchií a exarchátov, so štátnymi hranicami Slovenskej republiky.

4. Katolícka cirkev má právo zriadovat právnické osoby. Slovenská republika garantuje ochranu ich majetku a slobodu ich pôsobenia. Činnosť týchto právnických osôb musí byt v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 4

Katolícka cirkev má právo udržiavať kontakty so Svätou stolicou a s univerzálnou cirkvou, osobitne s konferenciami biskupov iných štátov, ako aj s inými cirkvami a náboženskými spoločnostami a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami v Slovenskej republike i v zahraničí.

Článok 5

1. Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovat katolícku náuku.

2. Slovenská republika garantuje nedotknuteľnosť posvätných miest, ktoré sú v súlade s kánonickým právom určené na vykonávanie náboženských úkonov. Pod nedotknuteľnosťou posvätného miesta rozumejú zmluvné strany ochranu tohto miesta, spočívajúcu v zamedzení jeho použitia na iné účely, než ktorým slúži v súlade s kánonickým právom a v zamedzení narušenia jeho dôstojnosti.

3. Zo závažných dôvodov, so súhlasom Katolíckej cirkvi, možno posvätné miesta výnimočne využiť aj na iné účely, ktoré nie sú v rozpore s posvätnosťou týchto miest.

4. Výnimka z pravidla nedotknutelnosti posvätných miest sa pripúšta, ak je to nevyhnutné v súvislosti s bezprostredným ohrozením života a zdravia, bezpečnosti alebo majetku, a ak nie je možné vopred získať súhlas Katolíckej cirkvi. V týchto prípadoch môže Slovenská republika na posvätných miestach zabezpečit vykonanie nevyhnutných a primeraných opatrení tak, aby sa v najvyššej možnej miere zachoval ich posvätný charakter.

Článok 6

1. Svätá stolica má výlučné právo obsadzovat úrady podľa kánonického práva, najmä nezávisle a výlučne rozhodovať pri výbere kandidátov do biskupskej služby a rozhodovať o vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní biskupa.

2. Informáciu o mene a priezvisku osoby, ktorá má byť vymenovaná za biskupa, alebo informáciu o preložení a odvolaní biskupa dá Svätá stolica na vedomie pred jej zverejnením dôverným spôsobom Slovenskej republike. Dôvernosf tejto informácie zahrňuje záväzok Slovenskej republiky nevyjadrovať mienku o osobe kandidáta ani stanovisko k rozhodnutiam Svätej stolice.

3. Katolícka cirkev má výlučné právo rozhodovať o vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní osoby aj v súvislosti s ktorýmkoľvek ďalším cirkevným úradom alebo úlohou týkajúcou sa apoštolského poslania.

Článok 7

Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.

Článok 8

1. Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. NedotknutelnosE spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.

2. Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Článok 9

Slovenská republika bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a tieto dni:

a) 1. január, slávnosE Bohorodičky Panny Márie, Obrezanie Pána a Bazila Veľkého,

b) 6. január, Zjavenie Pána, Bohozjavenie,

c) Veľký piatok,

d) Veľkonočný pondelok,

e) 5. júl, slávnosť svätých Cyrila a Metoda,

f) 15. september, slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska,

g) 1. november, slávnosť Všetkých svätých,

h) 24. december, Štedrý deň,

i) 25. december, slávnosť Narodenia Pána,

j) 26. december, sviatok svätého Štefana, prvého mučeníka, Zbor presvätej Bohorodičky.

Člbnok 10

1. Manželstvo uzavreté podľa kánonického práva, ktoré splňa aj podmienky uzavretia manželstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky má na úztmí Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou. Štátnu evidenciu manželstiev uzavretých podľa kánonického práva a ich zápis v matrike do knihy manželstiev upravuje právny poriadok Slovenskej republiky.

2. Rozhodnutie Katolíckej cirkvi o nulite manželstva alebo o rozviazaní manželstva sa oznámi na žiadost jednej zo stránok Slovenskej republike. Slovenská republika bude ďalej konať v tejto veci podľa svojho právneho poriadku.

Článok 11

Zmluvné strany budú spolupracovať na ochrane a podpore manželstva, ako aj rodiny, ktorá z manželstva pochádza.

Článok 12

1. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a povinnosťou rodičov. Ak toto právo nemôžu zo závažných dôvodov uplatňovať rodičia, prechádza na základe rozhodnutia príslušného súdu Slovenskej republiky na iné osoby, alebo zariadenia na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy.

2. Rodičia a iné osoby a zariadenia uvedené v ods. (1) majú právo vychovávat deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi.

Článok 13

1. Katolícka cirkev má právo zriaďovať, spravovat a užívať na výchovu a vzdelávanie základné a stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Školy a školské zariadenia uvedené v ods. (1) majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a sú neoddeliteľnou a rovnocen- nou súčasťou výchovno-delávacoj sústavy Slovenskej republiky. Rozsah finančného zabezpečenia škôl a školských zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upraví osobitná zmluva podľa čl. 20 tejto zmluvy.

3. Rodičia a iné osoby uvedené v čl. 12 ods. (1) majú právo na slobodný výber školy a školského zariadenia.

4. Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia na školách a školských zariadeniach uvedených v ods. (1) v rozsahu platnosti dokladov o absolvovaní štúdia rovnakého alebo rovnocenného odboru, druhu a stupňa na štátnych školách a školských zariadeniach za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky pre platnosť dokladov o absolvovaní štúdia na všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Slovenská republika uznáva rovnocennosť týchto dokladov. Pravidlá uvedené v tomto ustanovení sa týkajú aj dokladov o akademických a vedeckých tituloch a hodnostiach.

5. Slovenská republika vytvára podmienky pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov. Tento záväzok zahrňuje povinnosť piniť požiadavky rodičov na umožnenie katolíckej náboženskej výchovy na všetkých stupňoch základných škôl a na všetkých druhoch a typoch stredných škôl a školských zariadení a podporu katolíckych výchovných organizácií a hnutí mladých.

6. Katolícka cirkev má právo vyučovat náboženstvo na všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky v súlade s podmienkami, ktoré ustanoví zmluva podľa ods. (9). Učiteľ náboženstva má v pracovno-právnom vzťahu rovnaké postavenie ako učitelia dalších vyučovacích predmetov, ak spIňa predpoklady ustanovené v právnom poriadku Slovenskej republiky pre učiteľov príslušného druhu a typu škôl. Nevyhnutnou podmienkou pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva vo všetkých školách je jeho poverenie Katolíckou cirkvou.

7. Osoby s katolíckym vierovyznaním majú vo výchovno-vzdelávacom procese právo uplatňovať svoje presvedčenie, pokiaľ ide o výchovu k rodičovstvu, v súlade so zásadami kresťanskej etiky. Tým nie sú dotknuté povinnosti týchto osôb ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania.

8. Svätá stolica bwde uplatňovať vo vzdelávacom a výchovnom procese zásady náboženskej Nášanlivosti, ekumenizmu a spolupráce a rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania a osôb bez náboženského vyznania.

9. Ďalšie pravidlá, týkajúce sa škôl a školských zariadení uvedených v ods. (1), vyučovania katolíckeho náboženstva a katolíckej výchovy detí, katolíckej univerzity, bohosloveckých fakúlt, kňazských seminárov a rehoľných formačných ustanovizní ustanovia zmluvné strany osobitnými medzinárodnými zmluvami.

Článok 14

1. Katolícka cirkev má právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných zboroch.

2. Kňazi, diakoni, rehoľníci, seminaristi a novici majú právo vykonávať povinnú vojenskú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách.

3. Príslušníci ozbrojených síl a príslušníci policajných zborov majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v nedeľu a v dňoch prikázaných cirkevných sviatkov, ak to nie je v rozpore s pinením závažných služobných povinností. Ďalších náboženských obradov v čase zamestnania sa môžu zúčastňovať so súhlasom príslušného služobného orgánu.

4. Podrobnosti o výkone pastoračnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch a podrobnosti o výkone povinnej vojenskej služby, ako aj civilnej služby kňazov, diakonov, rehoľníkov, seminaristov a novicov, upravia zmluvné strany osobitnou medzinárodnou zmluvou.

Článok 15

Katolícka cirkev má právo vykonávať pastoračnú starostlivosť o veriacich v ústavoch na výkon väzby a v nápravnovýchovných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Článok 16

1. Katolícka cirkey má právo vykonávať, pastoračnú, duchovnú, vzdelávaciu a výchovnú činnost vo všetkých štátnych vzdelávacích, výchovných a zdravotníckych zariadeniach, štátnych zariadeniach sociálnych služieb, vrátane zariadení pre osohy s nariadenou ústavnou výchovou a v štátnych zariadeniach vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Katolíckou cirkvou a týmito zariadeniami. Slovenská republika zabezpečí primerané podmienky na výkon tohto práva. Osoby, ktoré sú v starostlivosti týchto zariadení majú právo zúčastňovat sa bohoslužieb v nedeľu a v dňoch prikázaných cirkevných sviatkov a slobodne vykonávať všetky náboženské úkony.

2. Zmluvné strany budú spolupracovat na uskutočňovaní spoločných projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy a v oblasti starostlivosti o starých a chorých Pudí. Tieto projekty sa budú týkať škôl, výchovných a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Svätá stolica garantuje, že Katolícka cirkev bude podporovať tieto projekty najmä personálne a Slovenská republika bude podporovat tieto projekty v primeranom rozsahu najmä materiálne a finančne.

Článok 17

1. Katolícka cirkev má právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, vedecko-výskumnú, misijnú, charitatívnu, zdravotnícku a sociálnu činnosť. Toto právo zahŕňa aj zriaďovanie, vlastníctvo a prevádzkovanie zariadení tohto charakteru v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Na zariadenia uvedené v ods. (1) sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na štátne zariadenia rovnakého druhu v oblasti úhrad výkonov za zdravotnícku starostlivosť z povinného poistenia.

3. Svätá Stolica garantuje, že Katolícka cirkev sa bude podieľať na finančnom zabezpečení týchto zariadení. Rozsah finančného zabezpečenia cirkevných zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu upraví osobitná zmluva podľa čl. 20 tejto zmluvy.

Článok 18 

l. Zmluvné strany uznávajú, že spoločenské informačné prostriedky sú dôležitým prostriedkom .ochrany slobody myslenia a svedomia, ako aj náboženského presvedčenialta viery.

2. Zmluvné strany majú právo na slobodu prejavu, vrátane práva rozširovať svoje názory a podávať informácie slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.

3. Katolícka cirkev má právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú činnosť, rozhlasové, televízne a iné spoločenské informačné prostriedky a zariadenia, a užívať tieto prostriedky a zariadenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Katolícka eirkev má právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejnoprávnych spoločenských informačných prostriedkov.

Článok 19

Katolícka cirkev môže nadobúdať vlastnícke právo k hnuteTným i nehnuteľným hmotným veciam, ako aj k nehmotným veciam, a má právo tieto veci scudzovať. Tieto práva sa môžu uplatňovat len v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 20

1. Zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi.

2. Katolícka cirkev má právo organizovať kostolné zbierky. Príjmy z hospodárenia s takto získanými prostriedkami nepodliehajú zdaneniu, ani povinnosti verejného vyúčtovania.

Článok 21

1. Zmluvné strany sa budú podieľať na udržiavaní a obnove nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ku ktorým má vlastnícke právo Katolícka cirkev a ktoré sú podla právneho poriadku Slovenskej republiky kultúrnymi pamiatkami. Rozsah finančného zabezpečenia pri ich udržiavaní a obnove z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upraví osobitná zmluva podľa čl. 20 tejto zmluvy.

2. Katolícka cirkev m‘llt prLro Savat a upravovať kostoly a cirkevné budovy v súlade s podlkíienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 22

Zmluvné strany potvrdzujú diplomatické zastúpenie Svätej stolice v Slovenskej republike na úrovni apoštolskej nunciatúry a diplomatické zastúpenie Slovenskej republiky pri Svätej stolici na úrovni veľvyslanectva.

 Článok 23

Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.

Článok 24

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii zo strany Svätej stolice v súlade s jej vlastnými procesnými pravidlami a ratifikácii zo strany Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Článok 25

Táto zmluva sa môže meniť a doplňat na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a dopinky sa musia vykonať písomnou formou.

Dané dňa 24. novembra 2000, vo Vatikáne, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v talianskom jazyku a slovenskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Svätú stolicu   Za Slovenskú republiku
ANGELO Kardinál SODANO
Štátny tajomník
Jeho Svätosti
 MIKULÁŠ DZURINDA
predseda vlcídy
Slovenskej republiky

Conventione inter Apostolicam Sedem et Slovachiae Rem Publicam rata habita, die XVIII mensis Decembris anno MM ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli XXIV eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 3, pp. 146-155

 

© Copyright 2000- Libreria Editrice Vaticana

 

top