The Holy See
back up
Search
riga

ZMLUVA MEDZI SVÄTOU STOLICOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU*

o duchovnej službe katolíckym veriacim
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

 

Svätá Stolica, uznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy duchovnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu,

a Slovenská republika, uznávajúc svoju povinnosť zabezpečit' vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivost' pre katolíckych veriacich v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, (d'alej len «ozbrojené sily a ozbrojené zbory ») a pre osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu,

vychádzajúc zo Základnej zmluvy medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou podpísanou vo Vatikáne 24. novembra 2000 (d'alej len «Základná zmluva »),

dohodli sa takto:

Článok l

1. Svätá Stolica zriadi ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov (d'alej len « ordinariát ») pre duchovnú službu katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (d'alej len «duchovná služba »).

2. Ordinariát bude podl'a kánonického práva a podľa Apoštolskej konštil'túcie Spirítuali militum curae postavený na úroveň diecézy a bude zároveň osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Ordinariát bude mať právnu subjektivitu kánonickú. Ordinariát bude právnikou osobou podl'a právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.Činnost' ordinaríátu sa bude riadiť kánonickým právom, Apoštolskou konštitúciou Spirituali militum curae, touto zmluvou a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 2

1. Na čele ordínariátu bude stáť ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov (d'alej len «ordinár»). Ordinár bude členom Konferencie biskupov Slovenska a tiež bude organizačne začlenený v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Sídlo ordinariátu bude v Bratislave.

2. Menovanie ordinára je výlučným právom Svätej Stolice.

3. Právomoc ordinára podl'a kánonického práva je osobná, ríadna, vlastl'ná a kumulatívna s právomoeou miestneho ordinára.

4. Ordinár má právo slobodne komunikovať s kňazmi, díakonmi, rehoP-níkmi, seminaristami (d'alej len «klerici ») a so všetkými. ktorí vykonávajú duchovnú stužbu; riadi, zabezpečuje a kontroluje ieh činnost' v súlade s právnymi predpismi upravujúeimi ochranu utajovaných skutočností.

Článok 3

V zmysle predpisov kánonického práva podliehajú pod právomoc ordinal'riátu katolícki veriaci:

a) príslušnící a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestl'nanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu,

b) ich rodinní príslušníci, teda ich manželskí partneri, deti, a to aj pinol'leté, pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti,

c) poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pal'cienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príl'slušné orgány štátnej správy,

d) všetci katolícki veriaci, ustanovení alebo schválení ordinárom do trval'lej služby podl'a kánonického práva pre ordinariát,

e) osoby, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, zadržané alebo zaistené.

Článok 4

1. Ordinárovi pomáhajú v jeho činnostiach podl'a kánonického práva generálny vikár, iní vikári, kňazi a diakoni.

2. Ordinár nezávisle a výlučne rozhoduje pri výbere generálneho vikára a iných vikárov a pri výbere kňazov a diakonov pre duchovnú službu v ordil'nariáte a rozhoduje o ich vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní podl'a kánonického práva.

Článok 5

1. Diecézni biskupi a vyšší predstavení inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života uvol'nia pre potreby ordinariátu primeraný počet klerikov. Diecézni klerici môžu byt' podl'a kánonického práva inkardil'novaní do ordinariátu.

2. Ordinár bude mať právo podl'a potreby a po dohode s diecéznymi biskupmi alebo vyššími predstavenými inštitútov zasväteného života a spol'ločností apoštolského života poverit' ich klerikov aj len dočasnou alebo príl'ležitostnou výpomocou v ordinariáte podl'a kánonického práva a v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 6

Klerici majú právo vykonávat' brannú povinnost' a civilnú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách.

Článok 7

1. Kňazi a diakoni, trvale poverení duchovnou službou v ordinariáte, budú mat' tie isté práva a povinnosti, ktoré stanovuje kánonické právo diel'céznym kňazom a diakonom a budú tiež v služobnom pomere v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

2. Klerici, ktorí budú vykonávať duchovnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, budú mať právo na slobodnú komunikáciu s predstal'venými ordinariátu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.

Článok 8

1. Duchovná služba a vykonávanie náboženských obradov bude súčasl'ťou výkonu služby kňazov a diakonov ordinariátu.

2. Kňazi a diakoni budú vykonávať duchovnú službu iba podl'a príslul'šných liturgických a kánonických predpisov.

Článok 9

1. Ak by niektorý klerik, poverený duchovnou službou, mal byť podrol'bený vo svojej službe disciplinárnemu trestu nie kánonického charakteru, jeho nadriadený z ozbrojených síl, alebo ozbrojených zborov ho potrestá po predchádzajúcej dohode s ordinárom. 2. Ordinár oznámi prípadný kánonický trest klerika jeho nadriadenél'mu z ozbrojených síl, alebo ozbrojených zborov, aby vykonal príslušné opatrenia.

Článok 10

1. Slovenská republika bude zabezpečovať finančné a materiálne potreby klerikov ordinariátu podl'a právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Slovenská republika bude finančne a materiálne zabezpečovať činnosť ordinariátu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, sídlo ordinariátu, kostol, kúriu ordinára a primerané miesta bohoslužieb.

Článok 11

Činnosť ordinariátu bude podrobnejšie vymedzená v Statúte ordinariátu, vypracovanom ordinárom, vydanom Svätou Stolicou a zodpovedajúcom právnemu poriadku Slovenskej republiky a princípom tejto zmluvy.

Článok 12

Svätá Stolica a Slovenská republika (d'alej len « zmluvné strany ») sa zal'väzujú riešit' prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto zmluvy forl'mou vzájomných konzultácií.

Článok 13

Táto zmluva môže byt' menená a doplňovaná na základe vzájomnej dol'hody zmluvných strán. Zmeny a dopinky musia byt' vykonané písomnou formou.

Článok 14

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnost' tridsiatym (30.) dňom po dni výmeny ratifikačných listín.

2. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť skončí najnel'skôr skončením platnosti Základnej zmluvy.

Podpísané dňa 21. augusta 2002 v Bratislave, v dvoch originálnych vyl'hotoveniach, každé v talianskom jazyku a v slovenskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

Za Svätú Stolicu  
Henryk J. Nowacki  
           Za Slovenskú republiku
        
Josef Stank

Conventione inter Apostolicam Sedem et Slovachiae Rem Publicam rata hal'bita, die XXVIII mensis octobris anno MiIIII Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo sunt in Civitate. Vaticana; a trigesimo exinde die Conventio vigere coepit ad norman Articuli XIV, § 1 eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. XCV (2003), n. 3, pp. 180-184

 

© Copyright 2002 - Libreria Editrice Vaticana

 

top