The Holy See
back up
Search
riga

INTER APOSTOLICAM SEDEM
ET SLOVACHIAE REM PUBLICAM
*

ZMLUVA

 

medzi Slovenskou republikou
a Svätou stolicou
o katolíckej výchove a vzdelávaní

Slovenská republika a Svätá Stolica, (dalej len «zmluvné strany ») vychádzajúc Slovenská republikaz Ústavy Slovenskej republiky a právneho poriadku Slovenskej republiky a Svätá Stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu, predovšetkým z deklarácie Gravissimum educationis a z noriem kánonického práva, ako aj obe zmluvné strany z článku 13 odseku 9 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou, podpísanou 24. novembra 2000 vo Vatikáne;

odvolávajúc sa na medzin "arodné uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie Katolíckej cirkvi, tak rímskeho obradu ako aj byzantského obradu (d'alej len «Katolíckej cirkvi »), v dejinách Slovenska, ako aj na ich aktuálnu úlohu v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania, hlásiac sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu, uznávajúc prínos občanov Slovenskej republiky pre Katolícku cirkev, deklarujúc vôl'u prispievat'k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a spoločnému dobru, dohodli sa takto:

Článok I

1. Katolíckou školou a katolíckym školským zariadením (d'alej len « katolícka škola ») je cirkevná škola a cirkevné školské zariadenie, zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti (ďalej len «príslušnou vrchnost'ou Katolíckej cirkvi a) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zriadóvatel' katolíckej školy má právo menovať a odvolať jej riaditel'a v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stanoví aj kritériá na prijatie učitel'ov a vychovávatel'ov v zmysle výchovného zamerania katolíckych škôl a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. Zriad'ovatel' katolíckej školy schvaľuje kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na katolíckych stredných školách.

4. Riaditel' školy schval'uje vnútorný poriadok katolíckej školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania.

5. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na katolíckych školách svojím obsahom zodpovedá vyučovaniu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov na štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu.

6. Vyučovanie na katolíckych školách sa uskutočňuje podl'a učebných plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriadovatel'om po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

7. Slovenská republika nebude požadovat, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu.

8. Katolíckym školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho majú všetky ostatné školy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9. Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska a podporované Slovenskou republikou bude po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zabezpečovať odborné a metodické riadenie katolíckvch škôl, ako i odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl.

10. Slovenská republika a Katolícka cirkev budú spolupracovaf v procese prípravy a tvorby výchovno-vzdelávacích programov a v oblasti vzdel "avania a výchovy v katolíckych školách.

Článok II

1. Predmet „náboženská výchova” vyučovaný na iných ako katolíckyeh školách zodpovedá predmetu „rímskokatolícke náboženstvo” alebo „gréckokatolícke náboženstvo” na katolíckych školách (dalej len predmet « katolícke náboženstvo »), ak ho vyučuje osoba poverená Katolíckou cirkvou.

2. Riaditelia škôl dajú možnosť rodičom, alebo zákonným zástupcom pri zápise žiaka do školy, zapísať ho aj na katolícke n"aboženstvo takým spôsobom, aby ich rozhodnutie nespôsobilo žiadnu diskrimináciu žiaka v oblasti školských činností.

3. Slovenská republika umožní v zhode s vôPou rodičov alebo zákonných zástupcov vyučovanie katolíckeho náboženstva aj v predškolských zariadeniach.

4. Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. Katolícke náboženstvo savvučuje podl'a učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

6. Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie príslušnej vrehnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.

7. Státnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.

8. Hospitáciu na vy učovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávat.

9. Po dohode s riaditel'mi škôl môže príslušná vrchnosť Katolíckej cirkvi organizovať v priestoroch škôl iné mimovyučovacie aktivity doplňujúce vyučovanie katolíckeho náboženstva.

Článok III

1. Katolícke náboženstvo vyučujú učitelia s odbornou a pedagogickou spôsobilost'ou podl'a právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorí majú aj cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu, vydanú príslušnou cirkevnou vrchnosťou. Odvolanie cirkevného poverenia nesie so sebou stratu práva vyučovat' katolícke náboženstvo.

2. Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učitel'ov katolíckeho náboženstva, usmerňovanie vyučovania katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.

Článok IV

1. Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola zriadená podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky a podl'a noriem kánonického práva. Má rovnaké postavenie ako ostatné verejné vysoké školy v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu katolíckej univerzity a ostatných vysokých škôl vo vzdelávacej a vedeckej oblasti, ktorá sa uskutočňuje najmä formou:

a) výmeny vysokoškolských učitel'ov, vedcov, výskumných pracovníkov, expertov, stážistov a študentov;
b) organizovania kolokvií, seminárov a vedeckých konferencií;
c) spoločnej účasti na odborných projektoch;
d) výmeny vedeckej dokumentácie a informácií, vedeckých časopisov a publikácií a iných študijných zdrojov a pomôcok.

3. Zmluvné strany podporujú vysokoškolské vzdelávanie, vedecké bádanie a výchovu na katolíckych bohosloveckých fakultách, teologických inštitútoch a v kňazských seminároch, riadených normami kánonického práva.

4. Učitelia katolíckych teologických disciplín na vysokých školách musia mať kánonickú misiu ako osobitné poverenie od príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi.

5. Slovenská republika zabezpečuje finančné prostriedky pre katolícke bohoslovecké fakulty a pre kňazské semináre.

6. Slovenská republika uznáva v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky doklady o vzdelaní a akademické stupne udelené cirkevnými univerzitami a fakultami v odbore katolícka teológia a v ostatných cirkevných odboroch.

Článok V

1. Vysokoškolské pastoračné centrá uskutočňujú pastoračnú, duchovnú a vzdelávaciu činnosf čle- nov akademickej obce na vysokých školách.

2. Vysokoškolské pastoračné centrum je zariadenie Katolíckej cirkvi. Môže pôsobiti na akademickej pôde na základe dohody medzi príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi a príslušnou vysokou školou.

3. Duchovnú službu vo vysokoškolskom pastoračnom centre vykonáva rektor vysokoškolského pastoračného centra a jeho spolupracovníci na základe poverenia príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.

4. Slovenská republika nebude vytváraf prekážky pre vznik a činnosf vysokoškolských pastoračných centier.

Článok VI

1. Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.

2. Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

3. Táto zmluva sa môže meniť a dopfňat na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a dopinky sa musia vykonaf písomnou formou. Dané dňa 13. mája 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a talianskom jazyku; pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Per la Santa Sede
Henryk Józef Nowacki
Nunzio Apostolico

Za Slovenskú republiku
Rudolf Schuster
Prezident


*A.A.S., vol. XCVII (2005), n. 1, pp. 51-60

 

 

top