Katoliskâs Baznîcas katehisms

  
Titullapa
Saîsinâjumi
Svçto Rakstu grâmatu nosaukumu saîsinâjumi
Apustuliskâ konstitûcija Ticîbas mantojums (Fidei depositum)
Prologs
Pirmâ daïa. Ticîbas apliecinâjums
  Pirmâ sadaïa. "Es ticu" - "Mçs ticam"
    Pirmâ nodaïa. Cilvçks ir atvçrts Dievam ("Dei capax") 
    Otrâ nodaïa. Dievs nâk pretî cilvçkam
      1. artikuls. Dieva Atklâsme
      2. artikuls. Dieviðíâs Atklâsmes tâlâknodoðana
      3. artikuls. Svçtie Raksti
    Treðâ nodaïa. Cilvçka atbilde Dievam
      1. artikuls. Es ticu
      2. artikuls. Mçs ticam
      Ticîbas apliecinâjums
  Otrâ sadaïa. Kristîgâs ticîbas apliecinâjums
    Ticîbas simboli
    Pirmâ nodaïa. Es ticu uz Dievu Tçvu
      1. artikuls. "Es ticu uz Dievu, Visvareno Tçvu, debesu un zemes Radîtâju"
        1. paragrâfs. Es ticu uz Dievu
        2. paragrâfs. Tçvs
        3. paragrâfs. Visvarenais
        4. paragrâfs. Radîtâjs
        5. paragrâfs. Debesis un zeme
        6. paragrâfs. Cilvçks
        7. paragrâfs. Grçkâ kriðana
    Otrâ nodaïa. Es ticu uz Jçzu Kristu, Dieva viendzimuðo Dçlu
      2. artikuls. "Un uz Jçzu Kristu, Viòa viendzimuðo Dçlu, mûsu Kungu"
      3. artikuls. Jçzus Kristus "ir ieòemts no Svçtâ Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas"
        1. paragrâfs. Dieva Dçls, tapis Cilvçks
        2. paragrâfs. "...Ieòemts no Svçtâ Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas"
        3. paragrâfs. Kristus dzîves noslçpumi
      4. artikuls. Jçzus Kristus ir "cietis Poncija Pilâta laikâ, krustâ sists, nomiris un apbedîts"
        1. paragrâfs. Jçzus un Izraçlis
        2. paragrâfs. Jçzus ir miris uz krusta
        3. paragrâfs. Jçzus tika apbedîts
      5. artikuls. "Jçzus Kristus ir nokâpis ellç, treðajâ dienâ augðâmcçlies"
        1. paragrâfs. Kristus nokâpa miruðo valstîbâ
        2. paragrâfs. Viòð ir augðâmcçlies no miruðajiem treðajâ dienâ
      6. artikuls. "Jçzus uzkâpa debesîs, sçþ pie Dieva, visvarenâ Tçva, labâs rokas"
      7. artikuls. "No kurienes Viòð atnâks tiesât dzîvos un miruðos"
    Treðâ nodaïa. Es ticu uz Svçto Garu
      8. artikuls. "Es ticu uz Svçto Garu"
      9. artikuls. "Es ticu svçtajai katoliskajai Baznîcai"
        1. paragrâfs. Baznîca Dieva nodomâ
        2. paragrâfs. Baznîca - Dieva tauta, Kristus Miesa, Svçtâ Gara templis
        3. paragrâfs. Baznîca ir viena, svçta, katoliska un apustuliska
        4. paragrâfs. Kristum ticîgie: hierarhija, laji, konsekrçtâ dzîve
        5. paragrâfs. Svçto komûnija-sadraudzîba
        6. paragrâfs. Marija - Kristus Mâte, Baznîcas Mâte
      10. artikuls. "Es ticu grçku piedoðanai"
      11. artikuls. "Es ticu miesas augðâmcelðanai"
      12. artikuls. "Es ticu mûþîgajai dzîvei"
      "Amen"
Otrâ daïa. Kristîgâ noslçpuma svinçðana
  Pirmâ sadaïa. Sakramentâlâ norise
    Pirmâ nodaïa. Lieldienu noslçpums Baznîcas laikmetâ
      1. artikuls. Liturìija - Vissvçtâs Trîsvienîbas darbs
      2. artikuls. Lieldienu noslçpums Baznîcas sakramentos
    Otrâ nodaïa. Lieldienu noslçpuma sakramentâlâ svinçðana
      1. artikuls. Svinçt Baznîcas liturìiju
      2. artikuls. Liturìiskâ daþâdîba un noslçpuma vienîba
  Otrâ sadaïa. Sakramentâlâ norise
    Pirmâ nodaïa. Sakramenti, kas ievada kristîgajâ dzîvç
      1. artikuls. Kristîbas sakraments
      2. artikuls. Iestiprinâðanas sakraments
      3. artikuls. Euharistijas sakraments
    Otrâ nodaïa. Dziedinâðanas sakramenti
      4. artikuls. Gandarîðanas un Izlîgðanas sakraments
      5. artikuls. Slimnieku svaidîðana
    Treðâ nodaïa. Sakramenti, kas kalpo vienîbai
      6. artikuls. Ordinâcijas (Priesterîbas) sakraments
      7. artikuls. Laulîbas sakraments
    Ceturtâ nodaïa. Pârçjâs liturìiskâs svinîbas
      1. artikuls. Sakramentâlijas
      2. artikuls. Kristîgâs bçres
Treðâ daïa. Dzîve Kristû
  Pirmâ sadaïa. Cilvçka aicinâjums - dzîve Garâ
    Pirmâ nodaïa. Cilvçka personas cieòa
      1. artikuls. Cilvçks - Dieva attçls
      2. artikuls. Mûsu aicinâjums uz svçtlaimi
      3. artikuls. Cilvçka brîvîba
      4. artikuls. Cilvçka rîcîbas morâliskums
      5. artikuls. Jûtu morâliskums
      5. artikuls. Morâliskâ sirdsapziòa
      7. artikuls. Tikumi
      8. artikuls. Grçks
    Otrâ nodaïa. Cilvçku kopiena
      1. artikuls. Persona un sabiedrîba
      2. artikuls. Lîdzdalîba sabiedriskajâ dzîvç
      3. artikuls. Sociâlais taisnîgums
    Treðâ nodaïa. Dieva dâvâtâ pestîðana: likums un þçlastîba
      1. artikuls. Morâliskais likums
      2. artikuls. Þçlastîba un attaisnoðana
      3. artikuls. Baznîca - mâte un audzinâtâja
      Desmit bauðïi
  Otrâ sadaïa. Desmit bauðïi
    Pirmâ nodaïa. "Tev bûs mîlçt Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvçseli un ar visu savu prâtu."
      1. artikuls. Pirmais bauslis
      2. artikuls. Otrais bauslis
      3. artikuls. Treðais bauslis
    Otrâ nodaïa. "Tev bûs mîlçt savu tuvâko kâ sevi paðu"
      4. artikuls. Ceturtais bauslis
      5. artikuls. Piektais bauslis
      6. artikuls. Sestais bauslis
      7. artikuls. Septîtais bauslis
      8. artikuls. Astotais bauslis
      9. artikuls. Devîtais bauslis
      10. artikuls. Desmitais bauslis
Ceturtâ daïa. Kristîgâ lûgðana
  Pirmâ sadaïa. Lûgðana kristîgajâ dzîvç
      Kas ir lûgðana?
    Pirmâ nodaïa. Lûgðanas atklâsme
      Vispârçjais aicinâjums uz lûgðanu
      1. artikuls. Vecajâ Derîbâ
      2. artikuls. Laikiem piepildoties
      3. artikuls. Baznîcas laikmetâ
    Otrâ nodaïa. Lûgðanas tradîcija
      1. artikuls. Pie lûgðanas avotiem
      2. artikuls. Lûgðanas ceïð
      3. artikuls. Ceïveþi lûgðanâ
    Treðâ nodaïa. Lûgðanas dzîve
      1. artikuls. Lûgðanas izpausmes formas
      2. artikuls. Lûgðanas cîòa
      Jçzus stundas priesteriskâ lûgðana
  Otrâ sadaïa. Kunga lûgðana "Tçvs mûsu"
      1. artikuls. "Visa Evaòìçlija kopsavilkums"
      2. artikuls. "Tçvs mûsu, kas esi debesîs"
      3. artikuls. Septiòi lûgumi
      Nobeiguma doksoloìija
Citâtu râdîtâjs
  Svçtie Raksti
  Ticîbas simboli
  Ekumeniskie koncili
  Koncili un sinodes
  Pâvestu dokumenti
  Baznîcas dokumenti
  Kongregâcijas
  Kanoniskâs tiesîbas
  Liturìija
  Baznîcas rakstnieki
Tematiskais râdîtâjs
A Â B C È D E Ç F G
Ì H I J K Í L Ï M N
O P R S Ð T U V Z Þ