Apostolic Journey to Peru: Visit to Hogar Principito Children's home

Puerto Maldonado
12:15