Apostolic Journey to Poland: Visit to the Children's University Hospital (UCH)

Prokocim, Kraków
at 16:30

Prokocim, Kraków, Poland

google-maps