Viaggio Apostolico nel Regno del Bahrein: Santa Messa

"Bahrain National Stadium" (Awali)