Pius PP. X

 

 


LITTERAE ENCYCLICAE

 

Editae Saepe (die XXVI m. Maii, A.D. MDCCCCX)

E Supremi (die IV m. Octobris, A.D. MCMIII)

Iamdudum (die XXIV m. Maii, A.D. MCMXI)

Pascendi Dominici Gregis (die VIII m. Septembris, A.D. MCMVII)

Singulari quadam (die XXIV m. Septembris, A.D. MCMXII)

 


LITTERAE APOSTOLICAE

 

 

Religiosas familias (die XII m.Septembris, A.D. MCMXII) - Litterae Apostolicae

Pia Consociatio (die II m. Maii, A.D. MCMXI) - Litterae Apostolicae

Cum summa (die II m. Maii, A.D. MCMXI) - Litterae Apostolicae

Quo uberiores (die VIII m. Aprilis, A.D. MCMXI) - Litterae Apostolicae

Decessorum Nostrorum (die m. Septembris, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Fuldensem (die II m. Septembris, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Manilensium Archiepiscopus (die XXVII m. Augusti, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Seraphici Patriarchae (die XV m. Augusti, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Romanum decet (die VI m. Iulii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Cathedralis Plocensis (die I m. Iulii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Nobis exponendum (die XXI Iunii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Constat apprime (die XXI m. Iunii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Gratiae, quae (die XVI m. Iunii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Perillustrem Fratrum (die XIV m. Iunii, A.D. ) - Litterae Apostolicae

Caritatis opera (die IX m. Maii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Constat apprime (die IV m. Maii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Conspicua templa (die XIII m. Aprilis, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Inter gravissimas (die XIII m. Aprilis, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Laeto accepimus (die V m. Aprilis, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Refert ad Nos (die VI m. Aprilis, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Quae ad spirituale (die XXIV m. Februarii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Nobis in sublimi (die XIV m. Februarii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Dilecti filii (die V m. Februarii, A.D. MCMX) - Litterae Apostolicae

Decessor Noster (die IX m. Decembris, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Paucis ante diebus (die I m. Novembris, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Sodalitium (die XXIV m. Augusti, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Septimo iam (die IX m. Iulii, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

E Lapurdensi Basilica (die V m. Iulii, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Ineffabili Dei (die XIII m. Iunii, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Vinea electa (die VII m. Maii, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Conspicua templa (die V m. Februarii, A.D. MCMIX) - Litterae Apostolicae

Retulit ad Nos (die XXXI m. Octobris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

Satis constat (die XVI m. Octobris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

Quae rei (die XXVII m. Septembris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

Romanorum Pontificum (die XXII m. Septembris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

In sublimi (die XIX m. Septembris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

Sanctos inter (die XVIII m. Septembris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

Pias fidelium (die XI m. Septembris, A.D. MCMVIII) - Litterae Apostolicae

Scripturae Sanctae (die XXIII m. Februarii, A.D. MDCCCCIV) - Litterae Apostolicae

 


MOTU PROPRIO

 

Praestantia Scripturae (die XVIII m. Novembris, A.D. MDCCCCVII) - Motu Proprio

 


CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

 

Sapienti consilio (die XXIX m. Iunii, A.D. MCMVIII) - Constitutio Apostolica

Promulgandi (die XXIX m. Septembris, A.D. MCMVIII) - Constitutio Apostolica

Divino afflatu (die I m. Novembris, A.D. MCMXI) - Constitutio Apostolica

Tradita ab antiquis (die XVIII m. Octobris A.D. MCMXII) - Constitutio Apostolica

 


EPISTULAE 

 

Quod nobis (die IX m. Maii, A.D. MCMX)

Delectarum (die IX m. Maii, A.D. MCMX)

Non satis (die IX m. Maii, A.D. MCMX)

Vide quae sit (die III m. Maii, A.D. MCMX)

Ioannis Bonae (die XXV m. Aprilis, A.D. MCMX)

Quod ex tuis (die XI m. Aprilis, A.D.MCMX)

Est profecto (die II m. Aprilis, A.D. MCMX)

Novimus (die XV m. Martii, A.D. MCMX)

Quae nuper (die XIV m. Martii, A.D. MCMX)

Exeunte anno (die XXVII m. Februarii, A.D. MCMX)

Quem datis (die XXIII m. Februarii, A.D. MCMX)

Per solemnia saecularia (die XXIII m. Februarii, A.D. MCMX)

Quod cognovimus (die XVII m. Februarii, A.D. MCMX)

Inter viros (die XIV m. Februarii, A.D. MCMX)

Quem ex perspecta (die XIII m. Februarii, A.D. MCMX)

Annum proximo (die XXIV m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Ex annalibus (die XXIV m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Gratias primum (die XXIV m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Et Petrianam (die XXIV m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Venerabilem fratrem (die X m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Libentissime legimus (die X m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Gratias tibi (die X m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Grate cognovimus (die X m. Ianuarii, A.D. MCMX)

Pontificium institutum (die XXV m. Decembris, A.D. MCMIX)

Delectavit Nos (die XVII m. Decembris, A.D. MCMIX)

Communis vobiscum (die XVIII m. Decembris, A.D. MCMIX)

Diarium Terrae Sanctae (die XII m. Decembris, A.D. MCMIX)

Catholicos (die XII m. Decembris, A.D. MCMIX)

Reddite sunt Nobis (die XII m. Decembris, A.D. MCMIX)

Placuit tibi (die XII m. Decembris, A.D. MCMIX)

Grate accepimus (die XI m. Decembris, A.D. MCMIX)

Quae de Coloniensi (die XII m. Augusti, A.D. MCMIX)

Sacra solemnia (die XXIII m. Decembris, A.D. MCMVIII)

Vestra erga (die XIX m. Decembris, A.D. MCMVIII)

Quum certiores (die XIV m. Decembris, A.D. MCMVIII)

Is tuus (die XIII m. Decembris, A.D. MCMVIII)

Quam tu (die VIII m. Decembris, A.D. MCMVIII)

Haud sane (die III  m. Decembris, A.D. MCMVIII)

Domum delectis (die XVIII m. Novembris, A.D. MCMVIII)

 

 

Paternam curam (die III Maii, A.D. MCMX)

Non sine magno (die XII m. Aprilis A.D. MCMXI) - Litterae Apostolicae