The Holy See   Search
back
riga

Giuseppe Maria Tomasi (1649-1713)

Giuseppe Maria Tomasi (1649-1713) 
cardinale, dell'Ordine dei Clerici Regolari Teatini 

 Basilica Vaticana, 12 ottobre 1986

 

top