The Holy See Search
back
riga

Biogramy mêczenników
Ukraiñskiego Ko¶cio³a Greckokatolickiego 

 

 

S³uga Bo¿y Biskup Myko³aj Czarneækyj  

Urodzi³ siê 14 grudnia 1884 r. w wiosce Siemiakówce (powiat Horodenka). Po ukoñczeniu Seminarium Duchownego zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana 2 pa¼dziernika 1909 r. Obroni³ doktorat z dogmatyki w Rzymie; by³ ojcem duchownym i profesorem w Seminarium Duchownym w Sanis³awowie. W 1919 r. wst±pi³ do nowicjatu Ojców Redemptorystów w Zboiskach k. Lwowa. W 1926 r. Papie¿ Pius XI mianowa³ go Wizytatorem Apostolskim dla Ukraiñców Wo³ynia i Polesia. ¦wiêcenia biskupie odby³y siê 2 lutego 1931 r. w Rzymie. W czasie pierwszej okupacji bolszewickiej Metropolita Andrzej Szeptycki mianowa³ go Egzarch± Apostolskim Wo³ynia i Podlasia. Dnia 11 kwietnia 1945 r. zosta³ aresztowany przez NKWD i skazany na 6 lat katorgi na Syberii.

Zmar³ 2 kwietnia 1959 r. we Lwowie.

 

S³uga Bo¿y Biskup Hryhorij Chomyszyn

Urodzi³ siê 25 marca 1867 r. w wiosce Hadynkowce w Tarnopolskiem. Po ukoñczeniu Seminarium Duchownego przyj±³ sakrament kap³añstwa. Pog³êbienie wiedzy teologicznej kontynuowa³ w Wiedniu (1894-1899). W 1902 r. Metropolita A. Szeptycki mianowa³ ks. Hryhorija rektorem Seminarium Duchownego we Lwowie. Na Biskupa Stanis³awowskiego ks. Hryhorij zosta³ wy¶wiêcony w 1904 r. w Soborze ¦w. Jura we Lwowie.

W 1939 r. zosta³ po raz pierwszy aresztowany przez NKWD. Po raz drugi zosta³ aresztowany w kwietniu 1945 r. i wywieziony do Kijowa.

Zmar³ 28 grudnia 1945 r. w wiêzieniu NKWD w Kijowie.

 

S³uga Bo¿y Biskup Jozafat Kocy³ow¶kyj

Urodzi³ siê 3 marca 1876 r. w wiosce ³emkowskiej Pakoszówka. Studia teologiczne ukoñczy³ w 1907 r. w Rzymie, a nastêpnie 9 pa¼dziernika przyj±³ sakrament kap³añstwa. Wkrótce zosta³ mianowany wicerektorem i profesorem teologii Seminarium Duchownego w Stanis³awowie. 2 pa¼dziernika 1911 r. wstêpuje do nowicjatu Ojców Bazylianów. Sakrê biskupi± przyj±³ 23 wrze¶nia 1917 r. w Przemy¶lu. We wrze¶niu 1945 r. zosta³ uwiêzione przez komunistyczne w³adze polskie.

Zmar³ 17 listopada 1947 r. w wiêzieniu kijowskim.

 

S³uga Bo¿y Biskup Symeon £ukacz

Urodzi³ siê 7 lipca 1983 r. w wiosce Starunia k. So³otwiny na Stanis³awowszczy¼nie. Jego rodzice byli prostymi w³o¶cianami. W 1913 r. wst±pi³ do seminarium, ale zmuszony by³ do przerwania go ma dwa lata z powodu I wojny ¶wiatowej. Dlatego swoje studia ukoñczy³ w 1919 r. W tym¿e roku bp Hryhorij Chomyszyn wy¶wiêci³ go na kap³ana. W grudniu 1920 r. zosta³ mianowany wyk³adowc± teologii moralnej w Seminarium Duchownym w Stanis³awowie i tam pracowa³ do kwietnia 1945 r. S± wiadomo¶ci, ¿e w tym¿e roku zosta³ potajemnie (z uwagi na prze¶ladowania) wy¶wiêcony na biskupa przez w³adykê Hryhorija Chomyszyna.

Dnia 26 pa¼dziernika 1949 r. zosta³ aresztowany przez organa NKWD i zes³any na 10 lat na Syberiê. Z wiêzienia zosta³ zwolniony 11 lutego 1955 r. By³ kap³anem w podziemiu, organizowa³ nielegalne nabo¿eñstwa. Ale w lipcu 1962 r. zosta³ po raz drugi aresztowany. S±dzono go razem z innym biskupem podziemnym Iwanem Sleziukiem. W wiêzieniu ciê¿ko zachorowa³ na gru¼licê p³uc, która sta³a siê przyczyn± jego cierpieñ i ¶mierci.

Bp Symeon £ukacz zmar³ 22 sierpnia 1964 r.

 

S³uga Bo¿y Biskup Wasyl We³yczkow¶kyj

Urodzi³ siê 1 czerwca 1903 r. w Stanis³awowie. W 1920 r. wst±pi³ do Seminarium Duchownego we Lwowie. W 1925 r. z³o¿y³ pierwsze ¶luby zakonne w Ho³osku k. Lwowa u Ojców Redemptorystów, przyj±³ ¶wiêcenia kap³añskie. O. Wasyl by³ nauczycielem wiary i misjonarzem na Wo³yniu. W 1942 r. zosta³ igumenem monastyru w Tarnopolu, gdzie w 1945 r. zosta³ aresztowane i odes³any do Kijowa. Wyrok ¶mierci zamieniono mu na 10 lat robót przymusowych. W 1955 r. powróci³ do Lwowa. ¦wiêcenia biskupie przyj±³ w 1963 r. Po raz drugi zosta³ uwiêziony w 1969 r. na trzy lata.

Zmar³ 30 czerwca 1973 r. w Winnipegu (Kanada).

 

S³uga Bo¿y Biskup Iwan Sleziuk

Urodzi³ siê 14 stycznia 1896 r.

 w wiosce ¯ywaczów na Stanis³awowszczy¼nie. Po ukoñczeniu Seminarium Duchownego w 1923 r. zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana. W kwietniu 1945 r. z r±k w³adyki Hryhorija Chomyszyna upowa¿nienia biskupie na wypadek aresztowania tego¿ ostatniego. Zosta³ aresztowany 2 czerwca 1945 r., a 12 czerwca 1946 r. wojskowy trybuna³ MSW obwodu stanis³awowskiego skaza³ go na 10 lat pozbawienia wolno¶ci i wywiezienie do obozów na Workucie. Na pocz±tku 1950 r. zosta³ przewieziony do obozów zag³ady.

Zwolniony z uwiêzienia 15 listopada 1954 r. powróci³ do Stanis³awowa. W 1962 r. po raz drugi zosta³ aresztowany i 5 lat pozbawiony wolno¶ci w obozach surowego re¿imu. Po uwolnieniu 30 listopada 1968 r., czêsto by³ wzywany do KGB na kolejne „spotkanie”. Ostatnie wezwanie by³o tydzieñ przed ¶mierci±. Powróciwszy z niego ob³o¿nie zachorowa³, i wiêcej nie podniós³ siê.

Zmar³ 2 grudnia 1973 r. w Iwanofrankowsku (d. Stanis³awów).

 

S³uga Bo¿y Biskup Nykyta Budka

Urodzi³ siê 7 czerwca 1877 r. w wiosce Dobromirka w powiecie zbaraskim. W 1905 r., po ukoñczeniu studiów teologicznych we Wiedniu i Insbrucku, otrzyma³ ¶wiêcenia kap³añskie z r±k Metropolity A. Szeptyckiego. ¦wiêcenia biskupie otrzyma³ we Lwowie 14 pa¼dziernika 1912 r. W tym¿e roku zosta³ mianowany przez Stolicê Apostolsk± biskupem dla Ukraiñców-katolików w Kanadzie. W 1928 r. zostaje wikariuszem generalnym Kapitu³y Metropolitalnej. Dnia 11 kwietnia 1945 r. zosta³ uwiêziony przez w³adze bolszewickie na 8 lat.

Zmar³ 1 pa¼dziernika 1949 r. w obozie w Karagandzie.

 

S³uga Bo¿y Biskup Hryhorij £akota

Urodzi³ siê 31 stycznia 1883 r. w wiosce G³odówka na £emkowszczy¼nie. Teologie studiowa³ we Lwowie. W 1908 r. zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana w Przemy¶lu. W Wiedniu w 1911 roku zdoby³ stopieñ doktora teologii. W 1913 r. zosta³ mianowany profesorem Przemyskiego Seminarium Duchownego, a po jakim¶ czasie zostaje nastêpnie jej rektorem. 16 maja 1926 r. przyjmuje ¶wiêcenia biskupie i zostaje mianowany biskupem pomocniczym w Przemy¶lu.  9 czerwca 1946 r. zostaj aresztowany i skazany na 10 lat uwiêzienia i wywieziony do Workuty.

Zmar³ 12 listopada 1950 r. w wiosce Abe¼ ko³o Workuty.

 

S³uga Bo¿y o. Leonid Fiodorow

Urodzi³ siê 4 listopada 1879 r. w Petersburgu w rodzinie prawos³awnej. W 1902 r. wyst±pi³ z prawos³awnej Akademii Duchownej i pojecha³ do Rzymu, gdzie przyj±³ wiarê katolick±. Studiowa³ w Ananii, Rzymie i Fryburgu. Dnia 25 marca 1911 r. przyj±³ sakrament kap³añstwa w obrz±dku wschodnim w Bo¶ni. Tam te¿ w 1913 r. z³o¿y³ ¶luby zakonne w monastyrze Ojców Studytów. Nastêpnie powróci³ do Petersburga, gdzie zosta³ aresztowany i zes³any na Sybir.

W 1917 r. w zwi±zku z amnesti± zosta³ zwolniony z uwiêzienia i mianowany g³ow± Rosyjskiego Ko¶cio³a Katolickiego obrz±dku wschodniego z tytu³em egzarchy. W 1923 r. po raz drugi zosta³ aresztowany, skazany na 10 lat i wywieziony na So³owki, a nastêpnie do Wiatki.

Zmar³ 7 marca 1935 r.

W 1937 r. zosta³ rozpoczêty jego proces beatyfikacyjny staraniem S³ugi Bo¿ego Metropolity A. Szeptyckiego.

 

S³uga Bo¿y Myko³a Konrad

Urodzi³ siê 16 maja 1876 r. w Strusowie w Tarnopolskiem. Studia filozoficzne i teologiczne ukoñczy³ w Rzymie, broni±c dysertacje doktorsk±. W 1899 r. zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana. Uczy³ religii w gimnazjach w Brze¿anach i Trembowli. W 1930 r. Metropolita A. Szeptycki zaprosi³ ks. dr. z wyk³adaniem do Lwowskiej Akademii Teologicznej, a nastêpnie mianowa³ go proboszczem w wiosce Stradcz k. Jaworowa, gdzie spotka³a go ¶mieræ.

Zgin±³ tragicznie z r±k bolszewików 16 czerwca 1941 r.

 

 

S³uga Bo¿y ks. Andrij Iszczak

Urodzi³ siê 23 wrze¶nia 1887 r. w Miko³ajowie na Lwowszczy¼nie. Studia teologiczne ukoñczy³ w uniwersytetach Lwowa i Insbrucka. W 1914 r. zdoby³ stopieñ doktora teologii w uniwersytecie w Insbrucku i zosta³ wy¶wiêcony. Od 1928 r. wyk³ada³ we Lwowskiej Akademii Teologicznej. Swoje obowi±zki profesorskie ³±czy³ z duszpasterzowaniem w wiosce Sychów k. Lwowa, gdzie te¿ spotka³a go ¶mieræ.

Zgin±³ z r±k wycofuj±cych bolszewickich jednostek wojskowych 26 czerwca 1941 r.

 

S³uga Bo¿y ks. Roman £ysko

Urodzi³ siê 14 sierpnia 1914 r. w Gródku Jagielloñskim. Ukoñczy³ teologiê we Lwowskiej Akademii Teologicznej. Ze swoj± ma³¿onk± bardzo oddanie pracowa³ z m³odzie¿±. By³ wy¶wiêcony przez Metropolitê A. Szeptyckiego 28 sierpnia 1941 r. Dnia 9 wrze¶nia 1949 r. zosta³ aresztowany przez NKWD i umieszczony w wiêzieniu na ul. £±ckiego we Lwowie. Rozchodzi³y siê wiadomo¶ci, ¿e m³ody ks. Roman zwariowa³ od tortur i ¶piewa³ w wiêzieniu na ca³y g³os psalmy. By³y tak¿e przekazy, ¿e zamurowano go ¿ywcem w ¶cianie.

Zmar³ 14 pa¼dziernika 1949 r.

 

S³uga Bo¿y ks. Myko³a Cehel¶kyj

Urodzi³ siê 17 grudnia 1896 roku wiosce Strusów w Tarnopolskiem. W 1923 r. ukoñczy³ wydzia³ teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego. W dniu 5 kwietnia 1925 r. Metropolita Andrzej Szeptycki wy¶wiêci³ go na kap³ana.

By³ gorliwym duszpasterzem, dba³ o sprawy duchowe, o¶wiatê i dobrobyt swoich parafian. By³ proboszczem w wiosce Soroka w dekanacie hrymaj³owskim, gdzie te¿ zbudowa³ cerkiew. Po wojnie rozpoczê³y siê masowe represje. Ów kap³an do dna wypi³ czarê zastraszania, gró¼b i obaw. Dnia 28 pa¼dziernika 1946 r. zosta³ aresztowany, a 27 stycznia 1947 r. trybuna³ wojsk MSW obwodu tarnopolskiego skaza³ ksiêdza na 10 lat uwiêzienia. Nastêpnie zosta³ wywieziony do obozów zag³ady, pozostawiaj±c ma³¿onkê, dwóch synów i dwie córki. ¯y³ w bardzo ciê¿kich warunkach w obozie obostrzonego re¿imu w wiosce Jawas, stacja kolejowa Pot’ma. Cierpia³ z powodu silnego bólu wnêtrzno¶ci.

Zmar³ 25 maja 1951 r., pochowany zosta³ na cmentarzu stacji Pot’ma.

 

S³uga Bo¿y ks. Petro Werhun

Urodzi³ siê 18 listopada 1980 r. w Gródku Jagielloñskim na Lwowszczy¼nie. Zdoby³ doktorat z filozofii. Dnia 30 pa¼dziernika 1927 r. w katedrze pw. ¶w. Jura z r±k Metropolity Szeptyckiego otrzyma³ ¶wiêcenia kap³añskie i zosta³ mianowany duszpasterzem dla Ukraiñców-katolików z o¶rodkiem w Berlinie; nastêpnie zostaje Wizytatorem Apostolskim w Niemczech. W czerwcu 1945 r. zostaje aresztowany i wywieziony na Sybir.

Zmar³ 7 lutego 1957 r. w wiosce Anharsk w Kraju Krasnojarskim.

 

S³uga Bo¿y ks. Aleksy Zaryækyj (¯arecki - W takiej formie jego nazwisko podaj± polscy kap³ani-zes³añcy do Kazachstanu, z którymi wspó³pracowa³ m.in. ks. W³adys³aw Bukowiñski i ks. Józef Kuczyñski) 

Urodzi³ siê w 1912 r. w wiosce Bilcze na Lwowszczy¼nie. W 1931 r. wst±pi³ do Seminarium Duchownego Lwowskiej Archieparchii UKG. Sakrament kap³añstwa przyj±³ z r±k Metropolity A. Szeptyckiego w 1936 r. W 1948 r. zosta³ aresztowany, skazany na 10 lat i wywieziony do Karagandy w Kazachstanie. Po uwolnieniu i rehabilitacji w 1957 r., rozwin±³ szerok± dzia³alno¶æ misyjn± w¶ród katolików na zes³aniu ró¿nych narodowo¶ci obrz±dku bizantyjskiego i ³aciñskiego, za co zosta³ mianowany przez Metropolitê Josyfa Slipyja, który wówczas by³ wiê¼niem obozów syberyjskich, Administratorem Apostolskim Kazachstanu i Syberii. By³ okrutnie prze¶ladowany, a po czterech latach zosta³ powtórnie aresztowany przez „organa” i uwiêziony na nastêpne 3 lata. Ale swojego wyroku nie odsiedzia³ – zmar³ 30 pa¼dziernika 1963 r. w obozie Dolinka w pobli¿u Karagandy. Pochowany tam¿e, ale staraniem wspólnoty miejscowych katolików, a tak¿e krewnych i jego dawnych parafian w Ukrainie Zachodnie, dwukrotnie jego szcz±tki by³y powtórnie grzebane.

Obecnie prochy ks. Aleksego Zaryækoho (¯areckiego) spoczywaj± na cmentarzu w wiosce Rzêsna Ruska w obwodzie lwowskim.

 

S³uga Bo¿y o. K³ymentij Szeptycki

M³odszy brat S³ugi Bo¿ego Metropolity A. Szeptyckiego, urodzi³ siê 17 listopada 1869 r. w Przy³bicach w powiecie jaworowskim na Lwowszczy¼nie. Wst±pi³ do monastyru ¶w. Teodora Studyty w starszym wieku, w 1911 r., porzucaj±c ¶wieck± karierê prowadzon± z sukcesem. Studia teologiczne zdobywa³ w Insbrucku. Dnia 28 sierpnia 1915 r. przyj±³ sakrament kap³añstwa. By³ wieloletnim igumenem ³awry uhnowskiej, a w 1944 r. zosta³ archimandryt±. Podczas II wojny ¶wiatowej udziela³ przytu³ku prze¶ladowanym ¯ydom. Dnia 5 czerwca 1947 r. zosta³ aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat katorgi.

Zmar³ 1 maja 1951 r. w wiêzieniu w³odzimierskim.

 

S³uga Bo¿y o. Sewerian Baranyk OSBM

Urodzi³ siê 18 lipca 1889 r. Dnia 24 wrze¶nia 1904 r. wst±pi³ do Zakonu ¦wiêtego Bazylego Wielkiego w Krechowie i 16 maja 1907 r. z³o¿y³ swoje pierwsze ¶luby zakonne, a 21 wrze¶nia 1910 r. – ¶luby wieczyste. Sakrament kap³añstwa przyj±³ 14 lutego 1915 r. W 1932 r. zosta³ mianowany igumenem monastyru Ojców. Bazylianów i proboszczem cerkwi pw. Trójcy ¦wiêtej w Drohobyczu.

26 czerwca 1941 r. zosta³ aresztowany przez NKWD i uwiêziony w wiêzieniu drohobyckim. Od tego czasu nikt go ¿ywym nie widzia³. Po tym, jak bolszewicy odst±pili, ludzie widzieli cia³o spotwarzone torturami na terenie wiêzienia.

 

S³uga Bo¿y o. Jakym Señkiw¶kyj OSBM

Urodzi³ siê 2 maja 1896 r. w Gajach Wielkich w Tarnopolskiem. Po ukoñczeniu studiów teologicznych we Lwowie zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana 4 grudnia 1921 r. Zdoby³ stopieñ doktora teologii w Insbrucku. Od 1923 r. odbywa nowicjat bazyliañski w Krechowie. Po z³o¿eniu pierwszych ¶lubów zakonnych zosta³ przeniesiony do wioski Krasnopuszcza w Tarnopolskiem, a nastêpnie do wioski £awrów k. Starego Sambora. Od 1931 do 1938 r. pe³ni ró¿ne funkcje w monastyrze pw. ¶w. Onufrego we Lwowie. A w 1939 r. zosta³ mianowany protoigumenem monastyru w Drohobyczu.

Dnia 26 czerwca 1941 r. zosta³ aresztowany przez bolszewików, a 29 czerwca, jak podaj±, ugotowany w kotle w wiêzieniu drohobyckim.

 

S³uga Bo¿y o. Zynowij Kowa³yk

Urodzi³ siê 18 sierpnia 1903 r. w wiosce Iwaczów pod Tarnopolem. Wst±pi³ do Zgromadzenia Ojców Redemptorystów obrz±dku wschodniego, gdzie 28 sierpnia 1926 r. z³o¿y³ ¶luby zakonne. Studia filozoficzne i teologiczne zdoby³ w Belgii. Po powrocie, 4 wrze¶nia 1932 r., zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana. Pracowa³ na Wo³yniu. Aresztowano go 20 grudnia 1940 r., kiedy g³osi³ kazanie w cerkwi w cze¶æ Niepokalanego Poczêcia Naj¶wiêtszej Maryi Panny. W 1941 r. zosta³ ukrzy¿owany na ¶cianie wiêziennego korytarza na ul. Zamarstynowskiej (Brygidki).

 

S³uga Bo¿y o. Witalij Bajrak OSBM

Urodzi³ siê 24 lutego 1907 r. w wiosce Szwajkowce w Tarnopolskiem. 4 wrze¶nia 1924 r. wst±pi³ do monastyru Ojców Bazylianów. ¦wiêcenia kap³añskie przyj±³ 13 sierpnia 1933 r. Od 1941 roku by³ igumenem monastyru drohobyckiego. Dnia 17 wrze¶nia 1945 NKWD aresztowa³o ojca, a 13 listopada skazano go na 8 lat pozbawienia wolno¶ci w obozach poprawczych i pracy z konfiskat± maj±tku.

Zmar³ przed Wielkanoc± 1946 r., po silnym pobiciu w wiêzieniu drohobyckim.

 

S³uga Bo¿y ks. Iwan Zjatyk

Urodzi³ siê 26 grudnia 1899 r. w wiosce Odrechowa w powiecie sanockim (obecnie terytorium Polski). Po ukoñczeniu studiów teologicznych w 1923 r. zosta³ wy¶wiêcony na kap³ana. W 1935 r. wstêpuje do Zgromadzenia Naj¶wiêtszego Odkupiciela (Ojców Redemptorystów obrz±dku wschodniego). Podczas okupacji niemieckiej zosta³ mianowany igumenom monastyru w Tarnopolu.

Dnia 5 stycznia 1950 r. zosta³ aresztowany. Pocz±tkowo odsiadywa³ wyrok w wiêzieniu z³oczowskim, po czym zosta³ wywieziony do Ozer³agu w obwodzie irkuckim.

W Wielki Pi±tek 1952 r. by³ mocno katowany i zmar³ 17 maja 1952 r.

 

S³u¿ebnica Bo¿a s. Tarsycja Olga Maækiw

Urodzi³a siê 23 marca 1919 r. w Chodorowie na Lwowszczy¼nie. 3 maja 1938 r. wst±pi³a do Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Niepokalanej Panny Maryi. Po z³o¿eniu pierwszych ¶lubów zakonnych 5 listopada 1940 r. pracowa³a w monastyrze. Jeszcze przed atakiem bolszewików siostra z³o¿y³a ¶luby na rêce swojego duchowego kierownika o. Wo³odymyra Kowa³yka OSBM, ¿e ofiaruje swoje ¿ycie za nawrócenie Rosji, a tak¿e za Ko¶ció³ katolicki.

17 lipca 1944 r. bolszewicy mieli zamiar zniszczyæ monastyr. Rankiem o godzinie 8 radziecki ¿o³nierz z karabinu maszynowego bez ostrze¿enia zastrzeli³ na furcie siostrê, która na g³os dzwonka otwiera³a bramê.

 

S³u¿ebnica Bo¿a s. Olimpia Olga Bida

Urodzi³a siê w 1903 r. w wiosce Ceblów k. Sokala na Lwowszczy¼nie. W m³odym wieku wst±pi³a do monastyru Zgromadzenia Sióstr ¶w. Józefa obrz±dku wschodniego. W 1938 r. zosta³a przeniesiona do Chyrowa, gdzie zosta³a prze³o¿on± domu. W 1950 r. zosta³a aresztowana przez ¿o³nierzy NKWD i wywieziona do Borys³awia. Nastêpnie zosta³a przewieziona do Tomska, a pó¼niej do Charska. Cierpliwie znosi³a nieludzkie warunki ¿ycia.

Zmar³a 23 stycznia 1952 r. w wiosce Chark w obwodzie tomskim.

 

S³u¿ebnica Bo¿a s. £awrentija-Lewkadija Harasymiw

Urodzi³a siê 31 wrze¶nia 1911 r. w wiosce Rudniki k. Miko³ajowa na Lwowszczy¼nie. W 1931 r. wst±pi³a do Zgromadzenia Sióstr ¶w. Józefa, a w 1933 r. z³o¿y³a swoje pierwsze ¶luby zakonne.

W 1950 r. zosta³a aresztowana przez ¿o³nierzy NKWD i wywieziona do Borys³awia. Nastêpnie zosta³a przewieziona do Tomska. Zdrowie siostry by³o ju¿ mocno nadszarpniête. Dnia 30 czerwca 1950 r. zosta³a skierowana do wioski Charsk w obwodzie tomskim. Mieszka³a w jednym pokoju (przegrodzonym) ze sparali¿owanym gospodarzem, bo nikt nie chcia³ wzi±æ na kwaterê chor± na gru¼licê. Du¿o modli³a siê i wykonywa³a prace rêczne. Cierpliwie znosi³a nieludzkie warunki ¿ycia.

Zmar³a 28 sierpnia 1952 r. w wiosce Charsk w obwodzie tomskim.

 

S³uga Bo¿y Wo³odymyr Iwanowycz Pryjma

Urodzi³ siê 17 lipca 1906 r. w wiosce Stradcz k. Jaworowa. Po ukoñczeniu bursy diakowskiej by³ diakiem i dyrygentem chóru w cerkwi w wiosce Stradcz. Dnia 26 czerwca 1941 r. zosta³ w bestialskim sposób zakatowany przez enkawudzistów razem z ks. Myko³± Konradem w lesie ko³o wioski, kiedy razem powracali od chorej kobiety, która potrzebowa³a wyspowiadaæ siê.

 

S³uga Bo¿y ks. Jemilijan Kowcz

Urodzi³ siê 20 sierpnia 1884 r. w okolicy Kosowa. W 1911 r. po ukoñczeniu Rzymskiego Kolegium Sergiusza i Wakcha przyj±³ ¶wiêcenia kap³añskie. Wiosn± 1943 r. zosta³ aresztowany przez gestapo za udzielenie pomocy ¯ydom. Dnia 25 marca 1944 r. zosta³ spalony w piecach obozu ¶mierci Majdanek. 9 wrze¶nia 1999 r. ¯ydowska Rada Ukraina nada³a mu tytu³ „Sprawiedliwego Ukrainy”.

       

    

top