The Holy See Search
back
riga

Luigi Maria Monti (1825-1900) 

Luigi Maria Monti (1825-1900)

 

top