The Holy See
back up
Search
riga

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

KRÁTKÁ ZPRÁVA O ZMĚNÁCH NOREM O ZÁVAŽNĚJŠÍCH
TRESTNÝCH ČINECH VYHRAZENÝCH KONGREGACI PRO NAUKU VÍRY

 

V novém textu Norem o závažnějších trestných činech vyhrazených Kongregaci pro nauku víry, upraveném na základě rozhodnutí papeže Benedikta XVI. z 21. května 2010, jsou některé změny jak v části pojednávající o hmotněprávních normách, tak v části pojednávající o procesních normách.

V normativním textu byly provedeny tyto změny:

A) v důsledku některých zmocnění, která udělil Kongregaci pro nauku víry Jan Pavel II. a následně je potvrdil jeho nástupce Benedikt XVI. dne 6. května 2005, byly do textu vloženy:

1. právo soudit na základě předchozího papežského pověření kardinály, patriarchy, vyslance Apoštolského stolce, biskupy a jiné fyzické osoby, o nichž v kán. 1405, § 3, CIC a v kán. 1061 CCEO (čl. 1 § 2);

2. prodloužení promlčecí lhůty obžaloby: lhůta byla prodloužena na 20 let, přičemž je trvale zachováno právo Kongregace pro nauku víry, aby od ní udělila výjimku (čl. 7);

3. zmocnění udělit soudnímu personálu, advokátům a zástupcům stran dispenz od požadavku kněžského svěcení a od doktorátu z kanonického práva (čl. 15);

4. zmocnění zplatnit právní akty v případě porušení pouhých procesních předpisů ze strany nižších soudů, vždy však při zachování práva na obhajobu (čl. 18);

5. zmocnění dispenzovat od soudního řízení, a tedy postupovat mimosoudním rozhodnutím: takto po prozkoumání jednotlivých skutkových podstat bude Kongregace pro nauku víry rozhodovat případ od případu buď z úřední povinnosti, nebo na základě žádosti ordináře nebo hierarchy, kdy je třeba schválit užití mimosoudní cesty (v každém případě je pro uložení trvalých pořádkových trestů potřebné pověření ze strany Kongregace pro nauku víry) (čl. 21 § 2 č. 1);

6. zmocnění předložit případ přímo Svatému otci pro propuštění z duchovenského stavu nebo zbavení duchovenské hodnosti, spojené s dispenzí od celibátu: to lze – při trvalém zachování práva obviněného na obranu – uplatnit v situaci, kdy jde o mimořádně závažný případ a zároveň je zcela zřejmě prokázáno spáchání trestného činu (čl. 21 § 2 č. 2);

7. zmocnění odvolat se k vyššímu stupni, a to k rozhodnutí řádného shromáždění Kongregace pro nauku víry, v případě odvolání proti správním opatřením uloženým nebo schváleným v nižší instanci touž kongregací ve věci vyhrazených trestných činů (čl. 27).

B) Do textu byly kromě toho vloženy další změny, a to:

8. byly přidány trestné činy proti víře, tedy hereze, apostaze a schisma, u nichž se především předpokládá kompetence ordinářů vést dle norem práva soudní nebo mimosoudní řízení v první instanci, při zachování práva podat odvolání proti rozsudku nebo správní odvolání ke Kongregaci pro nauku víry (čl. 1 § 1 a čl. 2);

9. v oblasti trestných činů proti Eucharistii již nejsou skutkové podstaty týkající se pokusu o sloužení mše a předstírání jejího slavení, o nichž v kán. 1378, § 2, odst. 1 CIC a v kán. 1379 CIC a v kán. 1443 CCEO, pojednány společně pod týmž číselným označením, ale odděleně (čl. 3 § 1 č. 2 a 3);

10. dále v oblasti trestných činů proti Eucharistii jsou odstraněny v porovnání s dosud platným textem dvě vsuvky, tj. „alterius materiae sine altera“ [jedné látky bez druhé] a „aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem“ [nebo obou beze mše], a nahrazeny „unius materiae vel utriusque“ [jedné látky nebo obou] a „aut extra eam“ [tak mimo ni] (čl. 3 § 2);

11. v oblasti trestných činů proti svátosti pokání byly přidány skutkové podstaty, o nichž v kán. 1378, § 2, odst. 2 CIC (pokus o udělení svátostného rozhřešení při nemožnosti je platně udělit, anebo nelegitimní vyslechnutí svátostného vyznání) a v kán. 1379 CIC a v kán. 1143 CCEO (předstírání svátostného rozhřešení) (čl. 4 § 1 č. 2 a 3);

12. jsou přidány skutkové podstaty nepřímého porušení svátostného tajemství (čl. 4 § 1 č. 5) a zlovolného záznamu nebo rozšiřování svátostného vyznání (stanovené dekretem Kongregace pro nauku víry z 23. září 1988) (čl. 4 § 2);

13. je přidána skutková podstata pokusu o svátostné svěcení ženy, která již byla stanovena dekretem Kongregace pro nauku víry z 19. prosince 2007 (čl. 5);

14. v oblasti trestných činů proti mravům: nezletilé osobě je postavena na roveň zletilá osoba, která trvale nemá úplné užívání rozumu, to vše s výslovným vymezením v daném čísle textu (čl. 6 § 1 č. 1);

15. kromě toho je přidána skutková podstata spočívající v získávání, držení nebo rozšiřování pornografických obrazových materiálů osob mladších 14 let spáchané duchovním k nemravným účelům, a to jakýmkoli způsobem a jakýmkoli technickým prostředkem (čl. 6 § 1 č. 2);

16. ujasnilo se, že přípravné kroky před procesem mohou, a již nemusí, být vykonány Kongregací pro nauku víry (čl. 17);

17. je přidána možnost užít ochranná opatření, o nichž v kán. 1722 CIC a v kán. 1473 CCEO, také během fáze předběžného šetření (čl. 19).

   

top