The Holy See
back up
Search
riga
KONGREGACJA DS. BISKUPÓW

 DEKRET

       

W liście z 15 grudnia 2008 r., skierowanym do Jego Eminencji Kardynała Daria Castrillona Hoyosa, Przewodniczącego Papieskiej Komisji «Ecclesia Dei», bp Bernard Fellay, także w imieniu pozostałych trzech biskupów konsekrowanych 30 czerwca 1988 r., ponownie prosił o zdjęcie ekskomuniki latae sententiae, formalnie zdeklarowanej przez Dekret prefekta tejże Kongregacji ds. Biskupów z dnia 1 lipca 1988 r. We wspomnianym liście bp Fellay stwierdza między innymi: «Wciąż zdecydowanie pragniemy pozostać katolikami i poświęcić wszystkie nasze siły służbie Kościołowi naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół rzymskokatolicki. Przyjmujemy jego nauczanie w duchu synowskim. Wierzymy głęboko w prymat Piotra i jego prerogatywy, dlatego tak bardzo cierpimy z powodu obecnej sytuacji».

Jego Świątobliwość Benedykt XVI — z ojcowską wrażliwością na duchowe cierpienia, jakich przysparza zainteresowanym kara ekskomuniki, oraz z ufnością, że jak napisali w cytowanym liście, nie szczędząc sił będą się starali w niezbędnych rozmowach z władzami Stolicy Apostolskiej wyjaśnić kwestie jeszcze otwarte, by można było rychło w pełni i w sposób zadowalający rozwiązać problem, który jest podłożem całej tej sprawy — postanowił rozpatrzyć na nowo sytuację kanoniczną biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissiera de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarrety, jaką stworzyła ich konsekracja biskupia.

Pragnie się umocnić w ten sposób relacje oparte na wzajemnym zaufaniu oraz zintensyfikować i ustabilizować kontakty Bractwa św. Piusa x ze Stolicą Apostolską. Ten dar pokoju, na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, ma również być znakiem wzywającym do umacniania w Kościele powszechnym jedności w miłości oraz do położenia kresu zgorszeniu podziału.

Jest rzeczą pożądaną, aby za tym krokiem szło dążenie do jak najszybszego urzeczywistnienia pełnej komunii całego Bractwa św. Piusa X z Kościołem, która jako dowód widzialnej jedności będzie świadectwem prawdziwej wierności oraz szczerego uznania Magisterium i władzy Papieża.

Na mocy uprawnień, udzielonych mi specjalnie przez Ojca Świętego Benedykta XVI, obecnym Dekretem zdejmuję z biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissiera de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarrety karę ekskomuniki latae sententiae, zdeklarowanej przez Kongregację ds. Biskupów 1 lipca 1988 r., i oświadczam, że wydany wówczas Dekret jest od dnia dzisiejszego pozbawiony skutków prawnych.

Rzym, w siedzibie Kongregacji ds. Biskupów, 21 stycznia 2009 r.

 

Kard. Giovanni Battista Re
Prefekt Kongregacji ds. Biskupów

    

top