The Holy See
back up
Search
riga

Międzynarodowa Komisja Teologiczna

W POSZUKIWANIU ETYKI UNIWERSALNEJ:
NOWE SPOJRZENIE NA PRAWO NATURALNE

(2009)

 

Wstęp

Rozdział 1: Zbieżności

1.1. Tradycje mądrościowe i religie świata
1.2. Grecko-rzymskie źródła prawa naturalnego
1.3. Nauczanie Pisma Świętego
1.4. Rozwój tradycji chrześcijańskiej
1.5. Późniejsze ewolucje
1.6. Nauczanie Kościoła i prawo naturalne

Rozdział 2: Dostrzeganie wspólnych wartości moralnych

2.1. Rola społeczeństwa i kultury
2.2. Doświadczenie moralne: „Trzeba czynić dobro”
2.3. Odkrycie zasad prawa naturalnego: powszechny charakter prawa naturalnego
2.4. Zasady prawa naturalnego
2.5. Aplikacja wspólnych zasad: historyczność prawa naturalnego
2.6. Moralne predyspozycje osoby i jej konkretne działanie

Rozdział 3. Teoretyczne fundamenty prawa naturalnego

3.1. Od doświadczenia do teorii
3.2. Natura, osoba i wolność
3.3. Natura, człowiek i Bóg: od harmonii do konfliktu
3.4. Drogi do pojednania

Rozdział 4: Prawo naturalne i państwo

4.1. Osoba i dobro wspólne
4.2. Prawo naturalne, wyznacznik porządku politycznego
4.3. Od prawa naturalnego do naturalnych uprawnień
4.4. Uprawnienie naturalne a prawo stanowione
4.5. Porządek polityczny nie jest porządkiem eschatologicznym
4.6. Porządek polityczny jest porządkiem doczesnym i racjonalnym

Rozdział 5: Jezus Chrystus, wypełnienie prawa naturalnego

5.1. Logos wcielony, Prawo żywe
5.2. Duch Święty i Nowe Prawo wolności

Podsumowanie

 

Nota wstępna. Temat „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne” został powierzony studiom Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Dla przygotowania tego opracowania powołano podkomisję złożoną z następujących osób: J.E. Roland Minnerath i profesorowie: o. Serge-Thomas Bonino O.P. (Przewodniczący podkomisji), Geraldo Luis Borges Hackmann, Pierre Gaudette, Tony Kelly CssR, Jan Liesen, John Michael McDermott S.I., Dr. Johannes Reiter, Dr. Barbara Hallensleben, we współpracy z J.E. Luisem Ladarią S.I., Sekretarzem Generalnym, i przy współudziale innych członków Komisji. Dyskusje prowadzone były podczas plenarnych posiedzeń Międzynarodowej Komisji Teologicznej, które miały miejsce w Rzymie w październiku 2006 i 2007 oraz w grudniu 2008 r. Dokument został przyjęty przez Komisję jednogłośnie podczas posiedzenia w dniach 1−6 grudnia 2008 r. i został przekazany do przewodniczącego Komisji, Kardynała Williama J. Levady, który udzielił pozwolenia na publikację.

 

top