The Holy See
back up
Search
riga

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA

  

Przyjąwszy propozycję pierwszego zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, Papież Paweł VI, w dniu 11 kwietnia 1969, ustanowił, przy Kongregacji Nauki Wiary, Międzynarodową Komisję Teologiczną, zaaprobował ad experimentum Statut, i mianował jej członków.

Zadaniem Komisji jest pomaganie Stolicy Świętej, w szczególności Kongregacji Nauki Wiary w studiowaniu ważniejszych kwestii doktrynalnych.

Przewodniczącym Komisji jest Kardynał Prefekt pro tempore Kongregacji Nauki Wiary. Aktualnie pełni tę funkcję S.Em. Card. Luis Francisco LADARIA FERRER, S.I., Arciv. tit. di Tibica.

Sekretarzem generalnym jest Mons. Piero Coda.

Komisja jest złożona z teologów pochodzących z różnych szkół i narodowości, wyróżniających się przez wiedzę teologiczną i wierność Magisterium Kościoła. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 – są mianowani przez Ojca Świętego ad quinquennium, po zaproponowaniu ich przez Kardynała Prefekta Kongregacji i konsultacjach z Konferencjami Episkopatów.

Komisja zbiera się in assemblea plenaria przynajmniej raz do roku, ale może też wypełniać swoje funkcje na poziomie podkomisji. Wyniki studiów są przedstawiane Ojcu Świętemu i przekazywane dla użytku Kongregacji Nauki Wiary.

W Motu Proprio «Tredecim anni iam», z 6 sierpnia 1982 roku, Papież Jan Paweł II promulgował statuty definitywne Komisji.
 


Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej

 1. Refleksje o celach i metodach pracy Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1969)
 2. Kapłaństwo katolickie (1970)
 3. Jedność wiary i pluralizm teologiczny (1972)
 4. Apostolskość Kościoła i sukcesja apostolska (1973)
 5. Moralność chrześcijańska i jej normy (1974)
 6. Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia (1975)
 7. Postęp ludzki i zbawienie chrześcijańskie (1976)
 8. Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa (1977)
 9. Wybrane zagadnienia z chrystologii (1979)
 10. Teologia, chrystologia, antropologia (1981)
 11. Pojednanie i pokuta (1982)
 12. Godność i prawa osoby ludzkiej (1983)
 13. Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985)
 14. Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swoim posłaniu (1985)
 15. Wiara i inkulturacja (1988)
 16. Interpretacja dogmatów (1989)
 17. Aktualne problemy eschatologii (1992)
 18. Teologia odkupienia (1995)
 19. Chrześcijaństwo i religie (1997)
 20. Pamięć i pojednanie (2000)
 21. Diakonat. Rozwój i perspektywy (2002)
 22. Komunia i służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży (2004)
 23. Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu (2007)
 24. W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne (2009)
 25. Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria (2012)
   

Adres: Commissione Teologica Internazionale, Palazzo del Sant'Uffizio, 00120 Città del Vaticano.

Telefono: (+39) 0669895971

 

top