The Holy See
back up
Search
riga

Nemzetközi Teológiai Bizottság

A katolikus papság*

(1970)

 

1. Az egyházban minden hierarchikus szolgálat az apostolok intézményéhez kötődik. Ez a Krisztus által rendelt szolgálat alapvető fontosságú az egyház számára; ennek révén válik jelenlevővé az Úr üdvözítő tevékenysége szentségileg és történelmileg valamennyi nemzedék számára.

2. Az Újszövetségben nem létezik a Krisztusén kívüli más papság. Ez a papság minden korábbi papság beteljesedése és meghaladása. Az egyházban minden hívő meghívást kap arra, hogy részt vegyen benne. A szolgálati papság szükséges Krisztus Testének épüléséhez, ahol ez a hivatás megvalósul.

3. Egyedül Krisztus vitte végbe a tökéletes áldozatot, amikor önmagát átadta az Atya akaratának. A papi és a püspöki szolgálat tehát abban az értelemben papi szolgálat, hogy jelenvalóvá teszi Krisztus szolgálatát az evangéliumi üzenet hatékony hirdetésében, a keresztény közösség összegyűjtésében és vezetésében, a bűnök megbocsátásban és az Eucharisztia végzésében, ahol egyedülálló módon válik jelenvalóvá Krisztus egyetlen áldozata.

4. A papi szolgálatra hívott keresztény ember tehát a felszenteléssel nem egy pusztán külsődleges funkciót kap, hanem radikális részvételt Krisztus papságában, melynek erejében ő Krisztust mint a közösség fejét, a közösséget pedig előtte képviseli. A szolgálat ezért sajátos életforma a keresztény szolgálatnak az egyházban való megélésére. Ez a sajátosság világosabban látszik a pap szerepében, amikor az Eucharisztia ünneplését vezeti; ez a vezetés szükséges a keresztény istentisztelet teljes megvalósulásához. Az igehirdetés és a lelkipásztori szolgálat az Eucharisztiára irányul, amely az egész keresztény létet megszenteli a világban.

5. Még ha az egyházi szerkezetek bizonyos fejlődési szakaszát el is ismerjük, a páli egyházi közösségek pusztán karizmatikus konstitúcióját nem lehet szembehelyezni más egyházak szolgálati konstitúciójával. Az ősegyházban nincs szembenállás, hanem csak kiegészítés a Lélek szabadsága – miközben ajándékait árasztja – és a szolgálati struktúra megléte között.

6. Az Újszövetség szolgálatának kollegiális dimenziója van analóg módon, legyen szó a püspökökről a pápa körül az egyetemes Egyházban, illetve a papokról saját püspök körül a helyi egyházban.


 

* A Nemzetközi Teológiai Bizottság által „sajátos formában” 1970-ben jóváhagyott szöveg. Teljesebb szövegét mint „munkadokumentumot” hagyta jóvá a Bizottság. Vö. Commissione Teologica Internazionale, II Sacerdozio Ministeriale: ricerca storica e riflessione teologica, Edizioni Dehoniane, Bologna 1972, 157.

  

top