The Holy See
back up
Search
riga

Mezinárodní Teologická Komise

 

Provizorní statuta*

1. Ustavuje se Teologická komise při Kongregaci nauky víry, jejímž vlastním úkolem je poskytovat svou pomoc svatému stolci a přednostním způsobem také posvátné kongregaci při vyhodnocování naukových otázek větší důležitosti.

2. Úřad prezidenta Teologické komise přísluší kardinálu prefektovi Kongregace pro nauku víry, který pro jednotlivá zasedání může delegovat některého z kardinálů téže posvátné kongregace.

3. Kardinál prezident vybírá jednoho sekretáře pro technické práce řečené komise.

4. Teologická komise se skládá z teologů z různých škol a národů, kteří vynikají v teologické vědě a věrností vůči církevnímu magisteriu.

5. Členy Teologické komise jmenuje nejvyšší pontifik na pět let na základě návrhu kardinála prefekta Kongregace pro nauku víry, čemuž předchází konzultace s biskupskými konferencemi. Po skončení pětiletí mohou být členové opětně potvrzeni. Celkový počet členů nebude vyšší než třicet.

6. Plenární zasedání Teologické komise se svolává alespoň jedenkrát do roka.

7. Pokud to studium specifických otázek vyžaduje, kardinál prezident může ustavovat speciální komise, jejichž členy budou význační odborníci v dané materii. Takovéto komise přestávají existovat, jakmile uzavřou svou studii.

8. Členové Teologické komise mohou být konzultování také písemným způsobem.

9. Otázky a náměty, které by bylo třeba studovat, mohou být předkládány Kongregaci pro nauku víry Teologickou komisí nebo jejími jednotlivými členy. Posvátná Kongregace pro nauku víry pak rozhodne o tom, zda je vhodné o tématu pojednat.

10. Závěry, k nimž Teologická komise dospěla na plenárním zasedání nebo v rámci speciálních komisí, stejně jako mínění jednotlivých členů budou předloženy nejvyššímu pontifikovi a dodány k analýze na Kongregaci pro nauku víry.

11. Členové Teologické komise budou v rámci spolupráce s Kongregací pro nauku víry dodržovat mlčení ohledně témat, která Teologická komise projednávat, a to podle norem římské kurie.

Papež Pavel VI. na audienci udělené níže podepsanému prefektovi Kongregace pro nauku víry dne 11. dubna 1969 a také prostřednictvím listu Státního sekretariátu č. 134829 ze dne 24. dubna 1969 schválil na zkoušku Statuta Teologické komise.

Róma 12. července 1969

 

Franjo kardinál Šeper
prefekt Kongregace pro nauku víry

 

* AAS 61 (1969) s. 540-541.

 

top