Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

INFORMACJA W SPRAWIE INDEKSU*

 

Po ogłoszeniu Motu proprio Integrae servandae z 7 grudnia 1965 r., wpłynęło do Stolicy Apostolskiej wiele pytań dotyczących Indeksu książek zakazanych, jakiego do tej pory używał Kościół dla obrony czystości wiary i obyczajów.

Aby odpowiedzieć na te pytania, Święta Kongregacja Nauki Wiary informuje, że Indeks zachowuje swoje znaczenie moralne, ponieważ poucza sumienia chrześcijan, by zgodnie z samym prawem naturalnym strzegli się tych pism, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo ich wiarę i dobre obyczaje; nie ma on jednak już mocy ustawy kościelnej z dołączonymi cenzurami.

Kościół ufa więc dojrzałemu sumieniu wiernych, zwłaszcza autorów i wydawców katolickich, a także tych wszystkich, którzy poświęcają się kształceniu młodzieży. Pokłada także mocną nadzieję w czujnej zapobiegliwości tak Ordynariuszy, jak i Konferencji Episkopatu, których prawem i obowiązkiem jest analizowanie szkod­liwych książek i zapobieganie im oraz -jeśli zajdzie potrzeba - udzielanie im nagany i odrzucanie.

Święta Kongregacja Nauki Wiary, w myśl Listu Apostolskiego Integrae sewandae i Dekretów Soboru Watykańskiego II - jeśli zajdzie potrzeba - będzie starała się porozumiewać z Ordynariuszami, by wspierać ich gorliwość w ocenie wydanych dzieł i w popieraniu zdrowej kultury przeciw podstępowi, współpracując z instytutami naukowymi i uniwersytetami.

Jeśli pojawiłyby się jakieś nauki i poglądy opublikowane w jakikolwiek sposób, które sprzeciwiałyby się wierze i zasadom moralnym, a ich autorzy wezwani do poprawienia błędów, nie chcieliby tego uczynić, Stolica Apostolska skorzysta ze swego prawa i obowiązku publicznego napiętnowania takich pism, w celu działania z należytą stanowczością dla dobra dusz.

Podejmie się także odpowiednie działania, by osąd Kościoła dotyczący wydanych dzieł dotarł do wiadomości chrześcijan.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 14 czerwca 1966 r.

 

A. Kard OTTAVIANI
Pro-Prefekt

+ P. PARENTE
Sekretarz

 


* AAS 58 (1966) 445.