Index

  Back Top Print

Święta Kongregacja Nauki Wiary 

LIST O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

 

Ekscelencjo

Święta Kongregacja Nauki Wiary, której zadaniem jest obrona nauki wiary i obyczajów w całym świecie katolickim, ze szczególną troską śledzi rozpowszechnianie się nowych opinii, które negują lub poddają w wątpliwość naukę o nierozerwalności małżeństwa nieprzerwanie głoszoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

Taki opinie są rozpowszechniane nie tylko w książkach i czasopismach katolickich, lecz także w seminariach i szkołach katolickich, a nawet w praktykach niektórych trybunałów kościelnych pewnych diecezji.

Co więcej, takie opinie razem z innymi racjami teologicznymi lub duszpasterskimi służą niekiedy za argument dla usprawiedliwienia nadużyć przeciwnych obecnej dyscyplinie w zakresie dopuszczania do Sakramentów tych, którzy żyją w nieuregulowanym związku.

Z tego powodu Święta Kongregacja Nauki Wiary, na zebraniu zwyczajnym w 1972 r., przeanalizowała wspomniane zagadnienie i na mocy swojej misji, po zaaprobowaniu przez Ojca Świętego, wzywa Ekscelencję do pilnej czujności, by wszyscy, którym powierza się nauczanie religii w szkołach wszystkich stopni lub w instytutach naukowych, jak również ci, którym powierza się funkcje w trybunale kościelnym, byli wierni nauce Kościoła o nierozerwalności małżeństwa i stosowali ją w praktyce sądów kościelnych.

Udzielając zgodę na dopuszczenie do Sakramentów, Ordynariusze miejsca powinni, z jednej strony, czuwać nad przestrzeganiem obowiązującej w Kościele dyscypliny, a z drugiej zabiegać o to, by duszpasterze otaczali szczególną troską tych, którzy żyją w nieuregulowanym związku, stosując w rozwiązywaniu tego rodzaju wypadków, oprócz innych odpowiednich środków, zatwierdzoną praktykę Kościoła dotyczącą zakresu wewnętrznego.

Podając to do wiadomości, łączę wyrazy należnego szacunku.

Rzym, 11 kwietnia 1973

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

JÉRÔME HAMER, O.P.
Sekretarz