Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKLARACJA O ZNACZENIU POTWIERDZENIA PRZEKŁADÓW
FORMUŁ SAKRAMENTALNYCH
*

 

Odnowa liturgiczna, realizowana zgodnie z Konstytucją Soboru Watykańskiego II, wprowadziła pewne zmiany także w formułach, które należą do samej istoty obrzędów sakramentalnych. Te nowe słowa, podobnie jak pozostałe, należało tak przetłumaczyć na języki narodowe, by zgodnie z właściwym charakterem języka wyrażały sens pierwotny. Z tego powodu wynikły pewne trudności, które teraz wyszły na jaw, gdy poszczególne Konferencje Episkopatu nadsyłają nowe wersje do zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. W tej sytuacji Święta Kongregacja Nauki Wiary ponownie przypomina, że jest konieczne, by tłumaczenia istotnych formuł w obrzędach sakramentów wiernie oddawały pierwotne znaczenie wzorcowego tekstu łacińskiego. Przypominając to, Kongregacja podaje do wiadomości:

Po przeanalizowaniu zaproponowanej wersji formuły sakramentalnej w języku narodowym, Stolica Apostolska, gdy uzna, że wyraża ona poprawnie sens zamierzony przez Kościół, aprobuje ją i potwierdza jednocześnie, że sens tej formuły należy rozumieć zgodnie z myślą Kościoła, wyrażoną w oryginalnym tekście łacińskim.

W czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 25 stycznia 1974 r., Ojciec Święty Paweł VI zaaprobował niniejszą Deklarację.

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Sekretarz

 

 

* AAS 66 (1974), 661.