Index

  Back Top Print

KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY

DEKLARÁCIA O KÁNONICKEJ DISCIPLÍNE, KTORÁ POD TRESTOM EXKOMUNIKÁCIE
ZAKAZUJE HLÁSIŤ SA DO ZOZNAMU SLOBODOMURÁRSKEJ
SEKTY A DO INÝCH ZDRUŽENÍ TOHTO DRUHU*

 

Posvätná kongregácia pre náuku viery zo dňa 19. júla 1974 napísala niektorým biskupským konferenciám list, a iba pre nich určený ohľadom interpretácie kánona 2335 CIC, ktorý zakazuje pod trestom exkomunikácie, aby sa katolíci zapisovali a hlásili do sekty slobodomurárov a do iných podobných združení.(1)

Pretože spomínaný list zverejnili a stal sa príležitosťou falošných a podvodných interpretácií, táto kongregácia, bez predsudku, čo sa týka budúcej revízie tohto CIC, potvrdzuje a vyhlasuje nasledovné:

1) čo sa týka otázky, o ktorú ide, nijakým spôsobom sa nezmenila kánonická disciplína, ktorá má preto svoju úplnú moc a silu;

2) následkom toho ani exkomunikácia ani ostatné predvídané tresty neboli zrušené;

3) čo sa v spomínanom liste týka interpretácie kánona, o ktorý ide, treba prijať, ako to bolo v úmysloch posvätnej kongregácie, iba ako odvolávanie sa na všeobecné princípy, zásady o vysvetľovaní trestných zákonov pre riešenie prípadov jednotlivých osôb, ktoré môžu podliehať úsudku miestneho biskupa. Úmyslom posvätnej kongregácie nebolo, aby zverila biskupským konferenciám dovolenie verejne vyhlasovať úsudok všeobecnej povahy ohľadom podstaty slobodomurárskych spoločností, ktoré by so sebou prinášali zrušenie vyššie spomínaných noriem.

V Ríme, z budov posvätnej kongregácie pre náuku viery, 17. februára 1981

František kardinál Šeper,
prefekt

+ Fr. Hieronym Hamer, O.P.,
arcibiskup tit. Loriensis,
sekretár


1) Vznešený pane, viacerí biskupi sa pýtali tejto posvätnej kongregácie na vážnosť a interpretáciu kánona 2335 CIC, ktorý pod trestom exkomunikácie zakazuje katolíkom, aby sa zapisovali do slobodomurárskych a podobných združení.

Po dlhšom skúmaní tejto otázky sa Svätá Stolica viackrát radila s biskupskými konferenciami, ktoré táto vec osobitne zaujíma, aby lepšie poznala dnešnú podstatu tých združení a mienku biskupov.
Veľká pestrosť odpovedí vydala počet z rozličných situácií v každom národe, ktorá však nedovolila Svätej Stolici zmeniť zákonodarstvo doteraz platné, ktoré teda ostáva v platnosti, kým Pápežská komisia kánonického práva neuzná za vhodné zverejniť nový kánonický zákon.

Keď sa uvažuje o osobitných prípadoch, treba mať pred očami, že trestný zákon treba striktne vysvetľovať. Preto sa môže bezpečne učiť a vysvetľovať mienka tých autorov, ktorí predkladajú, že spomínaný kánon 2335 sa vzťahuje iba na tých katolíkov, ktorí sa zapisujú do spoločností, skutočne bojujúcich proti Cirkvi.

V každom prípade však majú klerici, rehoľníci ako aj členovia sekulárnych inštitútov zakázané zapísať sa do akýchkoľvek slobodomurárskych spoločností.

Ostávam v najhlbšej úcte v Pánovi oddaný

František kardinál Šeper,
prefekt

+ Fr. Hieronym Hamer, O.P.,
arcibiskup tit. Loriensis,
sekretár

 

por. AAS LXXIII, 1981, 240-241

* www.kbs.sk