The Holy See
back up
Search
riga

Kongregacja Nauki Wiary 

TŁUMACZENIE ARTYKUŁU "CARNIS RESURRECTIONEM"
W SYMBOLU APOSTOLSKIM

 

1. Artykuł "Carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim był dotychczas w różnych językach tłumaczony na różne sposoby:

  • tłumacząc dosłownie z tekstu łacińskiego Symbolu Apostolskiego(1)
  • "La rissurezione della carne" (Messale Romano, Conferenza Episcopale Italiana, 19832, 306);(2)
  • "La résurrection de la chair" (Missel Romain pour les pays francophones, Paris 1974, [11]);
  • "A ressureiçao de carne" (Missal Romano, Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, Rio de Janeiro 1973, 351).;
  • tłumacząc słowo "carnis" słowem równoważnym - "The resurrection of the body" (The Roman Ritual: Rite of Baptism for Children, English translation approved by the National Conference of Catholic Bishops and confirmed by the Apostolic See, New York 1970, 89).;
  • tłumacząc słowem "mortuorum" wziętym z artykułu "Et expecto resurrectionem mortuorum" z Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego - "Auferstehung der Toten" (Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes, 1974, Teil 1, 119);(3)
  • "La resurrección de los muertos" (Libro de la sede, Secretariado Nacional de Liturgia, Madrid 1983, 394).

2. Kwestia tłumaczenia artykułu "Carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim została przeanalizowana przez Świętą Kongregację Nauki Wiary, która na zebraniu plenarnym podjęła następujące decyzje, w oparciu o odpowiednie racje teologiczne.

Decyzje te, zaaprobowane przez Ojca Świętego w czasie audiencji udzielonej Kard. Josephowi Ratzingerowi, Prefektowi Kongregacji, w dniu 2 grudnia 1983 r., zostały przekazane Kongregacji ds. Kultu Bożego w liście z dnia 14 grudnia (Prot. 121/75).

 

KONGREGACJA NAUKI WIARY

A) Decyzje

1. Nie ma racji doktrynalnych o charakterze absolutnym przeciw tłumaczeniu "zmartwychwstanie umarłych", jakby ta formuła nie wyrażała tej samej wiary zawartej w formule "zmartwychwstanie ciała", zachodzi jednak zbieżność różnych racji teologicznych i okoliczności, które przemawiają za zachowaniem ścisłego tłumaczenia tradycyjnego (dosłownego).

2. W przyszłych tłumaczeniach przygotowywanych do aprobaty kościelnej, powinno się zachować ścisłe tłumaczenie tradycyjne.

3. Gdzie zmiana została już autoryzowana, trzeba będzie powiadomić Biskupów o racjach, które zalecają powrót do tłumaczenia ściśle tradycyjnego.

B) Racje teologiczne i okoliczności, które przemawiają za utrzymaniem ścisłego tłumaczenia tradycyjnego artykułu "carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim.

1. Dwie formuły "zmartwychwstanie umarłych" i "zmartwychwstanie ciała" są różnymi i komplementarnymi wyrażeniami tej samej pierwotnej tradycji Kościoła, a więc wyłączna czy absolutna przewaga formuły "zmartwychwstanie umarłych" stanowiłaby zubożenie doktrynalne. Jest rzeczywiście prawdą, że ta druga przyjmuje nie wprost zmartwychwstanie cielesne, ale formuła "zmartwychwstanie ciała" jako wyrażenie jest bardziej bezpośrednia, jeśli chodzi o przyjęcie tego szczególnego aspektu zmartwychwstania, jak pokazuje sam jej początek.

2. W odrzuceniu formuły "zmartwychwstanie ciała" kryje się niebezpieczeństwo poparcia dzisiejszych teorii, które sytuują zmartwychwstanie w chwili śmierci, praktycznie wykluczając zmartwychwstanie cielesne, szczególnie tego ciała. Na rozszerzanie się dzisiaj podobnej "spirytualizującej" wizji zmartwychwstania Święta Kongregacja Nauki Wiary zwróciła uwagę Biskupów w Liście "o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii" (17 maja 1979).


1. Por. tłumaczenie w języku włoskim, francuskim, portugalskim:

- "La rissurezione della carne" (Messale Romano, Conferenza Episcopale Italiana, 19832, 306);

- "La résurrection de la chair" (Missel Romain pour les pays francophones, Paris 1974, [11]);

- "A ressureiçao de carne" (Missal Romano, Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, Rio de Janeiro 1973, 351).;

2. Por. tłumaczenie na język angielski:

- "The resurrection of the body" (The Roman Ritual: Rite of Baptism for Children, English translation approved by the National Conference of Catholic Bishops and confirmed by the Apostolic See, New York 1970, 89).;

3. Por. tłumaczenie na język niemiecki i hiszpański:

- "Auferstehung der Toten" (Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes, 1974, Teil 1, 119);

- "La resurrección de los muertos" (Libro de la sede, Secretariado Nacional de Liturgia, Madrid 1983, 394).

  

top