The Holy See
back up
Search
riga
ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKRET O EKSKOMUNICE,
KTÓREJ PODLEGAJĄ UJAWNIAJĄCY TREŚĆ SPOWIEDZI

 

Kongregacja Nauki Wiary w celu ochrony świętości sakramentu pokuty oraz dla obrony praw szafarzy i wiernych chrześcijan związanych z tym sakramentem, dotyczących tajemnicy sakramentalnej i innych tajemnic połączonych ze Spowiedzią, na mocy specjalnej władzy udzielonej przez najwyższą władzę Kościoła (Kan. 20), postanowiła, że:

Zachowując przepis Kan. 1388, ktokolwiek nagrywa przy pomocy jakiegokol­wiek urządzenia technicznego to, co w Spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub symulowanej, własnej lub kogoś innego, jest mówione przez spowiednika lub przez penitenta, czy upowszechnia to za pośrednictwem środków masowego przekazu, popada w ekskomunikę latae sententiae.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem promulgacji.

 

JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt

+ ALBERTO BOVONE
Arcybiskup tytularny Cezarei Numidyjskiej
Sekretarz

 

23 września 1988 r.

 

            

top