The Holy See
back up
Search
riga
ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

ODPOWIEDŹ NA WĄTPLIWOŚCI
DOTYCZĄCE DOKTRYNY ZAWARTEJ
W LIŚCIE APOSTOLSKIM
ORDINATIO SACERDOTALIS
*

 

Wątpliwość: Czy doktryna, według której Kościół nie ma władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom, przedstawiona w Liście Apostolskim Ordinatio sacerdotalis jako nauczanie, które należy uznać za ostateczne, powinna być uważana za należącą do depozytu wiary?

Odpowiedz: Tak.

Doktryna ta wymaga ostatecznego przyjęcia, ponieważ - oparta na spisanym słowie Bożym oraz od samego początku niezmienne zachowywana i stosowana w Tradycji Kościoła - została przedstawiona nieomylnie przez nauczanie zwyczajne i powszechne (por. Sob. Wat. II, Konstytucja Lumen gentium, 25). Dlatego w obecnej sytuacji Papież, sprawując swój urząd utwierdzania braci (por. Łk 22,32), przedstawił tę samą doktrynę w formalnej deklaracji, stwierdzając jednoznacznie to, co powinno być uznawane zawsze, wszędzie i przez wszystkich wiernych, ponieważ należy do depozytu wiary.

W czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Ojciec Święty Jan Paweł II zatwierdził niniejszej odpowiedz, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji Nauki Wiary, i nakazał jej opublikowanie.

 

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 28 października 1995 r., w święto Świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.

 

JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt

Abp TARCISIO BERTONE, SDB
Em. Arcybiskup Vercelli
Sekretarz

 

* AAS 87 (1995) 1114.

 

  

top