The Holy See
back up
Search
riga

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

  

Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali
circa l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto
come materia eucaristica

 

24 lipca 2003

89/78 – 17498

Eminencjo / Ekscelencjo,

od wielu lat Kongregacja Nauki Wiary pracuje nad rozwiązaniem trudności, jakie niektóre osoby napotykają przy przyjmowaniu komunii eucharystycznej kiedy, na skutek różnych i poważnych przyczyn, mają do czynienia z niemożliwością spożywania chleba naturalnie wypieczonego albo wina naturalnie sfermentowanego.

By podać Pasterzom zasadnicze i jednoznaczne wskazania w tej kwestii, były już uprzednio ogłoszone różne dokumenty (Kongregacja Nauki Wiary, Rescriptum, 15 dicembre 1980, w Leges Ecclesiae, 6/4819, 8095‑8096; De celebrantis communione, 29 października 1982, w AAS 74, l982, 1298‑1299; Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 19 czerwca 1995, w Notitiae 31, 1995, 608‑610).

Wydaje się stosownym na nowo powrócić do tematu, w świetle doświadczenia ostatnich lat, pogłębiając i wyjaśniając, gdy to konieczne, wspomniane dokumenty.

A. Używanie chleba pozbawionego glutenu i moszczu

1. Hostie całkowicie pozbawione glutenu są materią eucharystyczną nieważną.

2. Materią ważną są hostie częściowo pozbawione glutenu i te, w których jest obecna wystarczająca ilość glutenu do otrzymania wypieku chleba bez dodatku substancji obcych i bez konieczności odwoływania się do metod, które zmieniłyby istotę chleba.

3. Moszcz, to znaczy sok winny, tak świeży jak przechowywany, zatrzymując jego fermentację przez procesy, które nie zmianiają jego istoty (np. zamrożenie), jest materią eucharystyczną ważną.

B. Komunia pod jedną postacią albo z minimalną ilością wina

1. Wierny chory na celiakię, który nie może przyjmować komunii pod postacią chleba, łącznie z chlebem częściowo pozbawionym glutenu, może przyjmować komunię tylko pod samą postacią wina.

2. Kapłan, który nie może przyjmować komunii pod postacią chleba, także tego częściowo pozbawionego glutenu, za zezwoleniem Ordynariusza może przyjmować komunię tylko pod samą postacią wina, kiedy uczestniczy w koncelebracji.

3. Kapłan, który nie może spożyć nawet minimalnej ilości wina, w przypadku gdy napotyka się trudności ze zdobyciem i przechowywaniem moszczu, za zezwoleniem Ordynariusza może przyjmować komunię tylko pod samą postacią chleba, kiedy uczestniczy w koncelebracji.

4. Jeśli kapłan może przyjmować wino, ale tylko w bardzo małych ilościach, gdy celebruje sam, wtedy to co ewentualnie pozostanie z konsekrowanego wina niech spożyje wierny uczestniczący w tej Eucharystii.

C. Normy ogólne

1. Ordinariusze są upoważnieni do udzielenia zezwolenia na używanie chleba o niskiej zawartości glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej tak dla pojedynczego wiernego jak dla kapłana. Pozwolenie to może być udzielone habitualnie, aż do czasu trwania sytuacji, która była powodem tego zezwolenia.

2. W przypadku, gdy przewodniczący koncelebracji jest autoryzowany do używania moszczu, dla koncelebrujących należy przygotować kielich z normalnym winem i analogicznie, w przypadku gdy przewodniczący jest autoryzowany do używania hostii o niskiej zawartości glutenu, koncelebrujący będą przyjmować normalne hostie.

3. Kapłan, który nie może przyjąć komunii pod postacią chleba, także tego częściowo pozbawionego glutenu, nie może sam celebrować Eucharystii ani przewodniczyć koncelebracji.

4. Biorąc pod uwagę centralne miejsce celebracji eucharystycznej w życiu kapłańskim, należy być bardzo ostrożnym przed dopuszczeniem do prezbiteratu kandydatów, którzy nie mogą bez wielkiej szkody przyjmować glutenu i alkoholu etylicznego.

5. Poleca się śledzić rozwój medycyny w dziedzinie celiakii i alkoholizmu i popierać produkcję hostii z minimalną ilością glutenu i moszczu niezmienionego w swej istocie.

6. Pozostają niezmienne kompetencje Kongregacja Nauki Wiary co do aspektów doktrynalnych tej kwestii. Kompetencje dyscyplinarne pozostają natomiast w gestii Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

7. Zainteresowane Konferencje Episkopatu powinny zdać relację w czasie ich wizyty ad Limina Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odnośnie stosowania norm zawartych w powyższym liście i ewentualnych nowych problemów związanych z tą tematyką.

Prosząc o przedstawienie powyższych norm Członkom Konferencji Episkopatu, łączę wyrazy szacunku i zapewniam o pamięci modlitewnej,

oddany

 

+ Joseph Kardynał Ratzinger
Prefekt

  

 

top