The Holy See
back up
Search
riga

Průvodní list kard. Williama Levady prezentující okružní list
biskupským konferencím o příručce pro případy pohlavního
zneužití nezletilých duchovními
(3. května 2011)

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

 

3. května 2011

Vaše Eminence / Excelence,

jak je známo, Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil dne 21. května 2010 novelizované znění motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela obsahující normy ohledně závažnějších trestných činů (delicta graviora), mezi něž patří trestný čin pohlavního zneužívání nezletilých duchovním.

Pro usnadnění správné aplikace zmíněných norem i zohlednění dalších aspektů týkajících se pohlavního zneužívání nezletilých by bylo vhodné, aby každá biskupská konference vypracovala příručku napomáhající biskupům – členům biskupské konference – jasně a uspořádaně postupovat, pokud je třeba projednat případy pohlavního zneužívání nezletilých. Příručka musí zohlednit konkrétní situaci církevních správních jednotek nacházejících se na území biskupské konference.

Kongregace pro nauku víry vypracovala okružní list – viz přílohu – představující některá obecná témata, která mají být biskupskými konferencemi zohledněna, a to jako pomoc biskupským konferencím ve vypracování takové příručky nebo při revizi již existující příručky. Tento list je pod embargem do 16. května 2011 do 12.00, kdy bude zveřejněna zpráva Tiskového střediska Apoštolského stolce.

Bylo by nadto velmi užitečné, aby se na vypracování či revizi příručky podíleli také vyšší představení klerických řeholních institutů sídlící na území biskupské konference.

Dále Vám budu vděčný za zaslání exempláře řečené příručky této kongregaci do konce května 2012. Kongregace je Vaší biskupské konferenci k dispozici, kdykoli bude třeba poskytnout objasnění nebo pomoc při její přípravě. Pokud by se konference rozhodla vydat v této věci závazné normy, bylo by nutné obrátit se na příslušná dikasteria římské kurie se žádostí o jejich prozkoumání (recognitio).

Ujišťuji Vás, že na Vás myslím ve svých modlitbách, a zůstávám s Vámi spojen v Kristu.

 

kard. William Levada
prefekt

     

top