The Holy See
back up
Search
riga

KONGREGACJA NAUKI WIARY

LETTERA DEL CARDINALE WILLIAM LEVADA
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CIRCOLARE
ALLE CONFERENZE EPISCOPALI
SULLE LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

 

3 maja 2011 r.

Ekscelencjo,

jak wiadomo Waszej Ekscelencji Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 21 maja 2010 r., promulgował zaktualizowane motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, zawierające normy dotyczące graviora delicta, wśród których jest bolesna kwestia nadużyć seksualnych ze strony duchownych wobec osób nieletnich.

W celu ułatwienia właściwego stosowania tychże norm i wyjaśnienia innych aspektów związanych z nadużyciami seksualnymi wobec osób nieletnich, wydaje się stosownym, by każda Konferencja Episkopatu opracowała własne Wytyczne, które byłyby pomocą dla Biskupów tejże Konferencji w postępowaniu według jasnych i skoordynowanych procedur w przypadkach nadużyć seksualnych. Tego rodzaju Wytyczne winny uwzględnić konkretne sytuacje na terenie podlegającym jurysdykcji danej Konferencji Episkopatu.

Chcąc pomóc Konferencjom Episkopatu w opracowaniu powyższych Wytycznych, lub poddaniu rewizji już istniejących, Kongregacja Nauki Wiary przygotowała załączony okólnik, zawierający tematykę ogólną, która winna być uwzględniona przez Konferencję Episkopatu. Okólnik ten nie może być upubliczniony do 16 maja 2011 r., do godz. 12.00 czasu rzymskiego, kiedy to zostanie ogłoszony przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Byłoby również pomocnym, by w prace przy realizacji tychże Wytycznych, zostali zaangażowani także Wyżsi Przełożeni Kleryckich Zgromadzeń Zakonnych, obecnych na terenie podlegającym jurysdykcji Konferencji Episkopatu Polski.

Każda Konferencja Episkopatu jest proszona o przesłanie do Kongregacji Nauki Wiary kopii opracowanych Wytycznych do końca marca 2012 r. Kongregacja wyraża także gotowość do udzielenia wszelkich wyjaśnień i pomocy w opracowywaniu tychże Wytycznych. W przypadku gdyby Konferencja Episkopatu zdecydowała się ustanowić normy obowiązujące, konieczna jest wcześniejsza recognitio ze strony kompetentnych Dykasterii Kurii Rzymskiej.

Z wyrazami głębokiego szacunku i pamięcią modlitewną

oddany w Panu

Kard. William Levada
Prefekt

 

     

top