The Holy See
back up
Search
riga

Słowo pozdrowienia Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
Arcybiskupa Gerharda Ludwiga
Müllera

 

Watykan, 22 sierpnia 2012

Magnificencjo,
Najdostojniejszy Księże Rektorze
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Bardzo dziękuję za zaproszenie na prezentację dwunastego tomu Opera Omnia. Żałuję, że nie mogę przybyć osobiście, ale pragnę moją obecność wyrazić tym oto listem.

Jeszcze jako biskup Ratyzbony w lutym tego roku byłem obecny na uroczystej prezentacji pierwszego tomu z polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera, t. 11: „Teologia Liturgii“. Teraz chciałbym wyrazić wielką radość z powodu wydania w tak krótkim czasie kolejnego, tomu 12: „Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości“. Życzeniem Papieża Benedykta XVI było, aby bezpośrednio po tomie o liturgii ukazał się tom o teologii kapłaństwa także w innych językach, wzorując się na oryginalnym wydaniu w języku niemieckim.

Rozmawiałem często z Ojcem Świętym o obecnym kryzysie w Kościele i zgadzam się z Nim, że pokonanie tego kryzysu jest możliwe dzięki głębokiemu odnowieniu teologii i żywej duchowości kapłańskiej. Nowa Ewangelizacja, szczególnie w krajach chrześcijańskiej Europy, nie jest możliwa bez odnowienia gorliwości apostolskiej w przepowiadaniu Słowa, w duszpasterstwie i w czynnej miłości bliźniego.

Wydanie dzieł w języku polskim, zawierających głęboką teologię Ojca Świętego, przyczyni się zapewne do odnowienia chrześcijańskiego życia w Polsce. Kraj Wasz przynależy do trwałego dziedzictwa chrześcijaństwa, ale tak jak inne kraje o głębokiej tradycji chrześcijańskiej, nie może żyć wyłącznie własną tradycją i przeszłością, lecz powinien ciągle wracać do źródeł, by odważnie i z mocą iść ku przyszłości. Tę drogę ku przyszłości powinni podjąć przede wszystkim biskupi i prezbiterzy Kościoła Chrystusowego, krocząc na przedzie całej wspólnoty ludzi wierzących.

W całej historii ludzkości, a szczególnie w ostatnich czasach dziejów Kościoła dochodziły do głosu różne tendencje wrogie chrześcijaństwu, jak: sekularyzm, materializm, postmodernizm, skrajny liberalizm, czy ateizm. Żadna z tych tendencji, a przede wszystkim ateizm, nie ma obecnie ani w przyszłości swojej racji bytu. Bez Boga nie ma godnego i pełnego sensu życie człowieka. Dlatego mam nadzieję, że z pomocą tego właśnie zaprezentowanego tomu o teologii kapłaństwa, możliwa będzie głęboka refleksja i jednocześnie impuls ku odnowieniu korzeni chrześcijańskiego narodu, jakim jest Polska, w tworzeniu wspólnego królestwa Bożego na ziemi.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować ks. profesorowi Krzysztofowi Góździowi i jego współpracownikom nie tylko za tłumaczenie i opracowanie tych dzieł, lecz także za służbę w odnowieniu misyjnego ducha wśród biskupów, prezbiterów i całego ludu Bożego katolickiej Polski.

Księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, Metropolicie Lubelskiemu i Wielkiemu Kanclerzowi KUL, składam wielkie podziękowanie za pomoc w uzyskaniu patronatu honorowego Konferencji Episkopatu Polski nad tomem 12. Zapewne przyczyni się to do większego zaangażowania całego Episkopatu Polski w krzewienie papieskiego dzieła wśród polskiego duchowieństwa i jego merytorycznego przygotowania do Roku Wiary w Kościele.

Chciałbym gorąco pogratulować Księdzu Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za podjęcie inicjatywy wydania Opera Omnia i za ustawiczne wspieranie tego wiekopomnego dzieła, które zapewne wyda stosowne owoce także dla całej społeczności akademickiej.

Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkie osoby obecne na prezentacji tomu dwunastego Opera Omnia: biskupów, prezbiterów, całą społeczność uniwersytecką, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, w tym osoby sponsorujące wydanie obecnego dzieła.

W imieniu papieża Benedykta XVI wszystkim z serca błogosławię.


Abp Gerhard Ludwig Müller
Wydawca Dzieł Zebranych Josepha Ratzingera
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

 

top