Index

  Back Top Print

ELEMOSINERIA APOSTOLICA

Úrad apoštolskej charity

VATIKÁN

 

Elemosineria Apostolica (Úrad apoštolskej charity) je jedna z inštitúcií Svätej stolice, ktorá má za úlohu v mene Svätého Otca pomáhať chudobným osobám.

Tento spôsob pochádza z prvých storočí Cirkvi a bol bezprostrednou úlohou diakonov. Neskôr bola táto úloha vykonávaná jedným alebo viacerými príbuznými pápeža, bez nejakej hierarchickej alebo prelátskej hodnosti, ktorá bola udelená až neskôr. V jednej bule pápeža Inocenta III. (1198 – 1216) sa hovorí o almužníkovi ako o už existujúcej funkcii. Prvý pápež, ktorý zriadil Úrad apoštolskej charity, bol blahoslavený Gregor X. (1271 – 1276), ktorý tiež ustanovil kompetencie almužníka. Aj Alexander V. bulou z roku 1409 upravil formality a normy tohto Úradu apoštolskej charity, ktorý vždy plnil určené aktivity vďaka veľkému záujmu Rímskych veľkňazov. Almužník Jeho Svätosti má hodnosť arcibiskupa, je súčasťou pápežskej rodiny a ako taký má účasť na liturgických sláveniach a oficiálnych audienciách Svätého Otca.

Pápež Lev XIII., aby uľahčil zhromažďovanie finančných prostriedkov na charitatívne ciele, ktoré boli zverené Úradu apoštolskej charity, delegoval almužníkovi fakulty na udeľovanie Apoštolského požehnania na pergamene. Tieto musia kvôli autenticite obsahovať podpis samotného almužníka a suchú pečať jeho úradu.

Ohľadom tohto treba zdôrazniť, že udeľovanie pápežského požehnania je bezplatné. Peňažná suma sa týka jedine nákladov za pergamen, za jeho prípravu a zásielku, a tiež je v nej zahrnutý príspevok na charitatívnu činnosť pápeža.

Všetky príjmy, ktoré dostáva Úrad apoštolskej charity ako príspevok za vydanie pergamenov požehnania, sú určené výhradne na charitu, ktorú tento Úrad vykonáva pre núdznych, ktorí každý deň vo svojich potrebách vystierajú ruku k nástupcovi sv. Petra.

 

www.elemosineria.va