The Holy See
back up
Search
riga

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

MENSAHE PARA SA PAGTAPOS SA RAMADAN

`Id al-Fitr 1428 H / 2007 AD

Mga Kristiyano ug mga Moslem:
gitawag para sa Pag-uswag sa usa ka kultura sa kalinaw

 

Mga Mahal Namong mga Amigong Moslem,

1. Kini nakahatag nakog talagsaon nga kalipay sa pagpadala kaninyo Mining mahigalaan ug mainiton na pagtimbaya gikan sa Pontifical Council for Interreligious Dialogue sa okasyon sa inyong malipayong pagsaulog sa kapistahan sa 'Id al-Fitr, diin mao kini ang taas nga bulan sa pagpuasa ug pag-ampo diha sa pagtapos sa Ramadan. Kini nga bulan mao ang usa sa pinakaimportante nga panahon para sa mga igsoon natong moslem, ug kini nakahatag sa matag miyembro og bag-ong kusog dili lang sa Hang kaugalingon kondili diha uasb sa Hang pamilya, ug sa katillingbanong kinabuhi. Kini importante gayod nga kitang tanan mahimong saksi sa atong relihiyosong pagmatuod lakip niini ang pagpuyo sa maligdong na kinabuhi na nahisubay diha sa plano sa Dios; Usa ka kinabuhing nagpakabana uban sa pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan diha sa malambuon na panaghiusa ug panag inigsuonay uban sa mga miyembro sa laing Relihiyon, Ug sa tanang katawhan na may maayong kabubut-on, nga naa ang pangandoy na magkauban sa pagtrabaho para sa kaayuhan sa tanan.

2. Sa mga nanglabay na panahon nga nahiaguman nato ang kagubot, katungdanan natong mga magtutuo ug isip mga suluguon sa atong labaw nga Makagagahum ang pagtrabaho diha pabor sa kalinaw; Pinaagi sa pagpakita ug respeto nga nagapamatuod sa usag-usa sa bisag-asa nga katilingban na mapakita pinaagi sa kagawasan sa relihiyoso na pagbansay. Relihiyosong Pagbansay diin dili unta kini mahimong usa lamang ka kagawasan sa Pagsimba; kondili lakip na usab niini nga gikinahanglan ang bahin sa kagawasan sa tanang, diin mao ang katungod. Kini nagkinahanglan og konsiderasyon; nga kinahanglan na ang kultura sa kalinaw ug kalig-on mopatigbabaw sa mga tawo diin ang tanan mahimong malig-on diha sa pagdaghan sa pagtukod sa usa ka mauswagon nga katilingban sa panag-inigsuonay, himoon ang tanan para isalikway, pagbadlong, ug pagbalibad sa pagdangop sa paggamit sa kusog labina ang terorismo na makumpara sama sa buta nga gipuspusan na walay kalaban-labnn ug miangkon sa daghan nga bun-og. Ubay -ubay na gayod ang mga Inosente na nangabiktima og tungod niini naglisud to sa pagsulbad niining kumpliktuha ug nakapaingon nuon kini sa usa ka kadena sa kultura sa kamatayan diha sa lawan na kalagot, sa kadaot sa katawhan ug sa katilingban.

3. Isip usa ka relihiyoso nga magtutuos; nagdepende na sa ato kon unsaon nga mahimo kitang magtutudlo sa kalinaw, sa tawhanong katungod, sa usa ka kagawasan diin tahuron ang matag tawo, ug usab sa pagsiguro na mapalambo ug lig-onon ang katilingban; tungod kay ang tawo gayod unta ang mag atiman sa tanan niyang mga kaigsoonan sa walay pagpihig, na walay untay bisag-usa sa nasudnong katilingban na mapihig o isalikway tungod lang kay lain kaliwat, Relihiyon, o bisag- unsa ang iyang kultura. Busa, Isip miyembro sa laing Relihiyong naandan, Kitang tanan gitawag sa pagkaylap sa pagtulun-an diin tahuron ang tanang tawong nilalang, kini usa ka mensahe para sa gugma taliwala na lain ang prinsipyo sa matag-tawo. Kitang tanan may responsabilidad diha sa mga batan-on na maoy Responsible sa mga umaabot na panahon; na maumol unta sila Mining klase nga Ispiritu ug labaw sa tanan, Responsabilidad sa matag pamilya ug sa mga tawong nahilambigit diha sa pag edukar, sa sibiko, ug sa mga Relihiyosong sinaligan na nay responsibilidad para hatagan og pagtagad ang pagkaylap sa hustong pagtulun-an. Sila mahatag gayod sa tanan sa Edukasyon na nakabasi sa Hang tagsa -tagsa ka kahimtang, labi na sa sibiko na pagtulun-an diiin midapit sa kada batan-on sa pagrespeto sa mga Igsoon lakip niini ang Hang palibot, ug sa pagkonsidira kanila nga usa ka Igsoon lakip niini ang Hang adlaw adlaw na tawag diha sa pagkinabuhi, dili sa walay pagtagad, kondili sa inigsoon nga pag-alima. Kini gayud madalian nga tawag sa pagtudlo gayud sa mga batan-on sa bag-ong henerasyon, katong mga batakan na pagtulun-an sa pagkatawo, kaligdong sa katilingbanon kinabuhi diin kini pareho na gikinahanglan sa kaugalingon ug sa katilingban. Ang tanan nga pananglitan sa walay pamatasan nga buhat kinahanglan na mo gayud kini na ipahimangno sa mga batan-on na kining mga butanga naa gayo'y epekto diha sa katilingbanon na kinabuhi. Kini Importante Kay para kini sa komon na kaayuhan sa matag katilingban ug sa tibuok kalibutan diin mao gayud ang maapektuhan.

4. Mao kini nga diwa ang padayon nga paninguha na mapalig-on o mapalawom ang panagsulti sa mga kristiyano ug mga Moslem. Kinahanglan na hunahuna-on sa tagsa tagsa nga bililhon kini ug pareho na naa gayod matun-an ang matag usa diha sa Hang kadaiyang kultura na sukaranan. Sa maong paagi, kining tanang naipon na kusog mahimo nga gamiton diha sa pagserbisyo o pag­alagad sa mga katawhan. Ug para usab ang mga batan-on sa bag-ong henerasyon makatuon sa pag alagad diha sa Hang katilingban. Dugang pa niini para ang mga batan-on madasig ug dili mahimong babag diha sa kultura ug relihiyosong kalihokan kondili matun-an hinoon sila kung unsa ang tinuod na panag-inigsoonay . Ang paghisgot hisgot o panagsulti diin kini makatabang sa tagsa tagsa para mapalayo diha sa walay katapusan na panagbingkil ug mga walay hinungdan na kabalaka nga naglakra sa akong katilingban. Dugang pa niini para usab ang tanang tawo makapuyo sa malipayon ug malinawon na kinabuhi diha sa pagrespeto sa kaugalingon ug sa iyang isigkatawo sa kaugalingon niyang grupo o sa mga tawo sa katilingban. Aron kini makab-ot, kinasing kasing ako naghangyo kaninyo sa pagpaminaw sa akong mga pulong, Para pinaagi niining panagtagbu ug pakigbaylo sa huna-huna, ang mga kristiyano ug mga Moslem magtambayong sa pagtrabaho diha sa pareho na pagrespeto para sa kalinaw ug para usab sa mas maayong kaugmaon sa tanang katawhan. Mining pagsiha Kini makahatag gayod og sa mas maayong kaugmaon sa tanang katawhan.. Sa maong paagi, kini makatahag gayod og pananglitan sa mga batan-on sa bag-ong henerasyon diha sa pagsunod ug sa pagsundog. Dugang pa niini, Kini usab makapahimong kanila na mahingpit ang pagsalig diha sa katilingban ug Hang usab nga Makita unsa Way kabentaha ang maapil ug makapaambit diha sa kabaghuan. Ang maayong pagtulon-an ug maayong pananglitan mao usab ang usa ka tinubdan sa paglaum diha sa iyang kaugmaon.

5. Kini mao ang akong mainiton nga paglaom na akong mabahin diha kaninyo. Nga ang mga kristiyano ug mga Moslem padayon unta sa pag-uswag ug pagpalawom sa panag-inigsounay pinaagi sa maayong pakiglambigit sa tanan para makagahin sa tukmang bahandi ug aron usab makahatag og yano nga pagtagad diha sa kalidad sa pagkinabuhi sa mga magtutuo. Minahal namong mga igsoong Moslem, Sa makausa,pa ako naghatag sa akong mainiton nga pagtimbaya diha sa okasyon sa Inyong Kapistahan ug ako nagahangyo sa Dios sa kalinaw ug kalooy nga hatagan kamong tanan sa maayong panglawas, kalinaw, ug kabuhong kauswagan sa kinabuhi.

Daghang Salamat

Jean-Louis Card. Tauran
Presidente

Pier Luigi Celata
Sekretaryo

 

top