The Holy See
back up
Search
riga

شورای پاپی برای گفتگوی بين اديان

مسيحيان و مسلمانان:

در اتحاد برای چيرگی بر فقر

 

 

پيام به مناسبت پايان ماه رمضان

شهر واتيکان


 

دوستان عزيز مسلمان،

 

1.        مايلم به مناسبت پايان ماه رمضان برای شما آرزوی صلح و شادی کنم و از طريق اين پيام، تعمقی مشترک بر موضوع: مسيحيان و مسلمانان در اتحاد برای چيرگی بر فقر، ارائه دهم.

 

2.        بی شک بايد از اينکه با سپری شدن سال ها، اين پيام شورای پاپی برای گفتگوی بين اديان نه تنها به يک رسم، بلکه به ميعادی مورد چشمداشت بدل گشته است، شادی کنيم. در بسياری کشورها اين پيام به مناسبتی برای ديدارهای دوستانه ميان شمار بسياری از مسيحيان و مسلمانان تبديل شده است. در بسياری از موارد اين پيام گويای نگرانيهای مشترک و زمينه ساز تبادلات بر پايه اعتماد و در فضايی باز است. آيا همه اين عناصر نشانه های دوستی موجود ميان ما نيست که بايد به دليل آن خدا را شکر کرد؟

 

3.        درباره موضوع پيام امسال، انسانی که در شرايط فقر قرار دارد بدون شک در مرکز     فرامينی است که به نام های گوناگون برای همه ما گرانقدر هستند. توجه، رأفت و کمکی که همه ما برادران و خواهران در خانواده بشريت، می توانيم به شخص فقير ارائه دهيم تا جای او را در جامعه بشری به او بازگردانيم، دليل زنده عشق به خدای متعال است، زيرا خدا ما را به دوست داشتن و ياری رساندن به انسان، عاری از هر گونه تبعيض فرا می خواند.

                     همه می دانيم که فقر خوارکننده و باعث رنج های تحمل ناپذيری است که اغلب عامل انزوا، خشم و حتی نفرت و اشتياق به انتقام است. اين امر ممکن است به دست يازيدن به اعمال خصمانه از همه راه های موجود و حتی با کوشش برای توجيه آنها با دلايلی مذهبی، بينجامد. به بيان ديگر، به بهانه "عدل الهی" به تصاحب دارايی ديگری دست زند که آرامش و امنيت او را نيز شامل می شود. به همين دليل است که زدودن پديده های افراط گرايی و خشونت مستلزم مبارزه عليه فقر از راه پيشبرد گونه ای توسعه انسانی فراگير است که پاپ پل ششم آن را "نام جديد صلح" تعريف می کند (نامه رسولی پيشرت ملت ها، سال 1975، شماره 76).

                     در نامه رسولی اخير با نام "محبت در حقيقت" درباره رشد تماميت انسان در محبت و حقيقت، پاپ اعظم بنديکت شانزدهم، با توجه به زمنيه فعلی تعهد برای پيشرفت، در ميان ديگر مسائل، ضرورت "نگرش جديد انسان انگارانه" (شماره 21) که حافظ اصل گشودگی بشر دربرابر خدا و بازنهادن او "در مرکز و اوج هرآنچه بر زمين است" را نمايان می سازد (شماره 57). رشد و توسعه راستين نمی تواند متوجه "تماميت انسان و تمامی انسان ها" نباشد (رساله پيشرفت ملت ها شماره 42).

 

4.  پاپ اعظم بنديکت شانزدهم در موعظه خود به مناسبت روز جهانی صلح در يکم ژانويه 2009، دو گونه فقر را از هم متماميز ساخت، يکی فقری که بايد با آن جنگيد و ديگری فقری که بايد آن را طلبيد. فقری که بايد با آن جنگيد در برابر ديدگاه همگان است: گرسنگی، کمبود آب آشاميدنی، عدم دسترسی به معالجات پزشکی و مسکن مناسب، نبود نظام های آموزشی و فرهنگی، بی سوادی و در عين حال بی آنکه در برابر       شکل های جديد فقر سکوت کنيم، يعنی"همانند آنچه در جوامع ثروتمند و پيشرفته مشاهده می شود.... پديده های به حاشيه راندن، فقر روابط در زمينه های اخلاقی و معنوی" (پيام روز جهانی صلح 2009، شماره2).

 

                     فقری را که بايد برگزيد، آن است که ما را به داشتن يک روش زندگی ساده و با قناعت، به پرهيز از تفريط و احترام نهادن به محيط زيست و همه ثروت های خلقت   فرامی خواند.

                     اين نوع فقر همان است که دست کم در طول ايامی خاص از سال از راه امساک و روزه اختيار می کنيم. اين اختيار فقر، ما را آماده می سازد که از خود خارج شويم و گنجايش قلب خود را افزايش بخشيم.

 

5.        همچنين در مقام افراد ايماندار، خواست برنامه ريزی مشترک برای اينکه به همراه يکديگر راه حل های عادلانه و پايدار برای بلای فقر بيابيم، مستلزم آن است که بر مشکلات بزرگ زمان خود بيانديشيم و تا آنجا که شدنی است، با هم متعهد يافتن پاسخ شويم. در اين راه بايسته است که اشاره به آن جوانب فقر که به جهانی سازی جوامع ما وابسته اند، به مفهومی معنوی و اخلاقی ملبس شود، زيرا در رسالت ساختن خانواده بشری واحدی که در آن همه افراد، قوم ها و ملت ها رفتار خود را بر مبنای اصول اخوت و مسئوليت تنظيم کنند، شريک هستيم.

 

6.        نگاهی دقيق بر پديده پيچيده فقر ما را هدايت می کند که ريشه اصلی آن را در عدم احترام به منزلت ذاتی انسان بيابيم و ما را به سوی گونه ای همبستگی فراگير جهانی فرامی خواند، برای نمونه از راه اتخاذ "قانون نامه اخلاقی مشترک" (پاپ ژان پل دوم، سخنرانی برای آکادمی رسولی علوم اجتماعی، 27 آوريل 2001، شماره 4)،  قانون-    نامه ای که صرفاً نه دارای ويژگی قراردادی، بلکه ريشه گرفته از آن قانون طبيعی باشد که خالق بر وجدان همه افراد بشر نوشته است (رجوع کنيد به رساله پولس رسول به روميان 2/14-15).

 

7.        چنين می نمايد که در نقاط گوناگون جهان از تسامح به ملاقات رسيده ايم که برمبنای  تجربه های مشترک و نگرانی های مشترک به دست آمده است. اين خود هدف مهمی است که به آن دست يافته ايم.

                     آيا با قراردادن غنای نشأت گرفته از دعا، روزه و محبت يکديگر در اختيار همگان، ديالوگ نمی تواند توانايی های زنده همه کسانی را که به سوی خدا گام برمی دارند، به حرکت وادارد؟ شخص فقير ما را به پرسش و چالش می کشد، اما فراتر از هر چيز او   ما را به همکاری برای دست يافتن به هدفی والا فرامی خواند که آن چيرگی بر فقر اوست!

 

عيد فطر بر شما مبارک باد!    

Jean-Louis Cardinale Tauran
 


 

کاردينال ژان لوئی توران

Pier Luigi Celata


رئيس

 

پير لويجی چلاتا

دبير    

 

 

PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican City
Telephone: 0039.06.6988 4321
Fax: 0039.06.6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va

 

top