The Holy See
back up
Search
riga

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

สาส์นวันวิสาขบูชาค.ศ.2012/พ.ศ. 2555

ชาวคริสต์และชาวพุทธร่วมกันรับผิดชอบอบรมเยาวชน

เรื่องความยุติธรรมและสันติ

โดยอาศัยการเสวนาระหว่างศาสนา

พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพรัก

1. ในนามของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่มีโอกาสแสดงความยินดีกับท่านในปีนี้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสวันวิสาขบูชา  ข้าพเจ้าขอให้วันสำคัญนี้นำความชื่นชมยินดีและความสงบมาสู่จิตใจของ พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั่วโลก

2. ทุกวันนี้ตามชั้นเรียนต่างๆ ทั่วโลก นักเรียนที่นับถือศาสนาและมีความเชื่อต่างกัน ได้นั่งเรียนติดกันและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความหลากหลายดังกล่าวก่อให้เกิดการท้าทาย ทำให้เราคิดถึงความจำเป็นเกี่ยวกับการอบรมเยาวชนที่ต้องให้พวกเขาเคารพ และเรียนรู้ข้อเชื่อและการปฏิบัติของผู้อื่น ให้มีความรอบรู้ในศาสนาของตนเอง  ให้พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันในการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และให้พร้อมที่จะร่วมมือกับผู้นับถือศาสนาอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในการส่งเสริมมิตรภาพ  ความยุติธรรม  สันติ และการพัฒนามนุษย์ที่แท้จริง

3. เราเห็นพ้องกับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ว่า การศึกษาที่แท้จริงสามารถสนับสนุนทุกๆคนให้มีใจเปิดกว้างสู่สิ่งเหนือธรรมชาติได้  ที่ใดมีการศึกษาแท้จริงที่นั่นย่อมจะมีโอกาสสำหรับการเสวนา สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กัน และสำหรับการรับฟังผู้อื่น  ในบรรยากาศดังกล่าวบรรดาเยาวชนจะมีความรู้สึกว่าพวกเขาสามารถช่วยได้  พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนที่มีความเชื่อและมีการปฏิบัติแตกต่างจากตนเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจะมีความชื่นชมยินดีที่พวกเขากลายเป็นคนที่มีความเอื้ออาทรและมีเมตตาและรู้สึกว่าพวกเขาถูกเรียกร้องให้ช่วยกันสร้างสังคมที่ชอบธรรมและมีสันติซึ่งเป็นความหวังสำหรับอนาคต (เทียบ สาส์นวันสันติภาพโลก 1 มกราคม 2012)

4. ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนท่านสอนเยาวชนให้รู้จักละเว้นการทำร้ายผู้อื่นและให้ดำเนินชีวิตด้วยใจกว้างและมีเมตตา เป็นกิจการอันควรสรรเสริญ และนับว่าเป็นพรพิเศษสำหรับสังคมนี่เป็นหนทางรูปธรรมประการหนึ่งที่ศาสนามอบ ให้กับการศึกษาสำหรับเยาวชน ด้วยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมมือกันกับผู้อื่น

5. โดยแท้จริงแล้ว เยาวชนเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับทุกสังคมความจริงใจและความซื่อของเยาวชนผลักดันเราให้ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามพื้นฐาน ขั้นแรก เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ความยุติธรรมและสันติ ความหมายของความทุกข์ และเหตุแห่งความหวัง  ดังนั้นพวกเขาจึงช่วยเราให้ต้องก้าวต่อไปในการเดินทาง ของเราไปสู่ความจริง  อาศัยพลังของพวกเขาในฐานะที่จะเป็นผู้สร้างอนาคต พวกเขาเป็นแรงกระตุ้นเราให้ทำลายกำแพงทุกชนิดที่ยังแบ่งแยกพวกเราอยู่  ด้วยคำถามเหล่านั้นพวกเขาจะช่วยบำรุงเลี้ยงการเสวนาระหว่างศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ

6.   ท่านที่เคารพรักทั้งหลาย เราขอร่วมจิตร่วมใจกับท่านและขออธิษฐานให้เราสามารถร่วมกันชี้นำบรรดาเยาวชน ด้วยแบบฉบับและด้วยการสอนให้พวกเขาเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรมและสันติ  ขอให้เรามีความรับผิดชอบร่วมกันต่อเยาวชนทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยการอบร ให้พวกเขามีสันติในใจและเป็นผู้สร้างสันติ

ขอมอบสันติและขอแสดงความยินดีมายังท่านในโอกาสวันวิสาขบูชา !

พระคาร์ดินัลฌอง-หลุยส์  โตร็อง
ประธานสมณสภาฯ

                                                                             พระอัครสังฆราช ปิแอร์ ลุยจี เชลาต้า เลขาธิการ

 

Pontifical Council for Interreligious Dialogue
00120 Vatican City

Tel: +39.06.6988 4321 / 06.6988 3648
Fax: +39.06.6988 4494

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm
E-mail: dialogo@interrel.va

 

 

top