The Holy See
back up
Search
riga

SANGGUNIAN NG SANTO PAPA PARA SA DIYALOGO
SA PAGITAN NG MGA RELIHIYON

MENSAHE PARA SA KATAPUSAN SA BUWAN SA RAMADAN
Id Al-Fitr 1433 H./2012 A.D.

Edukasyon sa mga Batan-ong Kristiyano ug Muslim para sa Kaangayan ug Kalinaw

 

Mga higalang Muslim,

1. Ang selebrasyon sa Id al-Fitr, nga maoy katapusan sa buwan sa Ramadan, nakahatag kanamo sa Pontifical Council for Interreligious Dialogue ug usa ka malipayong higayon aron mopadayag sa usa ka mainiton nga pagbati.

Kami nalipay kayo ug dako uban kaninyo niining pribiliheyong panahon nga nagahatag kaninyo ug higayon sa pagpalawom sa pagsunod sa Ginoo pinaagi sa pagpuasa ug uban pang balaang gimbuhaton, nga bililhon usab kanamo.

Tungod niini, karong tuiga, usa ka higayon aron kita motutok sa atong nagkahiusang pamalandong mahitungod sa edukasyon sa mga batan-ong Kristiyano ug Muslim para sa kaangayan ug kalinaw, nga dili mahimuwag sa kamatuoran ug kagawasan.

2. Kung ang tahas sa edukasyon nga gisangon sa tibook katilingban, sigun sa inyong nahibaw-an, maoy una ug mahinungdanon, nga gimbuhaton sa mga ginikanan ug, uban kanila, ang mga pamilya, eskoylahan, ug unibersidad, dili gayod angayang hikalimtan ang mga responsable sa pangrelihiyoso, pangkultura, katilingbanon, ug ekonomikanhong kinabuhi, ug ang kalibutan sa komunikasyon.

Usa kini ka gimbuhaton nga nindot ug lisod: ang pagtabang sa mga bata ug mga batan-on sa pagdiskobre ug pagpalambo sa mga tinubdan sa grasya nga ang Magbubuhat nagahatag kanila aron sa pagtukod sa mga responsableng relasyon sa katawhan. Naghisgot sa tahas sa mga magtutudlo, ang Santo Papa Benedicto XVI niingon: Tungod niining maong rason, karon labaw sa tanang higayon, kita nanginahanglan ug tinuod-anay nga mga saksi, ug dili lamang mga tawo nga taphaw nga nagpakita ug mga balaod ug mga proyba . . . Ang saksi maoy usa ka tawo nga nipoyo sa kinabuhi nga iyang gisangyaw sa uban. (“Message for World Day of Peace” 2012) Ug ato usab nga hinumduman nga ang mga batan-on responsable usab sa ilang kaugalingong edukasyon ug pagporma sa kaugalingon diha sa kaangayan ug kalinaw.

3. Ang hustisyang tinuoray nagasukad sa tawhanong pagkasiya, nga gitan-aw sa iyang kinatibuk-an, ug dili sa iyang mga parte. Angayan natong hinumduman nga ang kaayuhan sa tanan dili makab-ot kung wala ang hiniusa ug inigsuonay nga paghigugma! Para sa mga magtotoo, ang tinuoray nga hustisya, mao ang pagpuyo diha sa pakighigala sa Diyos, nga mipalawon sa uban pang mga relasyon: sa kaugalingon, sa uban ug sa tibook nga nilalang. Para sa mga magtotoo ang kaangayan nagasukad sa kamatuoran nga ang mga tawo gilalang sa Diyos ug ang tanang mga tawo gitawag aron mahimong usa ka pamilya. Ang maong panan-aw sa mga butang, nga naay pagrespeto sa rason ug pagka-abli sa mga butang nga labaw pa sa rason, nihangyo sa tanang mga tawo nga maayo ug kabobot-on ug miawhag kanila nga balansehon ang mga katungod ug mga gimbuhaton.

4. Niining atong kalibutan nga gilaygay, ang edukasyon sa mga batan-on diha sa kalinaw nahimong usa ka butang nga kinahanglan kaayo karon ug gihanduraw. Aron kita makatabang niini gikinahanglan ang pagsabot sa kalinaw: dili kini limitado lamang sa pagkawalay gubat, o pagbalanse sa mga nag-away nga mga pwersa, usa kini ka gasa gikan gayod sa Ginoo ug usa kini ka tawhanong pagpanlimbasog nga walay hunong. Usa kini ka bunga sa pagkamanggiangayon ug epekto sa gugma. Importante alang sa tanang mga magtotoo nga sila nahisakop sa mga komunidad: diin gipatigbabaw ang pagbinatiay, pagkahiusa, pagtinabangay, ug pag-inigsuonay, sila maka-amot sa pagtubag sa mga hagit karon: makaangayon nga pagtubo ug kauswagan ug ang pagsumpo ug ang paghatag ug solusyon sa dili pagsinabtanay, mao kini ang pipila sa daghan pang mga taas nga katuyuan.

5. Sa katapusan, kami nanghinaot sa pagdasig sa mga batan-ong Muslim ug Kristiyanong mambabasa niining maong mensahe sa pag-amuma sa kamatuoran ug kagawasan, aron mahimong tinud-anay nga mensahero sa hustisya ug kalinaw ang mga magtutukod sa kultura nga may pagrespeto sa dignidad ug mga katungod sa matag-usa ka mga lumulupyo. Amo silang giawhag sa pagpasensya ug pagkamatinud-anon nga gikinahanglan sa pagkab-ot niining maong mga taas nga katuyuan, aron dili modangop sa mga kompromiso, sa mga minugbo ug dili tinuoray nga pamaagi, o pamaagi nga nihatag lamang ug gamay nga pagtamod sa tawo. Ang mga tawo lamang nga dunay sinsero nga pagtoo niining maong mga butang maoy makatukod ug mga katilingban diin ang hustisya ug kalinaw mahimong realidad.

Hinaot ang Diyos mopuno ug kalinaw ug paglaom sa mga kasing-kasing, pamilya, ug komunidad nga nag-amuma sa paghandom nga sila mahimong ‘instrumento sa kalinaw’!

Malipayong pista kaninyong tanan.

Jean-Louis Cardinal Tauran
President

Archbishop Pier Luigi Celata
Secretary

 

 

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican City

Telephone: 0039-06-6988 4321 / 06-6988 3648
Facsimile: 0039-06-6988 4494
Email: dialogo@interrel.va

 

top