The Holy See
back up
Search
riga

Pauselijke Raad Voor Interreligieuze Dialoog

BOODSCHAP BIJ HET EINDE VAN DE RAMADAN
Id al-Fitr 1433H./2012 A.D.

Jonge christenen en moslims opvoeden tot gerechtigheid en vrede

 

Beste moslim vrienden,

1. De viering van 'Id al-Fitr, die de maand van de Ramadan afsluit, geeft ons de gelegenheid om u de hartelijke wensen aan te bieden van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Samen met u verheugen we ons over deze bevoorrechte tijd, die u heeft toegelaten om, door vasten en andere vrome praktijken, de gehoorzaamheid aan God te verdiepen, een waarde die ook ons dierbaar is.

Daarom leek het ons aangewezen dit jaar onze gezamenlijke aandacht te richten op het thema van de opvoeding van jonge christenen en moslims tot gerechtigheid en vrede, onlosmakelijk verbonden met waarheid en vrijheid.

2. Zoals u weet, ook al is de taak van de opvoeding toevertrouwd aan de hele samenleving, zij is eerst en vooral, en op een bijzondere manier, het werk van de ouders en, met hen, van de gezinnen, de scholen en de universiteiten, zonder de verantwoordelijken te vergeten van het religieuze, culturele, sociale, economische leven en van de wereld van de communicatie.

Het betreft een onderneming die zowel mooi als moeilijk is: kinderen en jongeren helpen de vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen die de Schepper hen heeft toevertrouwd en verantwoordelijke menselijke relaties uit te bouwen. Verwijzend naar de taak van de opvoeders, bevestigde Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI onlangs: “Meer dan ooit zijn daarvoor authentieke getuigen noodzakelijk en niet alleen maar verstrekkers van regels en informatie... De getuige is iemand die als eerste de weg voorleeft die hij voorstelt”. (“Boodschap voor de Werelddag van de Vrede” 2012). Laten we bovendien bedenken dat ook de jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen opvoeding en voor hun vorming tot gerechtigheid en vrede.

3. De gerechtigheid wordt voor alles bepaald door de identiteit van de menselijke persoon, gezien in zijn integraliteit; zij kan niet worden gereduceerd tot de commutatieve en distributieve dimensie. Laten we niet vergeten dat het algemeen belang niet kan worden bereikt zonder solidariteit en broederlijke liefde! De authentieke gerechtigheid, beleefd in de vriendschap met God, verdiept voor de gelovigen de relaties met zichzelf, met de anderen en met de hele schepping. Bovendien belijden zij dat de gerechtigheid haar oorsprong heeft in het feit dat alle mensen door God geschapen zijn, en geroepen om één en dezelfde familie te vormen. Een dergelijke visie van de dingen, met volle eerbied voor de rede en open voor de transcendentie, interpelleert ook alle mannen en vrouwen van goede wil, en maakt het mogelijk om rechten en plichten harmonieus met elkaar te verbinden.

4. In de onrustige wereld die de onze is, wordt de opvoeding van de jongeren tot vrede steeds dringender. Om zich daarvoor op een adequate manier te engageren, moet men de ware aard van de vrede begrijpen, die zich niet beperkt tot afwezigheid van oorlog, of tot het evenwicht van vijandige krachten, maar die tegelijk gave van God is en werk van mensen, zonder ophouden uit te bouwen. Zij is vrucht van de gerechtigheid en resultaat van de naastenliefde. Het is belangrijk dat de gelovigen steeds actief zijn in de gemeenschappen waarvan zij lid zijn: in het beoefenen van mededogen, solidariteit, samenwerking en broederlijkheid, kunnen ze efficiënt bijdragen tot het aangaan van de grote uitdagingen van onze tijd: harmonieuze groei, integrale ontwikkeling, preventie en oplossing van conflicten, om er maar enkele te noemen.

5. Tot slot wensen we de jonge moslims en christenen die deze Boodschap welwillend lezen aan te moedigen, om altijd de waarheid en de vrijheid te cultiveren, om authentieke herauten te zijn van gerechtigheid en vrede, en bouwers van een cultuur die de rechten en de waardigheid van elke burger respecteert. Wij nodigen hen uit om het geduld en de volharding te hebben die nodig zijn om deze idealen te realiseren, zonder ooit toevlucht te nemen tot twijfelachtige compromissen, tot bedrieglijke binnenwegen of middelen die getuigen van weinig respect voor de menselijke persoon. Alleen mannen en vrouwen, die oprecht overtuigd zijn van deze vereisten, kunnen samenlevingen bouwen waar gerechtigheid en vrede werkelijkheid zullen worden.

Moge God de harten, de gezinnen en de gemeenschappen van degenen wier ambitie het is om ‘instrumenten van vrede’ te zijn, vervullen met sereniteit en hoop.

Vaticaanstad, 3 augustus 2012

Jean-Louis kardinaal Tauran
Voorzitter

Aartsbisschop Pier Luigi Celata
Secretaris

 

Pauselijke Raad Voor Interreligieuze Dialoog
00120 Vaticaanstad

Phone: 0039.06.6988 4321
Fax: 0039.06.6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va

  

top