The Holy See
back up
Search
riga

ШЎРОИ ПОПЊО
ОИД БА МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИДИНЇ

ПАЁМ БА МУНОСИБАТИ БАОХИРАСИИ РАМАЗОН
‘Ид аль-Фитр 1433 H. / 2012 a.d.

Тарбия намудани љавонони насрони ва мусулмон дар роњи адолат ва сулњљўи

 

Дўстони азизи Мусулмон,

1. Иди ‘Ид аль-Фитр, моњи баохирасии Рамазон ба мо имкони хушнудона медињад ба Шумо табрикоти самимонаи Шўрои попњоро оид ба њамкории байнидини расонем.

Мо якљоя бо Шумо дар ин лањзањои муњим хушнуди менамоем, ки барои шумо имкон фароњам овардааст, ба воситаи рўза доштан ва дигар таљрибањои парњезгори итоаткориатонро ба Худованди Карим, ки мо низ бенињояд ќадр менамоем, жарфтар намоед.

Барои њамин њам. ба мо фурсат расид, дар соли љори аќидањои худро ба мавзўи тарбияи насрониён, ва Мусулмонони љавон дар руњияи њаќљўи ва сулњ, ки аз њаќиќат ва озоди људонопазиранд, равона созем.

2. чи тавре, ки ба њамагон маълум аст, агар чи вазифаи тарбия ба тамоми Љамъият бовар кунонида шудааст, он пеш аз њама ва ба таври махсус вазифаи падару модарон ва њамчунин вазифаи оилањо, мактабњо ва донишгоњо,мебошад, њол он ки дар бораи пешвоёни њайёти дини, мадани, ичтимои, иќтисоди, ва љањони робитањо нагуфта намонад.

Ин вазифаи муќадас ва дар баробари њамин вазнин:ёри додан ба наврасон ва љавонон барои дар худ боз намудан ва инкишоф додани захирањое, ки Офаридагор ба онњо додааст, ва барќарор намудани муносибатњои масъул бо дигар одамон. Дар бораи вазифаи тарбиятдињандагон сухан гуфта Попи Муќадас Бенедикти XVI ба наздики эълон намуд: «барои ин лозим аст шоњиди њаќиќи боши, на танњо пањнкунандаи њама гунна ќоида ва маълумотњо….. шоњид - ин он касест ки худаш бо он чи умр ба сар мебарад, ки ба дигарон онро пешнињод менамояд» («Мурољиатнома дар Рўзи Умумиљањонии Сулњ» соли 2012). Хотиррасон менамое, ки худи љавонон низ барои гирифтани маълумот, њамчунин барои тарбияи худ дар рўњияи адолатпарварї ва сулњљўи вазифадоранд.

3. Адолатхоњи пеш аз њама ба ягонагии шахсияти одамон муайян карда мешавад, ки дар ягонагии он барраси мегардад; танњо онро ба ченакњои робитави ва дистрибутиви алоќаманд кардан мумкин нест. Фаромўш наменамое, ки манфиати умумиро бе њамкори ва дўстии бародарона дастрас кардан номумкин аст! Адолати њаќиќї, ки диндорон дар дўсти бо Парвардигон аз сар мегузаронанд, муносибатњои онњоро байни њамдигар ва, бо дигар одамон ва тамоми мављудот жарфтар месозад. Ба ѓайр аз ин онњо ба он бовари доранд, ки сарчашмаи адолат омиле мебошад, ки њама одамонро Панвардигор офаридааст, ва онњо барои созмон додани оилаи ягона даъват карда шудаанд. Чунон нуќтаи назар ба ашёњо, бо эњтироми калон ба шуур вакушодагии трансенданти, аз тамоми мардон ва занон барои ифода намудани орзуи нек даъват менамояд бо додани имконоти њаќиќат ва ўњдадорињоро ба таври муносиб дарк намоянд.

4. дар давраи ноороми мо зарурати боз њам бештари тарбияи љавонон дар рўњияи сулњдўсти ба вуљуд омадааст. Барои он ки ба таври бояду шояд масъалаи мазкур њал гардад, зарур аст, ки њаќиќати табиати оламро фањмем, ки бе мављудияти љнгњо ё бе мувозинати ќувањои ба њамдигар зич мањдуд намегардад, аммо доди Худо мебошад, ва кори одамон, ки бояд пайваста дар пайи созандаги бошад. Олам меваи њаќиќат ва натиљаи эњсонкорист. Зарур аст, ки муътаќидон доимо дар дохили Љамъиятњои худ фаъол бошанд: бо нишон додани тарањум, якдили, њамкори ва бародарї, онњо метавонанд ба таври аниќ барои њалли масъалањои рўзмара мусоидат намоянд, чунон чи ба монанди рушди муносиб рушди њаматарафа пешгири намудан ва њалли муноќишањо.

5. Дар хотима мо мехоњем Мусулмонон ва насрониёни љавонро ки хоњиши хониши пайѓоми мазкурро хондан доранд ба он даъват менамое, ки доимо њаќиќат ва озодиро тарафдори намоянд мунодиёни њаќиќии адолат ва сулњ ва созанлдагони маданияти муносибатњои мўътабар бо њуќуќњо ва шаъни њар як шањрванд бошанд. Мо онњоро барои сабр ва пуртоќати даъват менамоем, ки барои амали намудани маќсадњо заруранд, њељ гоњ ба компромиси шубњаангези нагараванд, роњи худро бо дурўѓ ва истифода аз воситањои барои инсоният носазовор осон нанамоянд. Танњо мардон ва занони матиниродаи њаќиќї метавонанд Љамъияте бунёд намоянд, ки дар он адолат ва сулњ танинандоз аст.

Бигузор Парвардигор сабр ва бовариро дар дилњо, оилањо ва Љамъиятњои онњое, равон намояд, ки њомии сулњ будан мехоњанд!

Ба њамаи Шумоён идро муборакбод мегўем!

аз Ватикан, 3 августи соли 2012

Жан-Луи Кардинал Торан
Президент

Архиепископ Пьер Луиджи Челата
Котиб

 

 

ПАПСКИЙ СОВЕТ
ПО МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ
00120 Град Ватикан

Телефон: 0039.06.6988 4321
Факс: 0039.06.6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va

  

top