The Holy See
back up
Search
riga

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

สาส์นในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน
ฉลอง ‘อีดิ้ลฟิตริ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 / ค.ศ. 2012

การอบรมเยาวชนคาทอลิกและมุสลิมเรื่องความยุติธรรมและสันติ

 

เพื่อนพี่น้องชาวมุสลิมที่เคารพรักทุกท่าน

1. การเฉลิมฉลอง ‘อีดิ้ลฟิตริ’ วันสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอน ทำให้สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการส่งความปรารถนาดีมายังท่าน

เราขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านในโอกาสพิเศษนี้ซึ่งช่วยให้เราแสดงความนอบน้อมอย่างสุดซึ้งต่อพระเจ้าโดยการถือศีลอดและปฏิบัติกิจศรัทธาอื่นๆ อันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา

นี่คือเหตุผลที่ดูเหมือนจะเป็นปีที่ดีที่เปิดโอกาสให้เรามุ่งการไตร่ตรองของเราไปยังการอบรมเยาวชนของเราเกี่ยวกับความยุติธรรมและสันติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะแยกออกจากกันไม่ได้จากความจริงและเสรีภาพ

2. เป็นที่ทราบดีอยู่ว่า หากการอบรมสั่งสอนเป็นหน้าที่ของสังคมทั่วไป ย่อมเป็นหน้าที่แรกที่มีความสำคัญเป็นพิเศษของพ่อแม่ จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยไม่อาจที่จะลืมหรือละเว้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจรวมไปถึงโลกแห่งการสื่อสารด้วย

เป็นความมุ่งมั่นที่ทั้งงดงามและยากยิ่ง ในการช่วยเด็กและเยาวชนให้ค้นพบและพัฒนาทรัพยากรที่พระผู้สร้างทรงประทานให้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เมื่อพูดถึงหน้าที่ของผู้ให้การอบรม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวยืนยันเมื่อไม่นานมานี้ว่า “เพราะเหตุนี้ ทุกวันนี้เราจำต้องมีประจักษ์พยานยิ่งกว่ายุคใดๆ มิใช่เพียงผู้แยกแยะกฎระเบียบและความจริง... ผู้เป็นประจักษ์พยาน คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตเป็นแบบฉบับแก่ผู้อื่น” (สาส์นวันสันติภาพสากลปี 2012) นอกจากนี้เราควรระลึกไว้ด้วยว่า เยาวชนเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในการศึกษาของตนและในการอบรมเกี่ยวกับความยุติธรรมและสันติ

3. ความยุติธรรมถูกกำหนดเป็นอันดับแรกโดยอัตลักษณ์ของบุคคล ที่พิจารณากันในตัวตนทั้งครบของเขา โดยไม่สามารถลดระดับไปยังมิติของการสื่อสารและการแบ่งปันกันเท่านั้น เราต้องไม่ลืมว่าเราไม่อาจที่จะได้มาซึ่งความดีส่วนรวมได้เลยหากปราศจากซึ่งความเอื้ออาทรและความรักฉันพี่น้องระหว่างกัน สำหรับผู้ที่มีความเชื่อนั้น ความยุติธรรมที่แท้จริงที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในมิตรภาพกับพระเจ้าจะทำให้ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆมีความล้ำลึกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับตนเอง กับผู้อื่น หรือกับสิ่งสร้างทั้งปวง นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเชื่อว่าความยุติธรรมมีต้นกำเนิดในความจริงที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างโดยพระเจ้าและถูกเรียกร้องให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน การมีวิสัยทัศน์ต่อสิ่งต่างๆ ด้วยความเคารพต่อเหตุผลและด้วยการเปิดใจกว้างสู่สิ่งเหนือธรรมชาติ จะเร่งเร้าและเชิญชวนมนุษย์ชายหญิงผู้มีน้ำใจดีทุกคนให้ประสานสิทธิและหน้าที่เข้าไว้ด้วยกัน

4. ในโลกที่กำลังสับสนวุ่นวายของเรา การอบรมเยาวชนให้มีสันติมีความสำคัญเร่งด่วนอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เราต้องเข้าใจธรรมชาติแห่งสันติให้ดี มิใช่จำกัดอยู่ที่การไม่มีสงคราม หรือเป็นความสมดุลระหว่างพลังอำนาจสองขั้ว แต่เป็นสิ่งประทานจากพระเจ้าและเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะต้องติดตามอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง เป็นผลของความยุติธรรมและผลของความรัก จึงมีความสำคัญที่ผู้มีความเชื่อจะต้องมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในชุมชนของตน โดยอาศัยการปฏิบัติเมตตากิจ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือฉันพี่น้อง ซึ่งเขาสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเข้มแข็งเพื่อตอบสนองต่อการท้าทายของยุคนี้ ซึ่งได้แก่การเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยความสมานฉัน การพัฒนารวมศูนย์ การป้องกันและขจัดความขัดแย้ง นี่เป็นเพียงบางส่วนที่กล่าวถึง

5. ท้ายนี้ เราปรารถนาเกื้อหนุนกำลังใจผู้อ่านสาส์นนี้ บรรดาเยาวชนทั้งคริสต์และมุสลิมให้พยายามสร้างความจริงและเสรีภาพ เพื่อที่จะได้สามารถเป็นผู้นำสาส์นแห่งความยุติธรรม สันติ และเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีและสิทธิของประชาชนทุกคน เราขอให้พวกเขามีความอดทนและยึดมั่นอันจำเป็นเพื่อที่จะบรรลุถึงอุดมการณ์ดังกล่าว อย่าได้คล้อยตามไปกับการออมชอมที่น่าสงสัย ทางลัดที่หลอกลวง หรือแสดงการให้ความเคารพต่อตัวบุคคลเพียงเล็กน้อย มีแต่ชายหญิงที่เคารพต่อความต้องการเร่งด่วนเหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างสังคมที่จะมีความยุติธรรมและสันติได้อย่างแท้จริง

ขอให้พระเจ้าประทานความสงบสุขและความหวังแก่ดวงใจ ครอบครัว และชุมชนของผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็น “เครื่องมือแห่งสันติ” ด้วยเทอญ

สุขสวัสดีวันอีดิ้ลฟิตริแก่ทุกท่าน

นครรัฐวาติกัน 3 สิงหาคม 2012

พระคาร์ดินัล ฌอง-หลุยส์ โตร็อง
ประธานสมณสภาฯ

พระอัครสังฆราช ปิแอร์ ลุยจี เชลาต้า
เลขาธิการ

 

 

PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican City

Telephone: 0039-06-6988 4321 / 06-6988 3648
Facsimile: 0039-06-6988 4494
Email: dialogo@interrel.va

 

top