The Holy See
back up
Search
riga

PONTIFICIO CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS

INTERPRETATIONES AUTHENTICAE

 

Pontificio Consilium de Legum Textibus, a non paucis efflagitato personis et pro certo habenti hoc suum inceptum animarum Pastoribus necnon Iuris canonici Professoribus aliisque iuris cultoribus ac operatoribus magnae utilitati et pergratum futurum esse, visum est omnes interpretationes authenticas quae, in variis numeris Actorum Apostolicae Sedis sunt, in unum colligi.

In hoc opere peragendo criterio quae sequuntur prae oculis habita sunt:

interpretationes authenticae digestae sunt iuxta seriem canonum Codicis, nullo servato ordine temporis promulgationis;

interpretationem textis est idem ac textus in Actis Apostolicae Sedis editus. Saepius plures interpretationes eodem die simul publici iuris factae sunt. Quare, in sequenti nostra collectione, nonnumquam fit ut quaedam verba textuum AAS velut decisio dubium, etc., (ad ordinarium coetum qui interpretationem protuli et ad confirmationem Summi Pontificis pertinentium), in numero plurali inveniantur, etsi referuntur ad unam interpretationem.

Can. 87, § 1 (cf. AAS, LXXVII, 1985, 771)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

III
De dispensatione a forma canonica matrimonii

D. Utrum extra casum urgentis mortis periculi Episcopus dioecesanus, ad normam can. 87, § 1, dispensare valeat a forma canonica in matrimonio duorum catholicorum.
R. Negative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 119, 1º (cf. AAS, LXXXII, 1990, 845)

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in plenario coetu diei 8 maii 1990 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum in electionibus, ad normam can. 119, 1º peragendis, adhuc requiratur in tertio scrutinio maioritas absoluta suffragiorum eorum qui sunt praesentes, an, excepto casu paritatis, maioritas relativa sufficiat.
R. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 28 iunii 1990 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz Casado,
a Secretis
 

 

Can. 127, § 1 (cf. AAS, LXXVII, 1985, 771)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

II
De Superiore eiusque Consilio

D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu alicuius Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127, §1, ipse Superior ius habeat ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam.
R. Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis 

 

Can. 230, § 2 (cf. AAS, LXXXVI, 1994, 541-542) 

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in plenario coetu diei 30 iunii 1992 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta CIC can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare.
R. Affirmative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit. 

+ Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses

+ Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis

 

Cum quidem Summus Pontifex mandaverit ut quaedam indicarentur et collustrarentur circa quae can. 230, § 2 C1C praecipit aeque ac circa huius canonis authenticam interpretationem, Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Conferentiarum Episcoporum Praesidibus Litteras circulares misit quae sequuntur, die 15 mensis Martii a.D. 1994, significans et demonstrans: 

1. Can. 230, § 2 vim habet permittendi non praecipiendi: « Laici... possunt ». Itaque licentia ab aliquo Episcopo concessa hac in re nullo pacto haberi potest pro ceteris Episcopis obstringens. Quisque igitur Episcopus in dioecesi sua, Conferentiae Episcoporum audita sententia, facultatem habet prudenter iudicandi et disponendi quid sit faciendum ad vitam liturgicam in sua dicione recte agendam.

2. Sancta Sedes servat quae attentis locorum rerum adiunctis nonnulli Episcopi iusserunt, can. 230, § 2 spectato, at Eadem simul commonefacit peropportunum esse, ut clara teneatur traditio quod attinet ad munus ad altare ex parte puerorum. Notum enim est hoc effecisse ut sacerdotales vocationes feliciter augerentur. Semper igitur manebit officium ut puerorum ministrantium manipuli continuentur et sustententur.

3. Si autem in aliqua dioecesi, prae oculis can. 230, § 2 habito, Episcopus sinet ut peculiares ob rationes ad altare munus etiam mulieribus permittatur, hoc, ad normam quam supra diximus, plane fidelibus explicari debet, et pariter ostendendum mulieres saepe munus lectoris in liturgia complere easque Sacram Communionem distribuire posse, tamquam extraordinarias Eucharistiae ministras, atque alia officia praestare, quemadmodum can. 230, § 3 prospicit:

4. Perspicuum exinde esse debet haec liturgica munera « ex temporanea deputatione » obiri, ad Episcopi iudicium, nullo exsistente iure ut laici, sive viri sive mulieres, ea expleant. 

Antonius M. Card. Javierre Ortas,
Praefectus

+ Geraldus M. Agnelo,
a Secretis
 

 

Can. 230, § 3,cf. interpretatio authentica can. 910 § 2 

Can. 299, § 3,cf. interpretatio authentica can. 1737 

Cann. 346, § 1 e 402, § 1 (cf. AAS, LXXXIII, 1991, 1093) 

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in ordinario coetu diei 2 iulii 1991 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. « Utrum, Episcopi emeriti, de quibus in can. 402, § 1, ab Episcoporum Conferentia eligi possint, iuxta can. 346, § 1 praescriptum, uti Synodi Episcoporum sodales ».
R. Affirmative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus Il in Audientia die 10 octobris 1991 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit. 

+ Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses

+ Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis 

 

Cann. 434 e 452 (cf. AAS, LXXXI, 1989, 388) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici luris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 19 ianuarii 1988 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum Episcopus auxiliaris munere Praesidis (aut Pro-Praesidis) in Episcoporum conferentiis fungi possit.

Utrum id possit in conventibus Episcoporum regionis ecclesiasticae, de quibus in can. 434.
R. Negative ad utrumque. 

Summus Pontifex loannes Paulus II in Audientia diei 23 maii 1988 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 455, § 1 (cf. AAS, LXXVII 1985, 771)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

I
De decretis generalibus exsecutoriis

D. Utrum sub locutione « decreta generalia » de qua in can. 455, § 1, veniant etiam decreta generalia exsecutoria de quibus in cann. 31-33.
R. Affirmative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 502, § 1 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

III

D. a) Utrum, ad normam Can. 502, §1, membrum Collegii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris.
R. Affirmative. 

D. b) Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus dioecesanus alium in eius loco nominare debeat.
R. Negative et ad mentem.

Mens autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in Can. 502, § 1 requisitus

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus eas publicari iussit.

+ Rosalius Castillo Lara,
Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis

 

Can. 509, § 1 (cf. AAS, LXXXI, 1989, 991)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 24 Ianuarii 1989 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum praesidis electio imponatur in canonicorum capitulis vi can. 509, § 1.
R. Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Maii 1989 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius IosephusCard. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz Casado,
a Secretis

 

Can. 684, § 3 (cf. AAS, LXXIX, 1987, 1249) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu die 29 aprilis 1987 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. « Utrum verbo ‘religiosus’, de quo in can. 684, § 3, intelligatur tantum religiosus a votis perpetuis an etiam religiosus a votis temporariis ».
R. Negative ad primum, affirmative ad secundum. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus Il in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 700 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario Coetu diei 21 martii 1986, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum decretum dimissionis iuxta can. 700 CIC a Moderatore supremo prolatum dimisso notificandum sit ante Sanctae Sedis confirmationem, aut post eiusdem confirmationem.
R. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram. 

II

D. Utrum auctoritas competens ad recipiendum recursum in suspensivo contra sodalis dimissionem sit Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, quae decretum confirmavit, aut Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal.
R. Affirmative ad primam partem; negative ad alteram. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 maii 1986 infrascripto concessa, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Cann. 705-707 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 29 aprilis 1986 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum Episcopus religiosus gaudeat in proprio instituto voce activa et passiva.
R. Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 maii 1986 infrascripto concessa, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

(cf. AAS, LXXX, 1988, 1818-1819) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 19 Ianuarii 1988 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

II

D. Utrum religiosi, Romanae Rotae Praelati Auditores nominati, exempti habendi sint ab Ordinario religioso et ab obligationibus, quae e professione religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Episcopatum evectorum.
R. Negative ad utrumque, salvis iis quae ad exercitium proprii officii spectant. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 Maii 1988 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 767, § 1 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1249)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu die 26 maii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum Episcopus dioecesanus dispensare valeat a praescripto can. 767, § 1, quo sacerdoti aut diacono homilia reservatur.
R. Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 830, § 3 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1249) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu die 29 aprilis 1987 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

II

D. Utrum licentia, de qua in can. 830, § 3, imprimendo sit in libris typis editis, indicatis nomine concedentis, die et loco concessionis ».
R. Affirmative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 910, § 2 (cf. AAS, LXXX, 1988,1373) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 20 Februarii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum minister extraordinarius sacrae communionis, ad normam cann. 910, § 2 et 230, § 3 deputatus, suum munus suppletorium exercere possit etiam cum praesentes sint in ecclesia, etsi ad celebrationem eucharisticam non participantes, ministri ordinarii qui non sint quoquo modo impediti.
R. Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II de supradicta decisione certior factus, die 1 iunii 1988 eam publici iuris fieri iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 917 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

I

D.Utrum, ad normam can. 917, fideles qui Sanctissimam Eucharistiam iam recepit, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, an quoties eucharisticam celebrationem participat.
R. Affirmative ad primum; Negative ad secundum. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus eas publicari iussit. 

+ Rosalius Castillo Lara,
Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 951, § 1 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1132) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu die 20 februarii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum Ordinarius de quo in can. 951, § 1 intelligendus sit Ordinarius loci in quo Missa celebratur, an Ordinarius proprius celebrantis.
R. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, nisi de parochis et vicariis paroecialibus, pro quibus Ordinarius intelligitur Ordinarius loci, agatur. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 aprilis 1987 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 964, § 2 (cf. AAS, XC, 1998, p. 711) 

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 16 iunii 1998, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum attento praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa.
R. Affirmative

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 7 iulii 1998 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit. 

+ Iulianus Herranz,
Archiepiscopus titularis Vertarensis, Praeses

+ Bruno Bertagna,
Episcopus titularis Drivastensis, a Secretis

 

Can. 1103 (cf. AAS, LXXIX, 1987, 1132) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 25 novembris 1986 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum vitium consensus de quo in can. 1103 matrimoniis non catholicorum applicari possit.
R. Affirmative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 aprilis 1987 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 1263 (cf. AAS, LXXXI, 1989, 991) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 24 Ianuarii 1989 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

II

D. Utrum sub verbis can. 1263 « personis iuridicis publicis suo regimini subiectis » comprehendantur quoque scholae externae institutorum religiosorum iuris pontificii.
R. Negative. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Maii 1989 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz Casado,
a Secretis
 

 

Can. 1367 CIC et 1442 CCEO (cf. AAS, XCI, 1999, p. 918) 

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 4 iunii 1999, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum « abicere » intelligatur tantum ut actus proiciendi necne.
R. Negative et ad mentem

Mens est quamlibet actionem Sacras Species volontarie et graviter despicientem censendam esse inclusam in verbo « abicere ». 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 3 iulii 1999 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit. 

+ Iulianus Herranz,
Archiepiscopus titularis Vertarensis, Praeses

+ Bruno Bertagna,
Episcopus titularis Drivastensis, a Secretis

 

Commentatio ab Excellentissimo Preside parata: 

TUTELA DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA 

In merito all’interpretazione autentica circa i canoni 1367 del C.I.C. e 1442 C.C.E.O., che si pubblica oggi su « L’Osservatore Romano », si fa presente che:

1. Con una espressione tanto lapidaria come ricca e pregnante il Concilio Vaticano II ha affermato: « In Sanctissima Eucharistia totum bonum spirituale Ecclesiae continetur » (Decreto «Presbyterorum ordinis»: n. 5). E il Codice di Diritto Canonico, sintetizzando l’abbondante insegnamento conciliare in merito e il perenne ammaestramento della Chiesa, sancisce: « Augustissimo Sacramento è la Santissima Eucaristia nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa » (can. 897); pertanto « i fedeli abbiano in sommo onore la Santissima Eucaristia (...) ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione » (can. 898).

Si comprende perciò la cura e l’impegno dei Pastori della Chiesa perché questo inestimabile Dono sia profondamente e religiosamente amato, tutelato e circondato di quel culto che esprima nel miglior modo possibile alla limitatezza umana la fede nella reale Presenza di Cristo — corpo, sangue, anima e divinità — sotto le Specie eucaristiche, anche dopo la celebrazione del Santo Sacrificio.

2. Come i credenti sono sollecitati ad esprimere tale fede con gesti, preghiere e oggetti nobilmente decorosi, così è raccomandato che qualsiasi sciatteria o trascuratezza, trascuratezza, segno di diminuita consapevolezza della divina Presenza eucaristica, sia bandita accuratamente dal comportamento dei sacri ministri e dei fedeli. Anzi, appare necessario che nella nostra epoca, caratterizzata dalla fretta anche nel rapporto personale con Dio, la catechesi riconduca il popolo cristiano al completo culto eucaristico, che non si riduce alla partecipazione alla Santa Messa comunicando con le dovute disposizioni, ma comprende anche la frequente adorazione personale e comunitaria — del Santissimo Sacramento, e la cura amorosa perché il tabernacolo — in cui si conserva l’Eucaristia — sia collocato in un altare o luogo della chiesa ben visibile, davvero nobile e debitamente ornato, in modo da costituire il centro di attrazione d’ogni cuore innamorato di Cristo.

3. In contrapposizione a così profonda venerazione verso il Pane vivo disceso dal cielo possono capitare, e qualche volta sono capitati e capitano, non solo deplorevoli abusi disciplinari, ma perfino atti di disprezzo e di profanazione da parte di persone che, quasi diabolicamente ispirate, presumono di combattere in tal modo quanto di più sacro la Chiesa e il popolo fedele custodiscono, adorano, amano.

Allo scopo di dissuadere chi da siffatti sentimenti si lasciasse fuorviare, la Chiesa, insieme con l’esortazione ai credenti perché evitino ogni forma di deprecabile noncuranza e trascuratezza, contempla anche il caso spiacevolissimo di atti che deliberatamente siano compiuti in odio e ad oltraggio del Santissimo Sacramento. Questi gesti costituiscono senza dubbio — a ragione della materia — gravissima colpa morale di sacrilegio. Ricorda, infatti, il Catechismo della Chiesa Cattolica che il sacrilegio « è un peccato grave soprattutto quando commesso contro l’Eucaristia, poiché in questo sacramento ci è reso presente sostanzialmente il Corpo stesso di Cristo » (n. 2120).

4. Anzi, in determinati casi questi sacrilegi costituiscono veri e propri delitti, secondo i canoni della legislazione ecclesiastica, sia latina che orientale, ai quali pertanto è annessa una pena. È quanto stabilisce il can. 1367 del Codice di Diritto Canonico, cui corrisponde, con i mutamenti propri di quella legislazione, il can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali.

Il testo del can. 1367 è il seguente: «Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest».

5. Attese le varie traduzioni che sono state eseguite del Codice di Diritto Canonico, con le conseguenti sfumature diverse che le parole proprie di ciascun idioma presentano, a questo Pontificio Consiglio è stato posto il dubbio se la parola « abicit » debba intendersi unicamente nel senso proprio — ma riduttivo — di « gettar via » le Specie Eucaristiche, o nel senso troppo generico di « profanare ». Ferme restando, quindi, le due fattispecie di delitto consistenti nell’asportazione (abducit) e nella conservazione (retinet) delle sacre Specie — in ambedue i casi « a scopo sacrilego » —, è stata chiesta un’interpretazione autentica della prima fattispecie, espressa con il verbo abicit. Questo Pontificio Consiglio, dopo attento studio, ha dato la seguente interpretazione autentica, confermata dal Santo Padre che ne ha ordinato la promulgazione (cf. CIC, can. 16, § 2; CCEO, can. 1498, § 2).

Il verbo abicit va inteso non solo nel senso stretto di gettar via e nemmeno genericamente nel senso di profanare, ma nel significato più ampio di disprezzare, spregiare, umiliare. Pertanto commette grave delitto di sacrilegio contro il Corpo e il Sangue di Cristo chi asporta e/o conserva le sacre Specie con fine sacrilego (osceno, superstizioso, empio) e chi, anche senza sottrarle dal tabernacolo, dall’ostensorio o dall’altare, ne fa oggetto di un qualsiasi atto esterno, volontario e grave di disprezzo. A colui che si fa colpevole di questo delitto è comminata, nella Chiesa latina, la pena della scomunica latae sententiae (cioè automatica) la cui assoluzione è riservata alla Santa Sede; nelle Chiese orientali cattoliche la scomunica maggiore ferendae sententiae (cioè inflitta).

6. Non sarà inutile ricordare, come del resto si è già accennato sopra, che non va confuso il peccato di sacrilegio con il delitto di sacrilegio; infatti, non tutti i peccati commessi in materia si configurano come delitti. La dottrina canonistica insegna che il delitto è una violazione esterna e imputabile di una legge ecclesiastica, cui è ordinariamente annessa una sanzione penale. Valgono, quindi, tutte le norme e le circostanze attenuanti o scusanti, riportate nei rispettivi Codici latino e orientale. In particolare, va notato che il delitto di sacrilegio, di cui stiamo trattando, deve contemplare un atto esterno, ma non necessariamente pubblico.

7. La Chiesa, anche quando è, per così dire, costretta a comminare delle pene, è mossa sempre dalla necessità di salvaguardare l’integrità morale della comunità ecclesiastica e procurare il bene spirituale e la correzione dei delinquenti ma in questo caso lo fa anche, e primariamente, per tutelare il Bene più grande che ha ricevuto dalla divina misericordia, cioè lo stesso Cristo Signore, fatto « pane di vita eterna » (cf. Gv 6, 27) nella Santissima Eucaristia. 

+ JULIÁN HERRANZ
Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente

 

SAFEGUARDING THE BREAD OF LIFE
COME DOWN FROM HEAVEN
 

 

Regarding the authentic interpretation of canons 1367 CIC and 1442 CCEO, the following points should be kept in mind:

1. In an expression as lapidary as it is rich and pregnant, the Second Vatican Council said: “ In the most blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church (Decree Presbyterorum ordinis, n. 5). And the Code of Canon Law summarizes the Council’s abundant teaching on the subject and the Church’s perennial doctrine, asserting: “The most august sacrament is the blessed Eucharist, in which Christ the Lord himself is contained, offered and received, and by which the Church continually lives and grows “ (can. 897); therefore “ Christ’s faithful are to hold the blessed Eucharist in the highesthonour...; they should receive the sacrament with great devotion and frequently, and should reverence it with the greatest adoration “ (can. 898).

Therefore we can understand the care and efforts of the Church’s Pastors to see that this priceless Gift is deeply and devoutly loved, safeguarded and surrounded with that worship which expresses in the best way humanly possible our faith in Christ’s real presence — body, blood, soul and divinity — under the Eucharistic Species, even after the Holy Sacrifice has been celebrated.

2. Just as believers are asked to express this faith with actions, prayers and objects of noble dignity, so it is also advisable that any kind of carelessness or negligence, the sign of a diminished sense of the Eucharistic divine presence, be carefully avoided in thebehaviourof sacred ministers and the faithful. Indeed, in our age marked by haste even in one’s personal relationship with God, catechesis should reacquaint the Christian people with the whole of Eucharistic worship, which cannot be reduced to participation in Holy Mass and to receiving Communion with the proper dispositions, but also includes frequent adoration — personal and communal of the Blessed Sacrament, and the loving concern that the tabernacle — in which the Eucharist is kept — be placed on an altar or in a part of the church that is clearly visible, truly noble and duly adorned, so that it is acentreof attraction for every heart in love with Christ.

3. In contrast to such profound veneration for the true Bread come down from heaven, not only can deplorable disciplinary abuses occur, sometimes have occurred and still occur, but even acts of contempt and profanation on the part of individuals who, under almost diabolical inspiration, dare to oppose in this way whatever the Church and the faithful hold, adore and love as most sacred.

In order to deter those who let themselves be misled by such sentiments, the Church not only urges the faithful to avoid any form of disgraceful carelessness and negligence, but also considers the most unfortunate case of deliberate acts of hatred or contempt for the Blessed Sacrament. These actions certainly constitute — by reason of their matter — a very grave sin of sacrilege. The Catechism of the Catholic Church says in fact that sacrilege “ is a grave sin especially when committed against the Eucharist, for in this sacrament the true Body of Christ is made substantially present for us “ (n. 2120).

4. Moreover, in certain cases these sacrileges constitute true and real offences [delicta], according to the canons of both Latin and Eastern Church law, to which a penalty is attached. This is determined in can. 1367 of the Code of Canon Law, corresponding to can. 1442 of the Code of Canons of the Eastern Churches, with the variations proper to that legislation.

Here is the text of can. 1367: “ Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest.

5. Given the various translations made of the Code of Canon Law, with the different nuances resulting from the expressions of each language, a dubium was submitted to this Pontifical Council as to whether the word “ abicit should be understood only in its proper — but limited — sense of “ to throw way” the Eucharistic Species, or in the overly generic sense of “ to profane “. Therefore, while the two cases of offence consisting in taking away (abducit) or in keeping (retinet) the Sacred Species — in both cases “ for a sacrilegious purpose “ — are clear, an authentic interpretation was requested of the first case, expressed in the word abicit. After careful study, this Pontifical Council has given the following authentic interpretation, confirmed by the Holy Father, who ordered it to be promulgated (cf. CIC, can. 16, § 2; CCEO, can. 1498, § 2).

The verb abicit should not be understood only in the strict sense of throwing away, nor in the generic sense of profaning, but with the broader meaning of to scorn, disdain, demean. Therefore, a grave offence of sacrilege against the Body and Blood of Christ is committed by anyone who takes away and/or keeps the Sacred Species for a sacrilegious (obscene, superstitious, irreligious) purpose, and by anyone who, even without removing them from the tabernacle, monstrance or altar, makes them the object of any external, voluntary and serious act of contempt. Anyone guilty of this offence incursin the Latin Church, the penalty of excommunication latae sententiae (i.e., automatically), the absolution of which is reserved to the Holy See; in the Eastern Catholic Churches he incurs a major excommunication ferendae sententiae (i.e., to be imposed).

6. It is helpful to remember, as was mentioned above, that the sin of sacrilege should not be confused with the offence of sacrilege; in fact, not all sins committed in this area are offences. Canonical doctrine teaches that an offence is an external and imputable violation of an ecclesiastical law, to which a penal sanction is ordinarily attached. Therefore, all the norms and attenuating or excusing circumstances given in the Latin and Eastern Codes apply here. In particular, it should be noted that the offence of sacrilege we are discussing also involves an external but not necessarily public, act.

7. Even when the Church is forced, as it were, to impose penalties, she is also moved by the need to safeguard the moral integrity of the ecclesiastical community and to seek the spiritual good and correction of the offenders, but in this case she does so, also and primarily, in order to safeguard the greatest Good she has received from the divine mercy, i.e., Christ the Lord himself, who has become "the bread of eternal life" (cf. Jn 6:27) in the most blessed Eucharist. 

+ Julián Herranz
Titular Archbishop of Vertara President
 

 

Can. 1398(cf. AAS, LXXX, 1988, 1818-1819) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 19 ianuarii 1988 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum abortus, de quo in can. 1398, intelligatur tantum de eiectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur.
R. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 Maii 1988 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius IosephusCard. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis

 

Cann. 1522 et 1525 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1324) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 29 aprilis 1986 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum finita instantia per peremptionem vel per renuntiationem, si quis velit causa denuo introducere vel prosequi, ea resumi debeat apud forum quo primum pertractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis.
R. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 Maii 1986 infrascripto impertita, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius IosephusCard. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 1673, 3º (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 28 februarii 1986, quod sequitur dubio, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum Vicarius iudicialis, cuius consensus requiritur ad normam can. 1673, 3º, sit Vicarius iudicialis dioecesis in qua domicilium habet pars conventa an Tribunalis interdioecesani.
R. Negative ad primum et ad mentem.

Mens autem est: si in casu particulari deficiat Vicarius iudicialis dioecesanus requiritur consensus Episcopi. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 Maii 1986 infrascripto impertita, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 1686 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:

II

D. Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui, etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attentarunt coram civili officiali aut ministro acatholico, necessarium requiratur processus documentalis de quo in can. 1686, an sufficiat investigatio praematrimonialis ad normam cann. 1066-1067. 
R. Negative ad primum; Affirmative ad secundum.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit. 

+ Rosalius Castillo Lara, Archiep. tit Praecausen.,
Pro
-Praeses

Iulianus Herranz,
a Secretis
 

 

Can. 1737 (cf. AAS, LXXX, 1988, 1818) 

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 29 Aprilis 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 

D. Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis de qua in can. 299, § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesani.
R. Negative, qua coetus; affirmative, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit. 

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara,
Praeses

Iulianus Herranz Casado,
a Secretis

   

top