The Holy See
back up
Search
riga

SYNODUS EPISCOPORUM

 

I. Apostolica sollicitudo (15 septembris 1965)

II. Ordo Synodi Episcoporum

Rescriptum ex Audientia (29 septembris 2006)

1. Proœmium

2. Textus

3. Modus procedendi in Circulis Minoribus
(Adnexum)

Index

________________________________________

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA *

Sanctus Pater Benedictus XVI, cum Secretariae Generalis Synodi Episcoporum sententiam exceperit de Ordine Synodi Episcoporum, iam annis 1969 et 1971 recognito et aucto, nunc vero rursus opportune recognoscendo atque variationibus augendo conformibus dispositionum Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, eas adprobat ac publici iuris fieri iubet.

Romanus Pontifex mandat ut hic textus Ordinis Synodi Episcoporum ab omnibus, quorum interest, religiose servetur.

Datum e Civitate Vaticana, die 29 mensis Septembris, anno Domini 2006.

Tharsicius Card. Bertone
Secretarius Status

* AAS 98 (2006), pp. 755-779.

________________________________________

ORDO SYNODI EPISCOPORUM

PROŒMIUM

Inter Concilii Vaticani II celebrationem, matura facta est persuasio Romanum Pontificem, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, modo manifestiore efficacioreque suam cum Episcopis unionem exercere posse[1]. Ad hunc finem Paulus Papa VI, Litteris Apostolicis Apostolica sollicitudo, die 15 mensis Septembris anni 1965 datis, Synodum Episcoporum constituit[2], eiusque institutionalia structuram et munus definiit. Huius novi instituti Decreta Concilii Vaticani II Christus Dominus (n. 5) et Ad gentes (n. 29) mentionem faciunt.

Synodus Episcoporum, totum quodammodo repraesentans Episcopatum catholicum, peculiarem in modum communionis animum ostendit, qui Episcopos et cum Romano Pontifice et inter se iungit[3]. Locus insignis est, in quo coetus Episcoporum, Romani Pontificis potestati directe atque immediate subiectus[4], Episcoporum affectum collegialem et sollicitudinem de totius Ecclesiae bono demonstrans, suum firmum consilium, Spiritu agente, de variis ecclesialibus quaestionibus profert[5].

Attamen, « quod Synodus plerumque munus gerit solum consultivum, id eius pondus haud extenuat. In Ecclesia namque cuiuslibet collegialis instituti finis, cum consultivus tum deliberativus, semper est veritatis bonive Ecclesiae conquisitio. Cum porro de eadem agitur fide comprobanda, consensus Ecclesiae haud votis computatis praebetur, sed fructus est agentis Spiritus, animae unius Christi Ecclesiae »[6].

Codex Iuris Canonici, die 25 mensis Ianuarii anni 1983 promulgatus, in canones redegit praecipua elementa Synodi Episcoporum structurae[7], quam, pariter atque Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, promulgatus die 18 mensis Octobris anni 1990, adscripsit organismis, qui, suo quisque officio congruenter, Romano Pontifici praesto sunt in suprema auctoritate exercenda[8].

Ad Synodi Episcoporum structuram et operam necnon rationem procedendi in diversis coetibus aptius disponendam, statim post eius institutionem Ordo Synodi Episcoporum die 8 mensis Decembris anni 1966 promulgatus est[9]. Quae norma praeceptiva postea, duabus diversis occasionibus datis, recognita est atque ditata elementis, quae e Synodis actu celebratis progressa erant[10].

Ut necessitatibus certis, in Synodis celebrandis ortis, obviam iretur, decursu annorum perinde aliae normae fuerunt addendae atque Modus procedendi in Circulis Minoribus fuit exarandus et certorum quorundam articulorum Explicationes Quaedam adiciendae fuerunt.

Usus rerum et experientia, quae his quadraginta annis coetibus Synodi Episcoporum celebrandis aucta sunt, ut Ordo Synodi Episcoporum recognosceretur necessario suaserunt, ut ea quoque iuridica statuta comprehenderet, quae aliae normae completivae subinde datae sanxissent.

Huic documento est Modus Procedendi in Circulis Minoribus adnexus.

 

PARS PRIMA

DE SUPREMA POTESTATE
DEQUE PERSONIS IN SYNODO EPISCOPORUM
PARTEM HABENTIBUS

Caput I

De Romano Pontifice

Art. 1

De Romani Pontificis potestate

§ 1. Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem proprie est:

1º convocare Synodum Episcoporum, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint;

2º quaestiones pertractandas statuere opportuno tempore ante Synodi celebrationem;

3º sodalium, qui ad normam art. 6, §1, §2 eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales nominare;

4º decernere ut argumentorum pertractandorum materia iis, qui disceptationi adesse debent, nota fiat;

5º rerum agendarum ordinem definire;

6º per se aut per alios Synodo praeesse;

7º circa vota prolata decernere;

8º decisiones ratas habere cum, certis in casibus, potestate deliberativa Synodum instruxerit;

9º Synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et dissolvere.

§ 2. Sede Apostolica post convocatam Synodum aut inter eius celebrationem vacante vel impedita, statim suspenditur Synodus, donec novus Pontifex ipsam continuandam aut ex novo convocandam decreverit.

Caput II

De Praeside Delegato

Art. 2

De Praesidis Delegati nominatione

§ 1. Praeses Delegatus nomine et auctoritate Romani Pontificis coetui praeest.

§ 2. Praeses Delegatus a Romano Pontifice nominatur, eiusque munus cessat post absolutum coetum, pro quo nominatus erat.

§ 3. Si Romanus Pontifex plures deputaverit, qui coetui praesint, hi officio fungentur alter alteri succedentes, ordine ab ipso Romano Pontifice statuto.

Art. 3

De Praesidis Delegati muneribus

Praesidis Delegati est:

1º moderari Synodi labores, iuxta facultates sibi in litteris delegationis tributas, secundum ordinem rerum agendarum statutum, necnon servatis normis procedendi in hoc Ordine praescriptis;

2º quibusdam Sodalibus, cum opportunitas id suadeat, peculiaria munera tribuere, ut coetus aptiore ratione suis vacet laboribus;

3º acta coetus subsignare. Quod si Praesides Delegati plures sint, omnes acta conclusiva coetus subsignant.

Caput III

De Synodi Coetibus

Art. 4

De synodalium coetuum generibus

Synodus Episcoporum congregatur:

1º in coetum generalem ordinarium, si, suapte natura ac momento, res tractandae suadeant pro bono Ecclesiae universae doctrinam, prudentiam atque vota totius Catholici orbis Episcopatus esse exquirenda;

2º in coetum generalem extraordinarium, si res tractandae, etiamsi ad bonum Ecclesiae universae spectent, expeditam tamen definitionem requirant;

3º in coetum specialem, si maioris momenti negotia respiciant Ecclesiae bonum, quod ad unam vel plures regiones praesertim pertineat.

Caput IV

De Synodi Participibus

Art. 5

De Membris seu Sodalibus

§ 1. Coetui Generali Ordinario Synodi intersunt:

a)Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, Metropolitae Ecclesiarum Metropolitanarum sui iuris Ecclesiarum Orientalium Catholicarum aut Episcopus peritus in materia pertractanda in Synodo a Patriarcha, ab Archiepiscopo Maiore, a Metropolita Ecclesiarum Metropolitanarum sui iuris, de consensu Synodi Episcoporum aut Consilii Hierarcharum Ecclesiae, cui praesunt, designatus;

b) Episcopi electi a Synodis Episcoporum et a Consiliis Hierarcharum Ecclesiarum Orientalium Catholicarum, ad normam art. 6, § 1, 5º;

c) Episcopi electi a singulis Conferentiis Episcopalibus nationalibus iuxta art. 6, § l, 3º;

d) Episcopi electi a Conferentiis Episcopalibus plurium nationum, constitutis scilicet pro iis nationibus, quae propriam Conferentiam non habent, ad normam art. 6, § 1, 4º;

e) Viri Religiosi decem qui partes agunt Institutorum Religiosorum Clericalium, electi ab Unione Superiorum Generalium, iuxta art. 6, § 2.

2º Praepositi Curiae Romanae Dicasteriis.

§ 2. Coetui Extraordinario intersunt:

a) Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, Metropolitae Ecclesiarum Metropolitanarum sui iuris Ecclesiarum Orientalium Catholicarum aut, obstante impedimento, Episcopus designatus ad normam art. 5, § 1, 1º a;

b) Praesides Conferentiarum Episcopalium nationalium aut, obstante impedimento, primus inter Praesidis Vicarios;

c) Praesides Conferentiarum Episcopalium plurium nationum, pro iis nationibus constitutarum, quae propriam Conferentiam non habent, aut, obstante impedimento, primus inter Praesidis Vicarios;

d) Viri Religiosi tres qui partes agunt Institutorum Religiosorum Clericalium, electi ab Unione Superiorum Generalium;

2º Praepositi Curiae Romanae Dicasteriis.

§ 3. Coetui Speciali intersunt:

1º Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, Metropolitae Ecclesiarum Metropolitanarum sui iuris Ecclesiarum Orientalium Catholicarum aut Episcopus peritus in materia pertractanda in Synodo a Patriarcha, ab Archiepiscopo Maiore, a Metropolita Ecclesiarum Metropolitanarum sui iuris de consensu Synodi Episcoporum aut Consilii Hierarcharum Ecclesiae, cui praesunt, designatus; Episcopi Orientales electi ad normam art. 5, § 1, 1º b, pariter ac repraesentantes sive Conferentiarum Episcopalium unius vel plurium nationum, sive Institutorum Religiosorum Clericalium, ad mentem huius ipsius articuli sub § 1, articuli 6, § 1, 4º et, quoad Religiosorum numerum, articuli 6, § 2, 4º, qui omnes tamen ad regiones pertineant pro quibus Synodus Episcoporum convocata est.

2º Coetui Speciali intersunt etiam Praepositi Curiae Romanae Dicasteriis, quibus ratio et causa cum materiis tractandis est.

§ 4. Singulis coetibus intersunt etiam Sodales, sive Episcopi sive Religiosi qui partes agunt Institutorum Religiosorum Clericalium sive etiam ecclesiastici viri periti, a Romano Pontifice nominati, usque ad quindecim centesimas partes universi numeri Membrorum.

Art. 6

De Sodalibus eligendis

§ 1.

1º Episcopi a Conferentiis Episcoporum unius vel plurium nationum deputati ii habendi sunt, qui electi fuerint per secreta suffragia a sua quisque Conferentia in plenaria sessione coadunata.

2º Hae electiones fiunt ad normam C.I.C., can. 119, lº. Si plures eligendi sint, pro singulis electionibus proprium habeatur scrutinium, ita ut alter non eligatur nisi postquam prior electus fuerit.

3º Episcopi ita eliguntur:

a) unus repraesentans pro unaquaque Conferentia Episcopali nationali, quae constet non plus quam 25 membris;

b) duo repraesentantes cum ipsa constet membris a 26 usque ad 50;

c) tres repraesentantes cum ipsa constet membris a 51 usque ad 100;

d) quattuor repraesentantes cum ipsa constet membris plus quam 100.

4º Conferentiae Episcopales plurium nationum eligunt eos, qui ipsarum partes agunt, secundum easdem normas.

5º Ab Ecclesiis Orientalibus Catholicis, praeter ea quae statuta sunt in art. 5, § 1, 1º a, eligi poterit unus repraesentans, ad mentem C.C.E.O., can. 956, § 1, pro Synodo Episcoporum aut Consilio Hierarcharum, cum constet membris a 26 usque ad 50, duo repraesentantes pro Synodo aut Consilio Hierarcharum, cum constet membris a 51 usque ad 100.

6º In eligendis Episcopis summopere ratio habenda est non solum ipsorum scientiae et prudentiae generatim, sed etiam cognitionis, ad theoriam et praxim quod attinet, materiae de qua Synodus pertractabit.

7º Electorum nomina Praepositi Ecclesiis Orientalibus Catholicis, de quibus in art. 5, § 1, 1º a, atque Praesides Conferentiarum Episcopalium communicabunt cum Secretario Generali per Legatum Pontificium suae nationis, idque saltem quinque mensibus ante inchoandum coetum.

§ 2.

1º Electio Virorum Religiosorum, de quibus in art. 5 huius Ordinis, fit, congrua congruis referendo, ad normam § 1, 2º huius articuli.

2º In eligendis Viris Religiosis ratio habeatur non solum ipsorum scientiae et prudentiae generatim, sed etiam cognitionis, ad theoriam et praxim quod attinet, materiae de qua Synodus pertractabit.

3º Electorum nomina Praeses Unionis Superiorum Generalium communicabit cum Secretario Generali saltem quinque mensibus ante inchoandum coetum.

4º Sodales, nec plures quidem quam duo, ad partes agendas Institutorum Religiosorum in Coetu Speciali Synodi ab Unione Superiorum Generalium eligentur inter viros peritos, qui sive materiam rerum agendarum sive regiones, etsi e loco non sint, cognoscunt, pro quibus Synodus convocata est.

§ 3. Episcoporum et Religiosorum, qui electi sint, nomina publici iuris ne fiant, donec ipsorum electionem Romanus Pontifex ratam habuerit.

§ 4. Synodi Episcoporum et Consilia Hierarcharum Ecclesiarum Orientalium Catholicarum, Conferentiae Episcopales et Unio Superiorum Generalium, de quibus in § 1 et § 2, unum alterumve Sodalium Substitutum eligant, qui, Romano Pontifice approbante, solummodo partem in Synodo agere poterit, si quis Sodalium electorum adesse nequiverit.

§ 5. Ineunte quolibet synodali coetu, Sodales electi exhibebunt Romano Pontifici, per Secretarium Generalem, authenticum suae deputationis instrumentum a Praeposito propriae Ecclesiae Orientalis Catholicae, sive a Praeposito vel a Secretario Conferentiae Episcopalis, aut, si de Religiosis agatur, a Praeside vel a Secretario Unionis Superiorum Generalium subsignatum.

Art. 7

De aliis Participibus

Invitari possunt Synodo, absque ullo suffragium ferendi iure, personae aliae prout:

1º Adiutores Secretarii Specialis, ad normam art. 14, § 4 designati, qui cum Secretario Speciali collaborent intuitu Relationis post disceptationem necnon Elenchi Propositionum vel aliorum, si forte accidat, documentorum;

2º Auditores, qui synodalibus laboribus adsint;

3º Delegati Fraterni, qui ecclesias et ecclesiales communitates repraesentent, quae cum Ecclesia Catholica plena communione non fruuntur.

Caput V

De Commissionibus Studiorum

Art. 8

De Commissionibus Studiorum constituendis

§1.

1º Si res, de qua in Synodo agitur, ulteriore enucleatione indigeat, Praesidis Delegati est, de consensu Romani Pontificis, peculiares inter Sodales Commissiones Studiorum constituere.

2º Uniuscuiusque propterea Commissionis est tantummodo studere textui argumenti melius forte redigendo aut difficultati propositae solvendae.

§ 2. Nisi aliter statutum fuerit a Romano Pontifice, singulae Commissiones constant ex duodecim membris, in materia peritis, quorum octo a Coetu eliguntur, quattuor vero nominantur a Romano Pontifice.

§ 3. De Romani Pontificis assensu, constituetur, ad normam praecedentis § 2, etiam Commissio Nuntio vel alii Documento forte redigendo, quod, Patribus Synodalibus approbantibus, publici iuris fiet.

Art. 9

De Sodalibus Commissionum Studiorum eligendis

1º Electiones Sodalium Commissionum Studiorum ad normam C. I. C., can. 119, 1º fiunt.

2º Inter electos vel nominatos Romanus Pontifex Praesidem et Praesidis Vicarium eligit.

3º Sodalis uniuscuiusque Commissionis eligi potest quilibet e Patribus, exceptis Praeside Delegato, Secretario Generali et Relatore Generali.

4º Secretarius Commissionis erit unus ex ipsius Sodalibus ab iisdem electus.

5º Commissionibus Studiorum intererit Secretarius Specialis, qui praesto erit in discussione argumenti, pro quo Commissio statuta est.

Caput VI

De Commissione Querelarum

Art. 10

De Commissionis Querelarum constitutione et munere

Initio uniuscuiusque coetus constituitur a Romano Pontifice Commissio trium Sodalium, cuius est porrectas querelas rite examinare et ad ipsum Romanum Pontificem deferre.

Caput VII

De Secretaria Generali Synodi Episcoporum

Art. 11

De Secretariae Generalis Synodi constitutione

§ 1. Secretaria Generalis Synodi Episcoporum est institutum permanens in servitium Synodi conditum, ita ut sit inter diversos eiusdem coetus ligamen.

§ 2. Secretariae Synodi partem, suo pro munere, habent Secretarius Generalis et Consilium Secretariae.

Art. 12

De Secretarii Generalis nominatione, muneribus et adiutoribus

§ 1. Secretarius Generalis a Romano Pontifice nominatur atque ad ipsius Romani Pontificis nutum munus suum exercet.

§ 2. Secretarii Generalis est iussa et mandata Romani Pontificis exsequi atque cum Eo communicare omnia quae ad Synodum spectant.

§ 3. Secretarius Generalis coetuum synodalium Sodalis est. In principio coetus laborum Relationem de Synodo apparanda proferì. Officia Secretariae moderatur eiusque acta subsignat.

§ 4. Secretarii Generalis item est labores Consilii Secretariae praeparare et promovere necnon sessiones eiusdem Consilii moderari.

§ 5. Ad Secretarium Generalem quoque pertinet:

1º mittere, de mandato Romani Pontificis, epistulas convocationis et ordinem rerum agendarum uniuscuiusque coetus Synodi, necnon documenta, instructiones et notitias ad eundem coetum spectantia;

2º communicare cum omnibus, quorum interest, nomina Membrorum seu Sodalium libere a Romano Pontifice designatorum ad normam n. X Litterarum Apostolicarum Apostolica sollicitudo, diei 15 mensis Septembris anni 1965; communicare item nominationem Praesidentis Delegati, Relatoris Generalis et Secretarii Specialis uniuscuiusque coetus a Romano Pontifice factam;

3º referre Romano Pontifici ea quae in laboribus Consilii Secretariae Generalis peracta sunt;

4º ordinem uniuscuiusque coetus praeparare atque Romano Pontifici subicere res in eo agendas et elenchum Membrorum, quae ratihabitione indigent;

5º synodalibus laboribus decurrentibus, curare singula munera tribuenda Sodalibus diversis, officiorum cumulo vitando;

6º transmittere processum verbalem uniuscuiusque coetus Synodi Patribus: Patriarchis, Archiepiscopis Maioribus et Metropolitis Ecclesiarum Metropolitanarum sui iuris, Praesidibus Conferentiarum Episcopalium, Praepositis Curiae Romanae Dicasteriis, Praesidi Unionis Superiorum Generalium;

7º exsequi ea quae Synodus Episcoporum ipsi mandaverit;

8º colligere, in ordinem disponere et asservare acta et documenta.

§ 6. Adiutores Secretarii Generalis nominantur, approbante Romano Pontifice, a Secretario Generali ex eoque dependent.

§ 7. Iidem Adiutores eliguntur inter ecclesiasticos viros idoneos et aptos, scientia et prudentia praeditos.

§ 8. Si res postulet, periti in rebus technicis a Secretario Generali, approbante Romano Pontifice, eligi possunt.

Art. 13

De Consilii Secretariae Generalis constitutione, muneribus et conventibus

§ 1. Consilium Ordinarium Secretariae Generalis in fine cuiusque Coetus Generalis Ordinarii Synodi constituitur.

§ 2. Idem constat quindecim Sodalibus, quorum duodecim ab ipsa Synodo eliguntur, ratione habita repraesentationis Episcoporum in toto orbe diffusorum, tres vero a Romano Pontifice designantur.

§ 3. Electio Sodalium fit per scrutinium secretum et vim habet iuris cum, demptis suffragiis nullis, parti absolute maiori eorum, qui suffragium dederunt, placuerit, aut, post primum inefficax scrutinium, parti relative maiori in secundo scrutinio. Quod si suffragia aequalia fuerint, servabitur norma C.I.C., can. 119, 1º.

§ 4. Episcopi in Consilio Secretariae Generalis electi munus suum servant, donec sequens Coetus Generalis Ordinarius initium habeat.

§ 5. Consilii Secretariae Generalis est adiutricem operam Secretario Generali praestare:

1º in examinandis omnibus quae a Synodis Episcoporum et Consiliis Hierarcharum Ecclesiarum Catholicarum Orientalium, Episcoporum Conferentiis, Dicasteriis Curiae Romanae et Unione Superiorum Generalium proponuntur quoad quaestiones in Synodo tractandas, ratione habita art. 1, § 1, 2º;

2º in praeparandis laboribus in proximo Synodi coetu persolvendis;

3º in praebendis consiliis quoad ea exsequenda quae a Synodo prolata et a Romano Pontifice approbata sunt;

4º in aliis demum quaestionibus quas Romanus Pontifex ipsi commiserit.

§ 6. Sodales Consilii Secretariae Generalis a Secretario Generali convocantur bis in anno et insuper quoties, de iudicio Romani Pontificis, id opportunum esse videatur.

§ 7. Similiter atque in Coetu Generali Ordinario, in fine Coetus Specialis Consilium Speciale Secretariae Generalis constituitur ad quinquennium, quo transacto Romanus Pontifex decernit ipsumne Consilium prorogandum atque Sodales confirmandi vel substituendi sint.

Caput VIII

De Relatore Generali et Secretario Speciali

Art. 14

De Relatoris Generalis et Secretarii Specialis nominatione

§ 1. Relator Generalis nominatur a Romano Pontifice pro unoquoque coetu.

§ 2. Secretarius Specialis nominatur a Romano Pontifice pro unoquoque coetu, in quo argumentum tractetur, cuius ipse sit peritus.

§ 3. Si argumenta diversa sunt, tot Secretarii Speciales nominantur quot sunt argumenta discutienda.

§ 4. Si casus ferat, nominantur a Romano Pontifice Adiutores Secretarii Specialis, de quibus in art. 7, 1º.

§ 5. Coetu absoluto, Relatoris Generalis et Secretarii Specialis munera cessant.

Art. 15

De Relatoris Generalis et Secretarii Specialis muneribus

§ 1. Relatoris Generalis est:

1º parare Relationem ante Disceptationem et Relationem post Disceptationem, de quibus ad artt. 31 et 32;

2º praeesse operi textum parandi Propositionum vel aliorum documentorum, quae, sub cura Secretarii Specialis exarata, suffragationi Patrum subicienda sunt, atque eadem in sessione plenaria proferre.

§ 2. Secretarius Specialis haec munera explet:

1º adest Relatori Generali in omnibus eius officiis;

2º ipso moderante, opus Adiutorum componit et curat ut exarentur Propositiones vel alia documenta suffragationi Patrum subicienda.

§ 3. Secretarius Specialis praesto est Praesidi Delegato, Relatori Generali et Secretario Generali pro apparandis documentis et relationibus; pro explanationibus et notitiis, iis praebendis, qui illas forte petant; pro actis denique conficiendis.

§ 4. In discussione argumenti fas est cuilibet Patri, de consensu Praesidis Delegati et ordine ab eo statuto, explicationes et notitias petere sive a Relatore sive praesertim a Secretario Speciali.

Caput IX

De Notitiis circa Synodum Vulgandis

Art. 16

De Commissione notitiis circa Synodum vulgandis

§ 1. Ad dandas notitias de Synodi conventibus et actuositate constituitur peculiaris Commissio, constans ex his Membris: Praeside et Praesidis Vicario, a Romano Pontifice nominatis, Secretario Generali Synodi, Secretario Speciali Synodi, Praeside Pontificii Consilii de Communicationibus Socialibus, Directore Sedis Vaticanae Diurnariis Edocendis, necnon quinque Patribus Synodalibus, a Praeside Delegato designatis, iuxta elenchum candidatorum a Commissionis Praeside propositorum.

§ 2. Commissionis Secretarius erit Director Sedis Vaticanae Diurnariis Edocendis.

§ 3. Commissioni competit, approbante Praeside Delegato, determinare rationes et modos, quibus notitiae vulgentur.

§ 4. Per Patres Synodales, a Praeside Commissionis, Praeside Delegato approbante, designatos, collationes cum diurnariis de singulis argumentis identidem fient.

PARS SECUNDA

NORMAE GENERALES

Caput I

De Synodo Episcoporum Convocanda

Art. 17

De ratione Synodi convocandae

§ 1. Synodus Episcoporum a Romano Pontifice opportuno tempore opportunisque modis convocatur.

§ 2. Praesidis Delegati est proximae congregationis diem et horam necnon materiam tractandam iuxta praestitutum ordinem indicare.

§ 3. Intimatio singulorum Sodalium tunc tantum locum habet, cum id Praeses Delegatus necessarium iudicaverit.

Caput II

De Vestibus Adhibendis

Art. 18

De vestibus in coetu adhibendis

In coetus congregationibus Sodales, ad quos pertinet, habitum pianum induunt; ceteri proprium publicum.

Caput III

De Praecedentia

Art. 19

De praecedentiae ordine

§ 1. Serventur, pro praecedentia, praescripta canonica et consuetudines.

§ 2. Si qui Sodalis forte extra ordinem sedeat, sententiam proferat vel alios actus faciat, nullum ius acquirit, ac nemini praeiudicium affert.

Caput IV

De Secreto Servando

Art. 20

De obligatione secreti servandi

Salvo praescripto art. 16, omnes qui in Synodo partem habent vinciuntur secreto quod attinet et ad actus praeparatorios et ad labores ipsius coetus, praesertim quod spectat ad singulorum sententias et suffragia atque coetus decisiones conclusionesque.

Caput V

De Lingua Synodo Adhibenda

Art. 21

De lingua in coetibus et actis adhibenda

In Coetu Generali Synodi et in actis conficiendis lingua latina adhibetur. Praeses Delegatus alias linguas adhibendi facultatem concedere potest.

Caput VI

De colligendis ac distribuendis Actis et Documentis

Art. 22

De ratione colligendi ac distribuendi acta et documenta

§ 1. Omnia acta et documenta colliguntur et distribuuntur per Secretarium Generalem.

§ 2. Argumenta, de quibus in coetu Synodi agendum est, transmittuntur antequam coetus initium capiat, ita ut tempus habeatur ad convocandos organismos quibus competit, ut rogentur sententiam.

Caput VII

De sententia exquirenda ab Organismis quibus competit

Art. 23

De ratione sententiae exquirendae

§ 1. Res, quas pertractandas Romanus Pontifex in Synodi convocatione statuerit, a Synodis Episcoporum et a Consiliis Hierarcharum Ecclesiarum Orientalium Catholicarum, ab unaquaque Episcoporum Conferentia, a Dicasteriis Curiae Romanae et ab Unione Superiorum Generalium studiose antea perspiciantur oportet.

§ 2. De earundem rerum agendarum definitione unusquisque Episcopatus suam communem sententiam exprimit aptiore, quae ipsi videatur, ratione.

§ 3. Huiusmodi sententia a singulis Sodalibus pro Synodo deputatis in Synodi coetu exprimitur.

§ 4. Patrum consensus, synodali disceptatione absoluta, exprimitur per Propositiones vel alia documenta, quae subiciuntur suffragationi, deinde Romano Pontifici traduntur prout Synodi conclusiones.

Caput VIII

De Suffragiis

Art. 24

De suffragiis ferendis

Postquam Sodales sententiam, de qua in art. 23, § 3, expresserunt, si Romanus Pontifex id constituerit, ad ferenda suffragia proceditur.

Art. 25

De formula et modo ferendi suffragia

§ 1. Suffragia in Synodo feruntur formula: placet, non placet, placet iuxta modum, si agitur de schemate approbando, sive integro sive per partes diviso; feruntur vero formula: placet, non placet, in emendationibus seu modis approbandis et in aliis suffragationibus.

§ 2. Qui suffragium dederit formula: placet iuxta modum, officio tenetur modum clare et concinne scripto tradere.

§ 3. Suffragia exprimuntur aptis schedulis, nisi Praeses Delegatus alium modum praeceperit, v. gr. surgendo vel manu elevanda.

Art. 26

De suffragiorum maioritate

§ 1. Ad maioritatem suffragiorum constituendam, si agitur de re approbanda, requiruntur duae tertiae partes suffragiorum Sodalium, qui suffragia ferunt; si vero de reicienda, eorundem Sodalium maioritas absoluta.

§ 2. Praescriptum § 1 servetur sive consilium praestandum est Romano Pontifici, sive, obtenta eiusdem Romani Pontificis licentia, est de re decernendum.

§ 3. Quoties de ratione procedendi quaestio movetur, ea per maioritatem absolutam Sodalium, qui suffragium ferunt, solvitur.

Caput IX

De Sodalium Absentia

Art. 27

De obligatione significandi absentiam

Quisquis congregationibus interesse nequeat, is Praesidi Delegato, per Secretarium Generalem, absentiae rationem significare debet.

Caput X

De Residentia

Art. 28

De dispensatione ab obligatione residentiae

Omnes, qui Synodo interesse tenentur vel eidem operam quovis titulo legitime impendunt, coetu perdurante et donec eidem adsunt vel inserviunt, ab obligatione residentiae eximuntur et reditus proprii consueti officii percipere valent.

PARS TERTIA

DE RATIONE PROCEDENDI

Caput I

De Ritibus Sacris

Art. 29

De coetu inaugurando et absolvendo

§ 1. Coetus Synodi inauguratur celebratione Eucharistiae et cantu hymni Veni, Creator Spiritus.

§ 2. Idem coetus absolvitur celebratione Sanctae Missae et cantu hymni Te Deum.

Caput II

De immissione in officium Praesidis Delegati

Art. 30

De ratione immissionis in officium

Ineunte Synodo in coetum congregata, si casus ferat, Secretarius Generalis perlegit pontificium documentum, quo deputatur Praeses Delegatus, qui statim officium capit suum.

Caput III

De Relationibus Relatoris Generalis

Art. 31

Relatio ante Disceptationem

§ 1. Relatio, qua materia in Synodo tractanda exponitur et enucleatur, ratione habita quaestionum de quibus disceptandum erit, a Relatore Generali paratur, cui Romanus Pontifex, cum coetus quilibet convocatur, hoc munus contulerit.

§ 2. Relatori Generali praesto esse debet Secretarius Specialis.

§ 3. Textus Relationis ante Disceptationem, in Synodo proferendae, saltem triginta diebus ante inchoandum coetum perveniat ad Secretarium Generalem, qui curat exemplaria pro Sodalibus paranda.

Art. 32

Relatio post Disceptationem

Patrum Synodalium interventionibus absolutis, Relator Generalis, quod pertinet ad argumenta in Aula perpensa, disceptationis summam, quae Relatio post Disceptationem vocatur, porrigit, idemque eas quaestiones illustrat, de quibus fortasse in Circulis Minoribus vel alium in modum investigandum adhuc sit.

Caput IV

De ratione procedendi in Coetibus Synodi

Art. 33

De argumentorum propositione

Praeses Delegatus argumentum disceptandum nuntiat et Relatorem Generalem vocat, qui Relationem iam apparatam et Patribus distributam summatim exponit et explicat, adiutorio usus, si necesse sit, Secretarii Specialis.

Art. 34

De argumentorum discussione

§ 1.

1º Praeses Delegatus, iuxta indicem a Secretario Generali confectum, ex ordine ad dicendum vocat Sodales, qui pridie nomina sua in eum finem significaverint.

2º Patres, qui dicere postulaverunt, alter alteri succedunt iuxta ordinem petitionis loquendi.

3º Qui Synodos Episcoporum et Consilia Hierarcharum Ecclesiarum Orientalium Catholicarum et Conferentias Episcopales repraesentant, ipsorum nomine, iuxta facultates sibi tributas, dicant.

4º De una eademque quaestione, nomine Organismorum quibus competit, unus tantum Pater dicat.

§ 2.

1º Si multi sint, qui disserendi veniam petierint, rogantur Patres ne repetant quae alii iam exposuerunt, sed ad ea, quae iam dicta sint, paucis se referant.

2º Eodem in casu Praesidis Delegati est coadunare, vel per semetispum vel per Patrem a se deputatum iuxta articulum 3, 2º, in separatis conventibus Patres oratores ad concordandum, salva omnium libertate, ut pauci nomine omnium, iuxta diversitatem sententiarum, dicant.

§ 3.

1º Patres, qui facultatem disserendi petierunt, etsi non dixerint, suas animadversiones Secretariae Generali scripto dabunt, quae tamen aeque existimabuntur et perpendentur atque interventiones in Aula prolatae.

2º Qui autem dicunt, orationes suas spatio temporis a Praeside Delegato statuto contineant.

§ 4. Praevio consensu Romani Pontificis, determinatis temporibus disceptatio libera inter Patres persolvi potest iuxta modos a Secretario Generali, Praeside Delegato adsentiente, statutos.

§ 5. Praesidis Delegati est coetui Patrum Synodalium in Aula congregato proponere ut disceptationi finis imponatur. Quo in casu per maiorem partem suffragiorum res definiatur.

Art. 35

De Circulis Minoribus

Patrum Synodalium interventionibus absolutis, Praeses Delegatus, si hoc opportunum iudicaverit, potest in Circulis Minoribus argumenti discussionem promovere, quae iuxta Modum Procedendi huic Ordini adnexum fiet. In hisce Circulis, secundum varias linguas distinguendis, Patres Synodales Moderatorem et Relatorem eligant et, discussione argumenti absoluta, committant Relatori, ut nomine aliorum sententiam proferat in congregatione generali.

Art. 36

De responsionibus

§ 1. Si qui Pater, auditis aliorum animadversionibus, respondere seu aliquid obicere intendit, hanc facultatem a Praeside Delegato petere potest.

§ 2. Praesidis Delegati est facultatem respondendi concedere et diem statuere, qua responsio fiat.

§ 3. Die statuta, Praeses Delegatus, iuxta indicem a Secretario Generali confectum, vocat Patres, qui respondere petierunt.

§ 4. Oratores, nisi tempus ad respondendum Praeses Delegatus definierit, brevissimo sermone suas responsiones contineant.

§ 5. Possunt oratores nomine plurium Sodalium respondere, quorum, si hoc faciunt, nomina indicare debent.

§ 6. Responsiones scripto Secretario Generali dein tradendae sunt.

Art. 37

De navitate Commissionum Studiorum

§ 1. Si ex habita disceptatione constet argumentum ulteriore enucleatione indigere, potest Praeses Delegatus, de consensu Romani Pontificis et modis ab eodem statutis iuxta articulum 8, peculiarem Commissionem constituere, quae in hoc opus incumbat.

§ 2. Interea ad subsequentis argumenti examen proceditur.

§ 3.

1º Cum Commissio Studiorum suas conclusiones exhibuerit, eae a Relatore, per Commissionem designato, Sodalibus illustrantur.

2º Si Patres postulant, potest Praeses Delegatus brevissimam disceptationem circa has conclusiones concedere; quae disceptatio fit iuxta art. 34.

Art. 38

De voto exprimendo

§ 1. Expleta disceptatione, singuli Patres mentem suam iuxta sententiam, de qua in art. 23, § 2, pandunt per votum scripto deinde Secretario Generali tradendum.

§ 2. Si, ex voluntate Romani Pontificis, suffragatio facienda sit, haec ad normam articulorum 24-26 peragitur.

Art. 39

De examinandis et suffragationi subiciendis Propositionibus et documentis

§ 1. Modis insertis, Relator Generalis, Secretarius Specialis et Secretarius Generalis Propositiones vel alia, si qua forte sint, documenta typis imprimenda curant.

§ 2. Statuto tempore Patres, auditis textibus de quibus in praecedenti paragrapho, ad exprimenda suffragia de ipsis procedunt.

§ 3. Suffragatio fit formula: placet, non placet.

§ 4. Propositiones vel alia documenta, per hanc suffragationem probata, Romano Pontifici traduntur, ad normam articuli 23, § 4.

Caput V

De Relatione circa Peractos Labores

Art. 40

De Relatione facienda

Coetus laboribus absolutis, fit per Secretarium Generalem Relatio, in qua describuntur labores circa argumentum vel argumenta examinata peracti et conclusiones a Patribus deductae exhibentur.

Art. 41

De Relatione Romano Pontifici exhibenda

Relationem, de qua in articulo 40, Secretarius Generalis Romano Pontifici exhibet.

ADNEXUM

MODUS PROCEDENDI IN CIRCULIS MINORIBUS

Caput I

Natura, Scopus et Compositio Circulorum Minorum

Art. 1

Decurrente disceptatione synodali, Praeses Delegatus in Circulis Minoribus, secundum linguas constitutis (cfr. Ordo Synodi Episcoporum, art. 35), ulteriorem discussionem promovet de quaestionibus, quas Relatio post Disceptationem significat. Singuli Patres Synodales participabunt Circulum, qui ipsis tribuetur, ratione habita linguarum ab ipsis electarum. Omnes et singuli Circuli eadem pertractabunt argumenta.

Art. 2

Scopus huiusmodi Circulorum Minorum est Patribus praebere opportunitatem facilius exprimendi suas cuiusque opiniones, easque inter se conferendi, ut sic denique patefiat et compendiose declaretur de quibus sententiis consentiant, de quibus vero dissentiant. Haec quidem collatio per se ad opiniones quam maxime concordantes, etiam ad generalem consensum, ut optatur, perducat oportet, semper tamen ratio habenda erit cuiusvis opinionis sive oppositae sive diversae.

Art. 3

Patres Synodales distribuentur in Circulos secundum linguas quae sequuntur: latina, anglica, gallica, germanica, hispanica simul cum lusitana, italica. Si multi Patres elegerint eandem linguam, ipsi in duos vel plures Circulos eiusdem linguae dividentur. Quae divisio fiet plerumque iuxta ordinem alphabeticum, qualis apparet in indice Patrum nominali.

Caput II

De ordinatione Circulorum
et de disceptatione circa argumentum

Art. 4

§ 1. Moderator uniuscuiusque Circuli erit unus ex Patribus Synodalibus qui ei intersunt. Eligitur vero in initio primae sessionis a Sodalibus eiusdem Circuli, per secreta suffragia (cfr. C.I.C., can. 172; C.C.E.O., can. 954) in schedulis expressa, per maioritatem relativam.

§ 2. Moderatoris uniuscuiusque Circuli est:

– enuntiare palam argumenta proposita;

– disceptationem moderari;

– providere ne ipsa disceptatio a materia seu quaestionibus propositis declinet;

– promovere actuosam participationem Sodalium;

– decernere quodnam argumentum ante alia tractari debeat et definire tempora ad loquendum concessa, ubi illa aut illa necessitas contingat propter ipsius temporis angustias.

Art. 5

§ 1. Relator uniuscuiusque Circuli erit unus ex Patribus Synodalibus, qui ei intersunt. Eligitur a Sodalibus eiusdem Circuli, per secreta suffragia (cfr. C.I.C., can. 172; C.C.E.O., can. 954) in schedulis expressa, per maioritatem relativam. Electio fit in initio primae sessionis.

§ 2. Relatoris uniuscuiusque Circuli est:

– in fine singularum sessionum summatim repetere sententias prolatas, sive consentientes sive dissentientes;

– disceptatione argumenti absoluta, parare Relationem, a Membris Circuli probandam, quae omnes praedictas sententias, sive consentientes sive dissentientes, contineat;

– coram coetu Relationem proferre.

Art. 6

§ 1. Uniuscuiusque Circuli Secretarius erit Assistens quidam Secretariae Generali Synodi Episcoporum adscriptus.

§ 2. Secretarii uniuscuiusque Circuli est:

– praesto adesse Moderatori;

– praesto esse Relatori pro apparanda Relatione et omnibus Circuli Sodalibus pro qualibet ministratione technica, quam forte petant;

– satisfacere iis quae a Sodalibus Circuli quaeruntur, si forte illa quaeri contingat;

– processum verbalem consessuum Circuli exarare, Secretariae Generali transmittendum.

Caput III

De Circulorum Relationum expositione
in Congregatione Generali

Art. 7

Tempore a Praeside Delegato statuendo, Relatores, nomine Membrorum uniuscuiusque Circuli, Relationem, de qua in art. 5, § 2, in Congregatione Generali exponent.

Art. 8

Relationibus Circulorum Minorum in Congregatione Generali expletis, ad normam art. 36 Ordinis Synodi Episcoporum, facultas respondendi tribui potest Patribus Synodalibus, qui necessarium duxerint aliquid complere, emendare aut enucleare circa ea quae in Relationibus contineantur.

Art. 9

Expositione absoluta in Congregatione Generali, potest Praeses Delegatus, ad normam art. 34 Ordinis Synodi Episcoporum, de ipsis Circulorum Minorum propositionibus in Aula discussionem instruere.INDEX

I - Litterae apostolica Apostolica sollicitudo

(15 Septembris 1965)

II - Ordo Synodi Episcoporum

Rescriptum ex Audientia (29 Septembris 2006)

1 - Proœmium

2 - Textus

Pars Prima

De Suprema Potestate deque Personis in Synodo Episcoporum partem habentibus

Caput I - De Romano Pontifice

Art. 1 - De Romani Pontificis potestate

Caput II - De Praeside Delegato

Art. 2 - De Praesidis Delegati nominatione
Art. 3 - De Praesidis Delegati muneribus

Caput III - De Synodi coetibus

Art. 4 - De synodalium coetuum generibus

Caput IV - De Synodi Participibus

Art. 5 - De Membris seu Sodalibus
Art. 6 - De Sodalibus eligendis
Art. 7 - De aliis participibus

Caput V - De Commissionibus Studiorum

Art. 8 - De Commissionibus Studiorum constituendis
Art. 9 - De Sodalibus Commissionum Studiorum eligendis

Caput VI - De Commissione Querelarum

Art. 10 - De Commissionis Querelarum constitutione et munere

Caput VII - De Secretaria Generali Synodi Episcoporum

Art. 11 - De Secretariae Generalis Synodi constitutione
Art. 12 - De Secretarii Generalis nominatione, muneribus et adiutoribus
Art. 13 - De Consilii Secretariae Generalis constitutione, muneribus et conventibus

Caput VIII - De Relatore Generali et Secretario Speciali

Art. 14 - De Relatoris Generalis et Secretarii Specialis nominatione
Art. 15. – De Relatoris Generalis et Secretarii Specialis muneribus

Caput IX - De Notitiis circa Synodum Vulgandis

Art. 16 - De Commissione notitiis circa Synodum vulgandis

PARS SECUNDA

Normae generales

Caput I - De Synodo Episcoporum Convocanda

Art. 17 - De ratione Synodi convocandae

Caput II - De Vestibus Adhibendis

Art. 18 - De vestibus in coetu adhibendis

Caput III - De Praecedentia

Art. 19 - De praecedentiae ordine

Caput IV - De Secreto Servando

Art. 20 - De obligatione secreti servandi

Caput V - De lingua Synodo Adhibenda

Art. 21 - De lingua in coetibus et actis adhibenda

Caput VI - De Colligendis ac Distribuendis Actis et Documentis

Art. 22 - De ratione colligendi ac distribuendi acta et documenta

Caput VII - De Sententia Exquirenda ab Organismis Quibus Competit

Art. 23 - De ratione sententiae exquirendae

Caput VIII - De Suffragiis

Art. 24 - De suffragiis ferendis
Art. 25 - De formula et modo ferendi suffragia
Art. 26 - De suffragiorum maioritate

Caput IX - De Sodalium Absentia

Art. 27 - De obligatione significandi absentiam

Caput X - De Residentia

Art. 28 - De dispensatione ab obligatione residentiae

PARS TERTIA

De ratione procedendi

Caput I - De Ritibus Sacris

Art. 29 - De coetu inaugurando et absolvendo

Caput II - De Immissione in Officium Praesidis Delegati

Art. 30 - De ratione immissionis in officium

Caput III - De Relationibus Relatoris Generalis

Art. 31 B Relatio ante Disceptationem

Art. 32. Relatio post Disceptationem

Caput IV - De Ratione Procedendi in Coetibus Synodi

Art. 33 - De argumentorum propositione
Art. 34 - De argumentorum discussione
Art. 35 - De Circulis Minoribus
Art. 36 - De responsionibus
Art. 37 - De navitate Commissionum Studiorum
Art. 38 - De voto exprimendo
Art. 39 - De examinandis et suffragationi subiciendis Propositionibus et documentis

Caput V - De Relatione circa Labores Peractos

Art. 40 - De Relatione facienda
Art. 41 - De Relatione Romano Pontifici exhibenda

3 - Adnexum - Modus procedendi in Circulis Minoribus

Caput I - Natura, Scopus et Compositio Circulorum Minorum

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Caput II - De Ordinatione Circulorum et de Disceptatione circa Argumentum

Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Caput III. - De Circulorum Relationum Expositione in Congregatione Generali

Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.


NOTAE

[1] Cfr. Paulus VI, Alloc. alla Curia Romana, 21 Septembris 1963: Insegnamenti di Paolo VI, I (1963), p. 149; Apostolica sollicitudo, Introductio, parr. 1.2.4.

[2] Paulus VI, Apostolica sollicitudo: AAS (1965) 775-780.

[3] Cfr. C. I. C., can 342.

[4] Cfr. Paulus VI, Apostolica sollicitudo, Introductio, par. 4.

[5] Cfr. Paulus VI, Apostolica sollicitudo, Introductio, par. 1; Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decr. Christus Dominus, n. 5; Ioannes Paulus II, Adhort. Ap. post-synodalis Pastores gregis (16 Octobris 2003), n. 58: AAS 96 (2004) 902-905.

[6] Ioannes Paulus II, Adhort. Ap. post-synodalis Pastores gregis (16 Octobris 2003), n. 58: AAS 96 (2004) 902-905.

[7] Cfr. C. I. C., potissimum cann. 342-348.

[8] Cfr. C. I. C., can. 334; C.C.E.O., can. 46.

[9] Cfr. Ordo Synodi Episcoporum celebrandae, AAS 59 (1967) pp. 91-103.

[10] Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus (24 Iunii 1969): AAS 61 (1969) 525-539; Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis (20 Augusti 1971): AAS 63 (1971) 702-704.

    

top